„Projekt DIKY MOC za pomoc prináša 64 interaktívnych workshopov.“

„Projekt DIKY MOC za pomoc prináša 64 interaktívnych workshopov.“

Tlačová správa

 

 (V Bratislave, dňa 5. 10. 2020) Celoslovenský projekt zameraný na sociálnu inklúziu a medzigeneračnú spoluprácu v oblasti nových médií a informačno-komunikačných technológií s názvom „DIKY MOC za pomoc“ unikátnym spôsobom spája seniorov a mládež. V období október 2020 až február 2021 prináša 64 interaktívnych workshopov do vybraných miest a obcí  na Slovensku.

„Svet nových médií a informačno-komunikačných technológií predstavuje oblasť, ku ktorej majú seniori v drvivej väčšine prirodzený rešpekt. Našim cieľom je ich veľmi netradičnou a originálnou formou nadchnúť, získať si ich sympatie a dôveru a následne im aj veľmi ľudským, empatickým a veselým spôsobom tento svet priblížiť a ukázať, ako nám jeho výdobytky môžu mnohé veci v živote uľahčovať. Projekt formou bezplatných interaktívnych workshopov  prináša riešenie a motiváciu pre seniorov ako sa dostať zo sociálnej izolácie a zároveň reflektuje aj na ich potrebu  sebarealizácie. Seniori sa vďaka workshopom jednak hravou a zábavnou formou naučia základným zručnostiam v oblasti nových médií a informačno-komunikačných technológií a zároveň aj získajú nový vietor do plachiet, odvahu a motiváciu na ceste za ďalšou realizáciou a to aj za pomoci mladých dobrovoľníkov, ktorí ich budú na tejto novej a vzrušujúcej ceste sprevádzať,“ prezrádza koordinátor projektu, Ing. Martin Michalica z občianskeho združenia Šedý medveď.     

Aktívnou participáciou mládeže na báze dobrovoľníctva projekt prispieva k zlepšovaniu medzigeneračného dialógu,  zmene vnímania seniorov zo strany mladej generácie a mládež zároveň nabáda k občianskej angažovanosti (rozvoj sociálneho cítenia a emocionálnej inteligencie).  Sociálna inklúzia prináša ďalšie neoceniteľné hodnoty, vrátane zvýšenej kvality medziľudských vzťahov či prevencie kriminality páchanej na senioroch.  Vďaka svojmu nastaveniu a mechanike projekt počas celého priebehu pomáha a prispieva k vytváraniu 64 partnerstiev medzi občianskymi organizáciami a subjektmi verejného sektora v oblasti poskytovania služieb zraniteľným skupinám.

Autorom a realizátorom projektu je občianske združenie Šedý medveď. Projekt “DIKY MOC za pomoc“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava
a Karpatskou nadáciou. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. Projekt sa realizuje pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Jána Luntera. Partnerom projektu je mesto Kremnica. Prvé dva workshopy pre seniorov sa uskutočnia dňa 26. 10. 2020 a dňa 28. 10. 2020 od 14.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch Mestského kultúrneho strediska, Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica.

Kontakt:

   Ing. Martin Michalica
   Koordinátor projektu

Projekt ‘DIKY MOC za pomoc’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu
je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

   Šedý medveď, o.z.
   e-mail: michalica@c-m.sk
   mobil: 0915 / 795 240
   www.dikymoc.sk
  

 

Zdieľať tento príspevok.