Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Váš list/zo dňaNaše číslo    Vybavuje / (                               Kremnica
23. 06. 2020Výst.2020/00694

 

Rajchmanová

228 97 32

30. 09. 2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dňa 23. 06. 2020 podala spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO 36442151, v konaní zastúpená na základe splnomocnenia spoločnosťou Silver Farm, s. r. o., Striebornická 437/30, Uhrovec, IČO 46 272 151, na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom „11214 – Kremnica – pred Galandovým majerom – Rozšírenie NNK“  na pozemkoch parc. č. C-KN 2655/4, C-KN 2655/1 (E-KN 1641), C-KN 3366/1, C-KN 3362/3 (E-KN 2732/1), C-KN 2717 a C-KN 2716/1 v katastrálnom území Kremnica. Stavba pozostáva z inžinierskeho objektu IO 01 Rozšírenie NN podzemného vedenia.

Predmetom projektovej dokumentácie je rozšírenie NN podzemného vedenia v lokalite Galandov majer. Z voľného poistkového vývodu v rozvádzači ANG umiestneného v existujúcej kioskovej trafostanici s označením 437/ts/kremnica_sibenicny.vrch v záhradkárskej osade Šibeničný vrch sa vyvedie nový zemný NN kábel NAVY-J 3×240+120mm2 s celkovou dĺžkou 395 m, smerom k rozostavanému objektu „Apartmánový hotel Golden Park Kremnica“ v lokalite Galandov majer. NN podzemné vedenie je situované pri okraji príjazdovej cesty do záhradkárskej osady, ďalej vedie riadeným pretlakom popod cestu III/2501 (v prípade, že nebude možné pretlačiť kábel v existujúcej chráničke uloženej popod cestu), následne popri ceste III/2501 a v zelenom páse popri príjazdovej ceste k objektu apartmánového hotela, kde bude ukončené v dvoch skriniach PRIS. Súbežne sa v trase NN podzemného vedenia položí do spoločného výkopu aj optická chránička s dĺžkou 395 m. Ochranné pásmo nn podzemného elektrického vedenia na pozemkoch parc. č. C-KN 2655/4, 2655/1 (E-KN 1641), 3366/1, 3362/3 (E-KN 2732/1), 2717 a 2716/1 bude vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 1 m meranej kolmo na toto vedenie.

Projektovú dokumentáciu stavby pre vydanie územného rozhodnutia vypracoval v januári 2020 Ing. Igor Tršo – TRIGEA, Svitavská 532/2, Žiar nad Hronom, zodpovedný projektant Ing. Radovan Holod, autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. oprávnenia 4663*Z*A2.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Mesto Kremnica, ktoré je podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušným stavebným úradom, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby dotknutým orgánom štátnej správy jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 30. 10. 2019 o 9,30 h (piatok)                                                                                                                              

so stretnutím na Mestskom úrade v Kremnici, Štefánikovo námestie 1/1 (poschodie, zasadacia miestnosť).

Nakoľko ide o líniovú stavbu a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania začatie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade v Kremnici (poschodie, kancelária č. 11) v stránkové dni v pondelok a utorok v čase od 7,30 do 15,00 h, v stredu od 7,30 do 16,00 h a v piatok od 7,30 do 14,00 h.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

  Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

          primátor mesta

 

 

Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou (36 ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania) a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Kremnica, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. Písomnosť sa súčasne zverejní na webovom sídle mesta Kremnica a tiež iným spôsobom v mieste obvyklým – v rozhlase, v miestnej tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

 

 

Oznámenie sa doručí:

 1. Silver Farm, s. r. o., Striebornická 437/30, Uhrovec, zastupujúca Stredoslovenskú distribučnú, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
 2. Vlastníkom dotknutých pozemkov a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje verejnou vyhláškou
 3. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
 4. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava
 5. Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica
 6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
 7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
 8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
 9. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. Chrásteka 586/27, Žiar nad Hronom
 10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom
 11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Ulica SNP 127, Žiar nad Hronom
 12. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
 13. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica 8, Banská Bystrica
 14. Obvodný banský úrad Banská Bystrica, Ulica 9. mája č. 2, Banská Bystrica
 15. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát, M. Chrásteka 586/27, Žiar nad Hronom
 16. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
 17. Energotel, a. s., Miletičova 7, Bratislava
 18. Kremnická banská spoločnosť, s. r. o., Ulica Jula Horvátha 889/8, Kremnica
 19. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
 20. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
 21. Slovak Telekom, a. s., Horná 77, Banská Bystrica
 22. Orange Slovensko, a. s., Jegorovova 22, Banská Bystrica

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.