Zápisnica č. 6/2020 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 13.08.2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 6/2020 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 13.08.2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

 Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

Neskorší príchod nahlásili:

Neprítomní:

Ospravedlnení:

– Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA

 

Prizvaní a hostia:

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Beáta Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 

 • k bodu: Otvorenie

 

Rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:00 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 6. v tomto roku, 18. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (8) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 24.04.2020, Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 4 k 01.06.2020, Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.06.2020
 • Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020
 • zmena rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2020
 • Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu. Poslanci nemali pripomienky ani požiadavky k programu MsZ. Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že poslanci súhlasia s  programom MsZ.

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 13. 08. 2020 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Tomáš Heriban

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici. Zápisnica sa bude robiť zo záznamu. Za overovateľov zápisnice určil PaedDr. Tibora Ferenčíka a Ing. Janku Volkovú.

3 ) k bodu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 24.04.2020, Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 4 k 01.06.2020, Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.06.2020

Uznesenie číslo 78/2008

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e     n a  v e d o m i e  

stanovisko hlavnej kontrolórky  k rozpočtovému opatreniu primátora mesta Kremnica č. 3 k 24.04.2020.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 79/2008

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 3 k 24.04. 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 24. 04. 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 80/2008

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e     n a  v e d o m i e  

stanovisko hlavnej kontrolórky  k rozpočtovému opatreniu primátora mesta Kremnica č. 4 k 01.06.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 81/2008

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 4 k 01.06. 2020.

  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 4 k 01. 06. 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 82/2008

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e     n a  v e d o m i e  

stanovisko hlavnej kontrolórky  k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 30.06.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 83/2008

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30.06.2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.06.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 84/2008

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e     n a  v e d o m i e  

stanovisko hlavnej kontrolórky  k 2. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020

Uznesenie číslo 85/2008

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           5 441 835 €

kapitálové príjmy:                                    538 908 €

príjmové finančné operácie:         860 391 €      

spolu príjmy:                          6 841 134 €

           

bežné výdavky:                                    5 557 133 €

kapitálové výdavky:                             1 169 490 €

výdavkové finančné operácie:      105 055 €

spolu výdavky:                                  6 831 678 €

 

saldo bežného rozpočtu:                       – 115 298 €

saldo kapitálového rozpočtu:    – 630 582 €

saldo finančných operácií:                        755 336 €

celkové saldo rozpočtu:                           9 456 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 86/2008

vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2019 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica v roku 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s ch v a ľ u j e 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 48/2004 zo dňa 16. 04. 2020 nasledovne: text „3.    381 627,00 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica.“

sa mení na text

„ 3.   381 627,00 € na krytie schodku bežného a kapitálového rozpočtu mesta Kremnica, v tom

na krytie schodku bežného rozpočtu mesta 59 275,00 €,

na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica 322 352,00 €.“

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 87/2008

vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2019 na jednotlivé investičné akcie, ktoré budú predmetom rozpočtu mesta Kremnica v roku 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s ch v a ľ u j e 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 49/2004 zo dňa 16. 04. 2020 nasledovne:

text „použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2019 určených na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica v roku 2020 vo výške 381 627,00 €, rozdelením na jednotlivé investičné akcie nasledovne:

–  ÚPN Veterník 1. zmena                                                                                3 400 €

– projekt „WIFI pre mesto Kremnica“ – spolufinancovanie                                   750 €

– projektové dokumentácie                                                                               3 654 €

 – kompostáreň – PD                                                                                        15 500 €

 – Climbing park na Skalke – PD                                                                                     846 €

 – obnova parkoviska Jeleň a plochy tržnice                                                      6 000 €

 – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – spolufinancovanie                38 977 €

 – realizácia II. etapy obnovy Zechenterovej ulice                                              56 000 €

 – obnova objektov vo dvore MsÚ – požiarna zbrojnica – spolufinancovanie      1 500 €

 – rekonštrukcia strechy Relax centrum Skalka                                               140 000 €

 – obnova a zateplenie telocvične ZŠ na Angyalovej ulici                                              95 000 €

 – prístrešky autobusové zastávky – spolufinancovanie                                        5 000 €

 – realizácia Climbing park na Skalke                                                              15 000 € „

sa mení na text

„ použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2019 určených na krytie

schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica v roku 2020 vo výške 322 352,00 €,

rozdelením na jednotlivé investičné akcie nasledovne:

–  ÚPN Veterník 1. zmena                                                                                3 400 €

– projekt „WIFI pre mesto Kremnica“ – spolufinancovanie                                   750 €

– projektové dokumentácie                                                                               3 654 €

– kompostáreň – PD                                                                                         15 500 €

– Climbing park na Skalke – PD                                                                                       846 €

– obnova parkoviska Jeleň a plochy tržnice                                                       6 000 €

– Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – spolufinancovanie                 38 977 €

– realizácia II. etapy obnovy Zechenterovej ulice                                                           56 000 €

– obnova objektov vo dvore MsÚ – požiarna zbrojnica – spolufinancovanie       1 500 €

– rekonštrukcia strechy Relax centrum Skalka                                                  29 725 €

– obnova a zateplenie telocvične ZŠ na Angyalovej ulici                                                 95 000 €

– prístrešky autobusové zastávky – spolufinancovanie                                         5 000 €

– realizácia Climbing park na Skalke                                                               23 000 €

– rekonštrukcia budovy na Ul. J. Horvátha č. 884                                                       20 000€,

– vybudovanie parkovacích plôch na Skalke                                                   13 000 €,

– kapitálový transfer príspevkovej organizácii – inline dráha na Skalke             10 000 € “.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 88/2008

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e     n a  v e d o m i e  

stanovisko hlavnej kontrolórky k 1.zmene rozpočtu príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2020

 

Uznesenie číslo 89/2008

vo veci 1.zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s ch v a ľ u j e 

 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2020

Rozpočet príjmov a výdavkov 2020:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       288 876 €                                                192 000 €

výdavky:                                    288 876 €                                                188 256 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €        

 

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2020:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       327 899 €                                                180 000 €

výdavky:                                    327 899 €                                                177 256 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 € 

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

6) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 16:16 hod. 6. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 18. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

PaedDr. Tibor Ferenčík                                                  Ing. Janka Volková

 

 1.   overovateľ                                                                  2. overovateľ

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.