Zápisnica č. 7/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 17. 09. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 7/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 17. 09. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

 Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

 

Neskorší príchod nahlásili:

– Ing. Janka Volková

 

Neprítomní:

 

Ospravedlnení:

 

Prizvaní a hostia:

 

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Beáta Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Lucia Királyová, vedúca, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

 

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia Kremnica

 

Ing. Lenka Reichlová, vedúca, Mestský bytový podnik v Kremnici

 

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Zuzana Tíleschová, riaditeľka, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

 

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít, Mestský úrad v Kremnici

 

Mgr. Zuzana Gretschová, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad  v Kremnici

 

 • k bodu: Otvorenie

 

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:01 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 7. v tomto roku, 19. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (10) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2020 k 30.6.2020 a Monitorovacia správa za rok 2020 k 30.6.2020
 • Správa o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2020 za Mestský bytový podnik, Kremnica
 • Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2020 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
 • Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.5.2020 a 31.8.2020
 • Majetkové veci:
  1. Žiadosť o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica – Boris Hrúza
  2. Žiadosť o prerokovanie zmluvnej dohody o možnosti využívať autobusové zastávky v mesta Kremnica – Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica
  3. Žiadosť o odpredaj pozemku pri bytovom dome súp.č.580 na Zámockom námestí od mesta Kremnica – Jozef Hric a manželka Mária, Soňa Schmidtová, Milan Hrabovský a manželka Ľubica, Katarína Gwerder a manžel Gregor, Švajčiarsko
  4. Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách
  5. Žiadosť o odpredaj respektíve zámenu časti pozemku s mestom Kremnica – Július Frzon a manželka Eva
  6. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy a prenájom časti pozemkov na poľnohospodárske účely v katastrálnom území Kremnica – Jastrabá agro, s.r.o. Horná Ždaňa
  7. Žiadosť o dlhodobý prenájom časti pozemkov od mesta Kremnica, katastrálne územie Horný Turček – Peter Vojtko, Turček
  8. Žiadosť o prenájom pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Horný Turček – František Bošácky a manželka Zuzana, Turček
  9. Žiadosť o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v katastrálnom území Kremnica – Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina
  10. Žiadosť o odpredaj časti pozemkov od mesta Kremnica, katastrálne územie Čremošné – Vladimír Bahurinský, Čremošné
  11. Žiadosť o odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Kremnica – Ing. Dušan Schneider, Kremnica , Viera Gregušová, Horná Ves a spoluvlastníci
  12. Ponuka na odkúpenie obchodného podielu mesta Kremnica v spoločnosti Skalky, s.r.o. Bratislava
  13. Zverenie majetku do správy – Základná škola, Angyalova 401/26, Kremnica
  14. Obstaranie motorových vozidiel formou leasingu
  15. Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách v správe Mestského bytového podniku Kremnica
 • Rôzne
 • Interpelácie

11)     Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu. Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že poslanci súhlasia s  programom MsZ.

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Alexander Sekaj

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Mgr. Martin Kapšo, MUDr. Radovan Junas, MHA

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 15. 10. 2020 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Ing. Martin Novodomec

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 17. 09. 2020 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Ondrej Horváth

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Dušana Privalinca a PaedDr. Tibora Ferenčíka.

 

3 ) k bodu: Kontrola plnenia uznesení

 

Uznesenie číslo 90/2009

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 6/2020 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   91 /2009

vo veci žiadosti Mgr. Juraja Droběnu, Hlavná 584/133, 919 65 Dolná Krupá o predĺženie platnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 13/2002 zo dňa 6. februára 2020.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e

predĺženie platnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 13/2002 zo dňa

 1. februára 2020.

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                  

termín: 30. 09. 2020.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

5) K bodu: Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2020 k 30.6.2020 a Monitorovacia správa za rok 2020 k 30.6.2020

Uznesenie číslo   92 /2009

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2020 k 30.06.2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

 

predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2020 k 30.06.2020 nasledovne:

 

Bežný rozpočet:           príjmy:                 3 053 613,70 €, t.j.                      54,85 %

                                   výdavky:             2 463 049,85 €, t.j.                      43,73 %

                                   saldo:                    590  563,85 €

Kapitálový rozpočet:príjmy:                      513 407,10 €, t.j.                      95,27 %

                                   výdavky:                 77 340,57 €, t.j.                        6,34 %

                                   saldo:                      436 066,53 €

Finančné operácie:       príjmy:                    187 575,98 €, t.j.                      21,80 %

                                   výdavky:                  45 206,83 €, t.j.                      43,03 %

                                   saldo:                      142 369,15 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   93 /2009

vo veci Monitorovania programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2020 k 30.06.2020.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a   v e d o m i e 

predloženú Monitorovaciu správu za rok 2020 k 30.06.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

6) K bodu: Správa o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2020 za Mestský bytový podnik, Kremnica

Uznesenie číslo   94 /2009

vo veci správy o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2020 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –   b e r i e   n  a v e d o m i e   

správu o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2020 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica

(v eurách)

 Hlavná činnosť%Podnikateľská činnosť%SPOLU%
Príjmy79 629,79501 087,453180 717,2450
Výdavky69 934,77441 584,174571 518,9444
Saldo9 695,02 – 496,72 9 198,30 

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

7) K bodu: Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.5.2020 a 31.8.2020

Uznesenie číslo   95 /2009

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2020 a 31. 08. 2020 pre oblasť kultúra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2020 a 31. 08. 2020 pre oblasť kultúra v celkovej výške 1 184 € v nasledovnom členení:

 1. z Fondu úhrady nákladov na energie vo výške 84 € nasledovne:
 2. a) Dychová hudba „Minciar“            84 €

 

 1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 1 000 € nasledovne:
 2. a) Kremnica región – združenie turizmu                                  500 €
 3. b) OZ Bašta Musica                                    500 €

 

 1. z Fondu kultúry vo výške100 € nasledovne:
 2. a) OZ Pes a mačka v ohrození 100 €

                                                          

B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková               

termín: 30.10.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Marián Vojtko, DiS.art.﴿

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo   96 /2009

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05. 2020 a 31. 08. 2020 pre oblasť telesná kultúra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2020 s 31. 08. 2020 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 1 100 v nasledovnom členení:

 

 1. z Fondu športových podujatí vo výške 200 € nasledovne:
 2. a) TJ Kremnica – kolkársky oddiel                                              200 €

 

 1. z Fondu športu vo výške 900 € nasledovne:
 2. OZ Zasmečuj deťom zdravie                                    600 €
 3. Kremnický klub zlatokopov 300€

 

B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková              

termín: 30.10.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   97/2009

vo veci Návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                                      5 441 835 €

kapitálové príjmy:                                  538 908 €

príjmové finančné operácie:                   860 391 €      

spolu príjmy:                                     6 841 134 €

           

bežné výdavky:                                    5 557 133 €

kapitálové výdavky:                             1 169 490 €

výdavkové finančné operácie:      105 055 €

spolu výdavky:                                  6 831 678 €

 

saldo bežného rozpočtu:                       – 115 298 €

saldo kapitálového rozpočtu:              – 630 582 €

saldo finančných operácií:                        755 336 €

celkové saldo rozpočtu:                          9 456 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

8) K bodu: Majetkové veci:

Uznesenie číslo   98 /2009

vo veci žiadosti Borisa Hrúzu, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

 1. prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 – zastavaná plocha a nádvorie (právna parcela č. EKN 2731) s výmerou cca 53 m² v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, list vlastníctva č. 1388
 2. zámer predať svoj majetok, a to časť pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 – zastavaná plocha a nádvorie (právna parcela č. EKN 2731) s výmerou cca 53 m², katastrálne územie Kremnica, Borisovi Hrúzovi, Kremnica za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúci nechá vypracovať na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva 

časti pozemku.

Kúpna cena za predaj časti pozemku sa stanovuje dohodou vo výške 10 €/m².

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu/A žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 30.09. 2020.

 

V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán do 31. 03. 2021, uznesenie stráca platnosť

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art.)

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

PROTI: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo 99/2009

vo veci  plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2020 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2020 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica nasledovne:

 

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Príjmy:                            162 069          56,10             77 977                40,61         240 046         49,92

Výdavky:                        140 211          48,54              70 762               37,39          210 973         44,12

Saldo:                          21 858                               7 215                                 29 073

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    100/2009

vo veci žiadosti o prerokovanie zmluvnej dohody o možnosti využívať autobusové zastávky v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica .

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e 

uzatvorenie zmluvy o umožnení užívania autobusových zastávok s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu/A žiadateľovi a realizovať uzatvorenie zmluvy o užívaní autobusových zastávok

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.10. 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art.)

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    /2009

vo veci žiadosti o odpredaj pozemku pri bytovom dome súp. č. 580 na Zámockom námestí od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica po predložení geometrického plánu

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e

 1. zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve prechodu, prístupu, údržby a kontroly inžinierskych sieti a oporných múrov na pozemkoch parcelné číslo CKN 505/9 a CKN 505/10 v prospech Kataríny Vykysalej, Kremnica, Kataríny Nosálovej, Kremnica, Jany Morovej, Kremnica  a Bohumíra Moru, Kremnica.
 2. odpredaj pozemkov a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraných geometrickým plánom č. 36636029-48/2020 zo dňa 06. 05. 2020 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to novovytvoreného pozemku parcelné číslo CKN 505/9 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 288 m² a pozemku parcelné číslo CKN 505/10 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 22 m², vlastníkom bytového domu č. 580:
 • Jozefovi Hricovi a manželke Márii Hricovej, obaja miestom trvalého pobytu Zámocké námestie 580/14, 967 01 Kremnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele ¼,
 • Soni Schmidtovej, miestom trvalého pobytu Zámocké námestie 580/16, 967 01 Kremnica, v podiele ¼,
 • Milanovi Hrabovskému, miestom trvalého pobytu Zámocké námestie 580/18, 967 01 Kremnica a manželke Ľubici Hrabovskej, miestom trvalého pobytu Zámocké námestie 580/20, 967 01 Kremnica,  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele ¼ 
 • Kataríne Gwerder a manželovi Gregorovi, obaja miestom trvalého pobytu Bachmat 21, 8932 Metthestten, Švajčiarsko, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele ¼ s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.

Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že novovzniknuté pozemky, ktoré vznikli na základe geodetického zamerania GP č. 36636029-48/2020 zo dňa 06. 05. 2020, a to pozemky parcelné číslo CKN 505/9 a CKN 505/10 bezprostredne susedia a tvoria dvor okolo bytového domu súpisné č. 580.

Kúpna cena za predaj pozemkov sa stanovuje dohodou vo výške 4650 €, slovom:štyritisícšesťsto – päťdesiat €, t.j. 15 €/m².

Zámer predaja pozemkov z dôvodu osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 28. 08. 2020 do 11. 09. 2020.

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu/A žiadateľom a zrealizovať uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena a kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.12. 2020.

 

Zámer a spôsob prenájmu bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

10108

 

Mgr. Ing. Novodomec – informoval, že sa nezúčastní hlasovania a požiadal, aby ho do hlasovania nezapočítali.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 1 (MUDr. Radovan Junas MHA)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie číslo   101 /2009

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.04.2020 do 31.07.2020 podľa prílohy.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   102 /2009

vo veci žiadosti Júliusa Frzona a manž. Evy Frzonovej, Nová dolina 738/7, 967 01 Kremnica, o odpredaj respektíve zámenu časti pozemku s mestom Kremnica, katastrálne územie Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e

 1. prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo EKN 1113/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2 m², ktorá tvorí diel 1 geometrického plánu č. 36636029-49/2020 zo dňa 27. 02. 2020 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica,
 2. majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zámenou medzi Júliusom Frzonom, Kremnica a mestom Kremnica a to zámenu dielu 1 vytvoreného na základe geometrického plánu č. 36636029-49/2020 zo dňa 27. 02. 2020 z pozemku parcelné číslo EKN 1113/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2 m² vo vlastníctve mesta Kremnica s časťou pozemku parcelné číslo EKN 2599/9 – ostatná plocha  s výmerou 14 m² vo vlastníctve Júliusa Frzona, Kremnica. Pozemky budú usporiadané zámennou  zmluvou bez povinnosti vyplácať rozdiel s tým, že mesto Kremnica nechá na svoje náklady  vypracovať geometrický plán a uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov

                                                               B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                         

termín: 31. 12. 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   103 /2009

vo veci návrhu spoločnosti Jastrabá agro, s.r.o., Horná Ždaňa 230, 966 04 Horná Ždaňa, IČO 43 859 151 na uzatvorenie nájomnej zmluvy a prenájom častí pozemkov na poľnohospodárske účely v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e

návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa §9a ods. 9 písm c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov so spoločnosťou Jastraba agro, s.r.o., Horná Ždaňa 230, 966 04 Horná Ždaňa, IČO 43 859 151 a prenájom časí pozemkov parcelné čísla:

– EKN 2461 – trvale trávnatý porast s výmerou 5 121,20 m²,

– EKN 2462/1 – trvale trávnatý porast s výmerou 39 346,08 m²,

– EKN 2463/1 – trvale trávnatý porast s výmerou 3 599,88 m²,

– EKN 2464 – trvale trávnatý porast s výmerou 115,20 m²,

– EKN 2468 – trvale trávnatý porast s výmerou 12 680,68 m²,

– EKN 2479/2 – trvale trávnatý porast s výmerou 50 977,12 m²,

– EKN 2487 – trvale trávnatý porast s výmerou 2 516,84 m²,

– EKN 2510 – trvale trávnatý porast s výmerou 7 872,16 m²,

– EKN 2514 – trvale trávnatý porast s výmerou 31 069,04 m²,

– EKN 2521 – trvale trávnatý porast s výmerou 1 441,40 m², t.j. spolu 154 739,60 m² v katastrálnom území Kremnica – lokalita Kremnický Štós, za ročné nájomné vo výške 541,59 €/rok s ročným navyšovaním o hodnotu jadrovej inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, za účelom vykonávania poľnohospodárskej činností pri prevádzkovaní podniku nájomcu, s dobou nájmu od 01. 10. 2020

na dobu určitú 10 rokov, za podmienky rešpektovania poľovného práva na prenajatých pozemkoch v prospech spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. a Poľovníckeho združenia ZLATÁ STUDŇA. Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že časti pozemkov mala spoločnosť Jastrabá agro, s.r.o., Horá Ždaňa, IČO: 43 859 151 prenajaté a vykonávala na nich svoju poľnohospodársku činnosť na základe Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 2014/00949 zo dňa 18. 08. 2014, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú do 30. 12. 2019. Spoločnosť na častiach pozemkov chce aj naďalej vykonávať svoju poľnohospodársku činnosť.

Zámer prenájmu častí pozemkov z dôvodu osobitého bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 28. 08. 2020 do 11. 09. 2020.       

 

                                                                     B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzatvorenie nájomnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: 31. 12. 2020.

10721

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa, prečo je táto problematika opäť na stole. Mestské lesy majú záujem o tieto pozemky. Chceli by ich využívať pre svoju činnosť. Prečo je zmluva na 10 rokov, keď aj predchádzajúca bola na 5 rokov?  Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že o tom boli debaty na ekonomickej komisii aj na predzastupiteľstve. Časti pozemku, ktoré Mestské lesy požadovali využívať na zalesnenie, teda tie, ktoré sú v tom stave, že sa neoplatia očistiť od kríkov, tie boli upravené žiadateľom. Žiadosť predložili na 10 rokov. V zmysle žiadosti bol prepracovaný tento návrh. Časť tých pozemkov ako takých je vlastník povinný udržať v takom stave ako sú uvedené na liste vlastníctva. Teda trvalé trávnaté plochy je vlastník povinný čistiť a zabezpečovať ich údržbu, aby nedochádzalo k znižovaniu ich hodnoty. Je to na vašom zvážení. Ing. Nováková – informovala, že žiadosť sa opakovala, ale medzitým prišlo písomné upozornenie od Jastrabá agro s.r.o., že pri prenájme poľnohospodárskej pôdy je to tak, že zo zákona s ten nájom môže predĺžiť a pokračovať. Konzultovali sme to s právničkou, ale voči nim sme nejakú korešpondenciu nerobili. Po nejakom čase prišiel nový návrh aj s upravenou dobou nájmu. Ten je v prílohe č. 1. Mgr. Ing. Novodomec – Mestské lesy si aj napriek tomu stále stoja za svojim stanoviskom, že majú záujem o to tieto pozemky. Ing. Mgr. Ferenčík – áno, ale je to na Vašom hlasovaní, ako sa rozhodnete.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 2 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj)

ZDRŽAL SA: 1(MUDr. Radovan Junas, MHA)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo   104 /2009

vo veci žiadosti Petra Vojtka, Turček 357, 038 48 Turček o dlhodobý prenájom častí pozemkov od mesta Kremnica, katastrálne územie Horný Turček.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

prenájom častí pozemkov podľa §9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti pozemku parcelné číslo CKN 470 – orná pôda a časti pozemku parcelné číslo CKN 471 – trvale trávnatý porast spolu o výmere 600  m², v katastrálnom území Horný Turček  a uzatvorenie nájomnej zmluvy s Petrom Vojtkom, Turček 357, 038 48 Turček, na účel záhrady, doba nájmu neurčitá od 01.10.2020.

Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že časti pozemkov parcelné číslo CKN 470 a CKN 471  spolu o výmere 600 m², katastrálne územie Horný Turček susedia s pozemkami parcela číslo CKN 473/1, CKN 473/2 a CKN 473/3 na ktorom stojí dom súpisné číslo 357 vo vlastníctve budúceho nájomcu, ktorý sa o časti pozemkov parcela číslo CKN 471 a CKN 470 stará, pravidelne ich kosí a po daní častí pozemkov do prenájmu má záujem prenajaté časti pozemkov oplotiť z dôvodu ochrany pred zverou.

Všeobecná hodnota nájmu je stanovená dohodou vo výške 12,00 €/rok, t.j. 0,02 €/m².

Zámer prenájmu pozemku z dôvodu osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 28.08.2020 do 11.09.2020.

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie nájomnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.12.2020.

 

Zámer a spôsob prenájmu bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

101000

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   105 /2009

vo veci žiadosti Františka Bošáckeho, trvale bytom Kunešov 78, 967 01 Kremnica a manželky Zuzany Bošáckej, trvale bytom Turček 174, 038 48 Turček o prenájom časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Horný Turček.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

prenájom častí pozemku podľa §9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti pozemku parcelné číslo CKN 471 – trvale trávnatý porast o výmere 526  m², v katastrálnom území Horný Turček  a uzatvorenie nájomnej zmluvy s Františkom Bošáckym, trvale bytom Kunešov 78, 967 01 Kremnica a manželkou Zuzanou Bošáckou, trvale bytom Turček 174, 038 48 Turček, na účel záhrady, doba nájmu neurčitá od 01.10.2020.

Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že časť pozemku parcelné číslo CKN 471 o výmere  526 m², katastrálne územie Horný Turček susedí s pozemkami parcela číslo CKN 472/1, CKN 472/4 a CKN 472/2 na ktorom stojí dom súpisné číslo 105 vo vlastníctve budúcich nájomcov, ktorí sa o časť pozemku parcela číslo CKN 471 starajú, pravidelne ju kosia a po daní častí pozemku do prenájmu majú záujem prenajatú časť pozemku oplotiť z dôvodu ochrany pred zverou.

Všeobecná hodnota nájmu je stanovená dohodou vo výške 10,52 €/rok, t.j. 0,02 €/m².

Zámer prenájmu pozemku z dôvodu osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase  od 28.08.2020 do 11.09.2020.

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie nájomnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.12.2020.

 

Zámer a spôsob prenájmu bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

101000

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   106 /2009

vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Riečke 2927/8, 010 47 Žilina,  IČO: 36 442 151 o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 3282/54, kde na základe porealizačného zamerania geometrickým plánom č. 46193537-391/2019 zo dňa 22. 11. 2019, úradne overeného dňa 19.02.2020, pod č. G1-255/2019 z pôvodnej parcely číslo CKN  3282/54 – ostatná plocha o výmere 12 m²  bola odčlenená novovytvorená parcela číslo CKN 3282/67 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  2 m² a parcela číslo CKN 3282/54 – ostatná plocha o výmere 10 m², spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151

 

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                  

termín: 30.09.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

16:45 – zo zasadnutia MsZ odišiel Marián Vojtko DiS.art.

Uznesenie číslo   107 /2009

vo veci žiadosti Vladimíra Bahurinského, Čremošné 130, 039 01 Čremošné, o odpredaj častí pozemkov od mesta Kremnica, katastrálne územie Čremošné.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e

odpredaj častí pozemkov parcelné číslo CKN 586 – ostatná plocha (právna parcela EKN 999), CKN 587/2 – trvale trávnatý porast (právna parcela EKN 999) a CKN 588 – záhrada (právna parcela EKN 999) spolu o výmere cca 3079 m²,obec Čremošné, katastrálne územie Čremošné, okres Turčianske Teplice, list vlastníctva č. 345, Vladimírovi Bahurínskému, Čremošné 130, 039 01 Čremošné

 

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                               

termín: 30.09.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   /2009

vo veci žiadostí Ing. Dušana Schneidera, trvale bytom Zechenterova  364/40, Kremnica a Viery  Gregušovej, trvale bytom Horná Ves 43/A, Kremnica a spoluvlastníkov o odpredaj častí pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

 1. prebytočnosť častí pozemku parcelné číslo CKN 2236– zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 173 m2 (právna parcela EKN 2595/1) v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, list vlastníctva 1388
 2. zámer predať svoj majetok – časť pozemku v katastrálnom území Kremnica, a to časť pozemku parcelné číslo CKN 2236 s výmerou cca 93 m2 kupujúcemu Ing. Dušanovi Schneiderovi a časť pozemku parcelné číslo CKN 2236 s výmerou cca 80 m2 Viere Gregušovej a spoluvlastníkom, za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúci nechajú vypracovať na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva častí pozemku. Kúpna cena za predaj častí pozemku sa stanovuje dohodou vo výške 10 €/m².

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu/A žiadateľom

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 30.09.2020.

V prípade, že žiadatelia nedoručia na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán  do 31. 03. 2021, uznesenie stráca platnosť

 

Ing. Heriban – myslí si, že na tie pozemky mali prísť dve žiadosti nie jedna. So žiadosťou pani Gregušovej problém nemá, ale žiadosť pána Ing. Schneidera sa mu nepáči. Nikto nevie čo tam bude, hovorí sa, že penzión. Za toto uznesenie nebude hlasovať. Mgr. Sekaj – tak isto s tým nesúhlasí. Sú tam dve nehnuteľnosti. Nemáme problém s tou nehnuteľnosťou. O predzáhradku sa tam starajú. Nepáči sa mu, že by sa tá druhá nehnuteľnosť mala odpredať pánovi Ing. Schneiderovi. Na tom dome sú plastové okná, ktoré absolútne nevyhovujú stavu toho domu. Nie je to fér ani voči ostatným občanom a organizáciám. Oproti je kostol, ktorý musia robiť podľa všetkých pamiatkových predpokladov. Naozaj vôbec nevieme aký úmysel pán Ing. Schneider má. V každom prípade s tým nesúhlasí. Ing. Heriban – osobne nie je proti odpredaju, ale počkal by, čo tam pán Ing. Schneider spraví. A až potom by to malo ísť na odpredaj. Ak to má mať na bývanie, nie je proti, ale ak tam má podnikať, tak 10€/m2 je málo. Ing. Mgr. Ferenčík  – informoval, že tie žiadosti sú tam dve. Pokiaľ vie, tak susedia sa dohodli na tom, ako si ten pozemok si rozdelia. Niektoré veci sú otázka pre pamiatkarov, nemá vedomosť v akom rozsahu dovolí Pamiatkový úrad obnovovať. Mgr. Ing. Novodomec – Krajský pamiatkový úrad je štátna inštitúcia. Keď je to Križkov dom, tak by sme mali mať vyšší cit pre históriu. Aj my sami musíme rozhodnúť. Krajský pamiatkový úrad má robiť v zmysle zákona. My sme tu dôležití,  myslime na to, ako bude mesto vyzerať. Chceme mať pamiatky v určitom štandarde. Ing. Mgr. Ferenčík – odborne spôsobilou osobou je Pamiatkový úrad. Stavebný úrad koná na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu. Mgr. Ing. Novodomec – ale my si môžeme stanoviť štandardy, ako bude mesto vyzerať. Križkov dom je pamiatka. Mgr. Sekaj – Križkov dom je hodnota Kremnice. O čom sa tu teraz bavíme? Pán to chce zveľaďovať a dá tam plastové okná. Čo bude o pár rokov? Bude chcieť kúpiť predzáhradku, na ktorej v živote nebude nič, len parkovisko? Na aký účel mu teraz my máme pomáhať? Križkov dom je jeden z najkrajších domov. Ľudia sa tešia, že sa to začne opravovať. Skúsme byť v tomto taký, že chceme, aby bolo mesto pekné. Určime si hranice.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 4 (PaedDr. Tibor Ferenčík, Mgr. Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth)

PROTI: 3 (Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban)

ZDRŽAL SA: 2 (MUDr. Radovan Junas, Dušan Privalinec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.

 

Uznesenie číslo   108 /2009

vo veci ponuky na odkúpenie obchodného podielu mesta Kremnica v spoločnosti Skalky, s.r.o., Bratislava.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e

prevod  obchodného podielu mesta Kremnica vo výške 10% v spoločnosti Skalky, s.r.o., Beblavého 10, 811 01  Bratislava, IČO 35 717 289 na Ing. Tibora Bab, spoločníka spoločnosti, za kúpnu cenu vo výške 15 000 €.

V tejto veci vystúpil Ing. Tibor Bab. (viď videozáznam﴿

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   109 /2009

vo veci zverenia majetku do správy Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, 967 01  Kremnica, IČO 37 831 461.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e

zverenie majetku do správy Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, 967 01  Kremnica, IČO 37 831 461 od 01. 09. 2020 nasledovne:

 • projektová dokumentácia na rekonštrukciu kotolne Základnej školy, Angyalova ulica, Kremnica (účet 021), v  obstarávacej cene 2 350 €, obstaraná z vlastných zdrojov mesta Kremnica.

                                                          

B/u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, Kremnica

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková               

termín: 30.09.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   110 /2009

vo veci obstarania motorového vozidla GAZelle 4×4 pre zvoz komunálneho a kuchynského odpadu formou leasingu.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e

obstaranie motorového vozidla GAZelle 4×4 pre zvoz komunálneho a kuchynského odpadu formou leasingu. Finančné prostriedky potrebné na obstaranie motorového vozidla boli vyčlenené v 1. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   111 /2009

vo veci obstarania motorového vozidla pre potreby MsPO formou leasingu.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e

obstaranie osobného motorového vozidla pre potreby MsPO formou leasingu. Finančné prostriedky potrebné na obstaranie motorového vozidla boli vyčlenené v 2. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 8 (Iveta Ceferová,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo   112 /2009

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách v správe Mestského bytového podniku

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e 

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách v správe Mestského bytového podniku v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.01.2020 do 31.07.2020.

 

17:12 – z radnej siene odišla Iveta Ceferová

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

17:14 – do radnej siene sa vrátila Iveta Ceferová

9) K Bodu: Rôzne

Uznesenie číslo    /2009

vo veci zámeru mesta Kremnica kúpiť nehnuteľný majetok štátu v katastrálnom území Kremnica .

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

zámer mesta Kremnica zúčastniť sa ponukového konania na predaj prebytočného majetku štátu, a to  nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Kremnica, okres Žiar nad Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č. 1511, v podiele 1/1:

– stavba súpisné číslo 682/13 stojaca na pozemku parcelné číslo CKN 114/3,

– pozemok parcela číslo CKN 114/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 416 m²,

– pozemok parcela číslo CKN 114/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 459 m²,

– pozemok parcela číslo CKN 114/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 531 m²,

vlastník nehnuteľností Slovenská republika, správca  Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica, IČO: 00 163 082.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – informoval, že na poslednom zasadnutí MsZ sa pýtal, aký zámer má mesto s touto budovou? Správu videl prvý krát až včera. Očakával, že mesto bude reagovať skôr na túto ponuku. V pondelok sa o tom len dozvedeli. Nemajú žiadny relevantný podklad. Opýtal sa, že čo bude ďalej? Pán Ličko vie presne v akom stave tá budova je. Mohli sme to už mať obehané. Mohli sme vedieť čo nás to bude stáť. Je za kúpenie tejto nehnuteľnosti, ale prečo to trvalo tak dlho? Ozdravovňa Slniečko sa predala. Je to už štvrté ponukové konanie, nikto ho nechce kúpiť. Opýtal sa, či máme informácie, ako sa ďalej postupuje v takom prípade. Nikto z nás ešte nebol v takej elektronickej aukcii, nevieme čo nám to prinesie ďalej. Čo bude ďalej? Čo nás z finančnej stránky čaká? Už to malo byť pripravené. Požiadal o informácie o budove bývalého internátu na Štúrovej ulici. Ing. Mgr. Ferenčík – prvé kolo tejto elektronickej aukcie prebehlo tak, že tam neboli žiadne návrhy. Preto sme tam nešli ani my, pretože každým ďalším kolom cena klesá. V druhom kole to je o 10%, ďalšie kolo je znížené o 30%. Takže preto je to takto na poslednú chvíľu. V akom stave je tá budova som Vás informoval pred nejakým rokom.

 

Mgr. Ing. Novodomec – navrhol doplnenie tohto uznesenia o to, že žiada mestský úrad, aby zabezpečil odborný odhad potrebných prác a nákladov na rekonštrukciu bytového domu s pozemkom v meste Kremnica na Ulici Ľudovíta Štúra 682/13 na nájomné byty

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal s poslancov, či súhlasia za doplnenie tohto uznesenia. Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

Uznesenie číslo 113/2009

vo veci zámeru mesta Kremnica kúpiť nehnuteľný majetok štátu v katastrálnom území Kremnica .

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

zámer mesta Kremnica zúčastniť sa ponukového konania na predaj prebytočného majetku štátu, a to  nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Kremnica, okres Žiar nad Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č. 1511, v podiele 1/1:

– stavba súpisné číslo 682/13 stojaca na pozemku parcelné číslo CKN 114/3,

– pozemok parcela číslo CKN 114/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 416 m²,

– pozemok parcela číslo CKN 114/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 459 m²,

– pozemok parcela číslo CKN 114/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 531 m²,

vlastník nehnuteľností Slovenská republika, správca  Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica, IČO: 00 163 082.

 

                                                                       B/ ž i a d a

mestský úrad, aby zabezpečil odborný odhad potrebných prác a nákladov na rekonštrukciu bytového domu s pozemkom v meste Kremnica na Ulici Ľudovíta Štúra 682/13 na nájomné byty

termín: do 10.10.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr. Tibor Ferenčík)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

10) K bodu: Interpelácie:

 

Mgr. Ing. Novodomec – na poslednom zasadnutí MsZ žiadal o správu čo sa týka verejnej kanalizácie. Dodnes nedostal odpoveď na túto interpeláciu. Opýtal sa prečo? V zmysle rokovacieho poriadku je na to 30 dní. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že túto správu nevypracoval, pretože mesto Kremnica nie je vlastníkom ani prevádzkovateľom žiadnej kanalizácie v meste. Jej prevádzkovateľom je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. Jediné čo sa dá urobiť je požiadať StVPS, a.s. o správu. Každoročne nás StVPS, a.s. žiada o plán investícií. Každoročne tento plán píšeme.

 

Uznesenie číslo 114/2009

vo veci interpelácie poslanca.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/k o n š t a t u j e , že

 1. poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Mgr. Martin Novodomec neobdržal do dnešného dňa odpoveď na svoju interpeláciu, ktorú predniesol na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11.06.2020 a ktorou žiadal o informáciu o stave verejnej kanalizácie v mesta Kremnica
 2. podľa článku 11 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, ak nie je poslancovi na jeho interpeláciu poskytnuté uspokojujúce vysvetlenie priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva, musí sa poslancovi poskytnúť odpoveď do 30 dní po zasadnutí mestského zastupiteľstva. V odôvodnených prípadoch môže mestské zastupiteľstvo lehotu skrátiť alebo predĺžiť.

 

B/v y t ý k a

Mestskému úradu v Kremnici takéto konanie, resp. nekonanie a považuje ho za závažné porušenie platného Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva a porušenia jedného zo základných práv poslanca.

 

                                                                       C/ž i a d a

Mestský úrad v Kremnici, aby urýchlene zabezpečil odpoveď na túto interpeláciu poslanca mestského zastupiteľstva Ing.Mgr. Martina Novodomca.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 5 (MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 4 (Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Ing. Heriban – opýtal sa, či sa pracuje na problémoch s firmami Coimex? Ďalej sa opýtal na parkovisko na Dolnej ulici, ktoré sa malo robiť. Bude sa robiť ešte tento rok? Vedelo by mesto zorganizovať stretnutie s vodárenskou spoločnosťou? Jedná sa o vodu na Zámockom námestí. MUDr. Junas, MHA – interpeloval hradné a oporné múry v meste. Je to „časovaná bomba“. Ing. Királyová – informovala, že má spravený zoznam múrov a ciest. Je to zmapované, pošle to.

 

 11) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:45 hod. 7. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 19. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

               primátor mesta

 

Dušan Privalinec                                                           Ing. Janka Volková

 1.   overovateľ                                                                  2. overovateľ

 

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.