Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 15. októbra 2020

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 15. októbra 2020

Uznesenie číslo 115/2010

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 7/2020 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:1 (Mgr. Martin Kapšo)

 

Uznesenie číslo 116/2010

vo veci návrhu VZN č.3/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia od 01.09.2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s ch v a ľ u j e

VZN č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia od 01.09.2020.          

                    

B/ u k l a d á

oddeleniu školstva oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení.

zodpovedná: Bc. Balážová                                           

termín: 19. 10. 2020.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Uznesenie číslo 117/2010

vo veci Konsolidovanej výročnej správy mesta Kremnica za rok 2019.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e   n a   v e d o m i e   

  1. Konsolidovanú výročnú správu mesta Kremnica za rok 2019
  2. Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Dodatok správy audítora ku konsolidovanej výročnej správe mesta Kremnica za rok 2019.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj , Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA1 (PaedDr.Tibor Ferenčík)

 

Uznesenie číslo 118/2010

vo veci delegovania zástupcu zriaďovateľa v rade školy v ZŠ Pavla Križku a Materskej škole.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   A/ odvoláva

Mgr. Zuzanu Gretschovú z pozície členky rady školy v ZŠ Pavla Križku a v Materskej škole

 

B/ deleguje 

do rady školy v ZŠ Pavla Križku a do rady školy v Materskej škole Bc. Lenku Balážovú

 

C/ ukladá

oddeleniu školstva  oznámiť meno novej  delegovanej zástupkyne zriaďovateľa v rade školy v ZŠ Pavla Križku a v Materskej škole predsedníčkam rád škôl.

zodpovedná: Bc. Balážová                                              

termín:19. 10. 2020.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Uznesenie číslo 119/2010

vo veci žiadosti Ing. Mileny Makovickej a manžela Ing. Dušana Makovického, Lesná 423/16, 900 33 Marianka o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

  1. prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo CKN 1155/1 – ostatná plocha o výmere cca 196 m²,obec Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, list vlastníctva č. 1388

 

  1. zámer predať svoj majetok, a to časť pozemku parcelné číslo CKN 1155/1 – ostatná plocha o výmere cca 196 m², katastrálne územie Kremnica, kupujúcim Ing. Milene Makovickej a manželovi Ing. Dušanovi Makovickému, Lesná 423/16, 900 33 Marianka za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúci nechajú vypracovať na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva časti pozemku.

Kúpna cena za predaj časti pozemku sa stanovuje dohodou vo výške 20 €/m².     

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31. 10. 2020.

 

Poznámka:

V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán do 30. 04. 2021, uznesenie stráca platnosť.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Uznesenie číslo 120/2010

vo veci žiadosti spoločnosti  ARDSYSTEM, s.r.o., Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina,

IČO: 36 397 563 o umiestnenie navigačných tabúľ na stĺpoch verejného osvetlenia v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

prenájom hnuteľnej veci a uzatvorenie zmluvy o nájme hnuteľného majetku podľa §9a ods.9 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to prenájom 5 stĺpov verejného osvetlenia v katastrálnom území Kremnica:

  • stĺp č. 1 na Dolnej ulici, pri hlavnej ceste I/65, koniec múrika pod cintorínom,
  • stĺp č. 2 na Ulici Jula Horvátha, pri hlavnej ceste I/65, pri vchode do penziónu „Modrý kocúr“,
  • stĺp č. 3 na Ulici Jula Horvátha, pri hlavnej ceste I/65,
  • stĺp č. 4 na Ulici Jula Horvátha pri križovatke, odbočka z hlavnej cesty I/65 na Námestie SNP,
  • stĺp č. 5 na Ulici Pavla Križku,

so  spoločnosťou ARDSYSTEM, s.r.o., Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 397 563, za účelom umiestnenia navigačných tabúľ o rozmeroch 1200 mm x 800 mm, pre klienta MILK-AGRO, spol. s r.o., na dobu neurčitú od 01. 10. 2020, za nájomné vo výške 66 € / 1 stĺp / ročne, t.j. celkové ročné nájomné za 5 ks stĺpov  verejného osvetlenia činí 330 €.

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie zmluvy o nájme hnuteľného majetku

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                  

termín: 31. 12. 2020.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  , PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

ZDRŽAL SA:1 (Mgr. Alexander Sekaj)

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

         primátor  mesta

 

 

  Ing. Janka Volková                                                         Mgr. Ondrej Horváth

člen návrhovej komisie                                                    člen návrhovej komisie

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.