Zápisnica č. 8/2020 z Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 15. 10. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 8/2020 z Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 15. 10. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

Neskorší príchod nahlásili:

– Mgr. Alexander Sekaj

Neprítomní:

Ospravedlnení:

– Dušan Privalinec

Prizvaní a hostia:

 

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Beáta Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Lucia Királyová, vedúca, oddelenie Technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

 

 • k bodu: Otvorenie

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:04 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 8. v tomto roku, 20. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia od 1.9.2020
 • Konsolidovaná výročná správa
 • Delegovanie člena rady školy v ZŠ Pavla Križku a Materskej škole
 • Majetkové veci:
  1. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy –Rybárstvo Požehy, s.r.o., Dubové
  2. Žiadosť o odpredaj časti pozemku – Ing. Makovická a manžel, Marianka
  3. Žiadosť o umiestnenie navigačných tabúľ na stĺpoch verejného osvetlenia v katastrálnom území Kremnica- ARDSYSTEM, s.r.o., Žilina
 • Rôzne
 • Interpelácie
 • Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

 

Ceferová – požiadala o stiahnutie písmena a) z bodu 8 z programu MsZ.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či súhlasia so stiahnutím tohto bodu z programu MsZ. Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, MHA)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal poslancov o hlasovanie za zmenený program MsZ.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, MHA)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že poslanci súhlasia s  programom MsZ.

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Marián Vojtko, Dis.art, Ing. Tomáš Heriban

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Ing. Janka Volková, Mgr. Ondrej Horváth

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 12. 11. 2020 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Alexander Sekaj

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 15. 10. 2020 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Ing. Martin Novodomec

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici. Za overovateľov zápisnice určil Ivetu Ceferovú a Mgr. Ing. Martina Novodomca.

 

16:09 – na zasadnutie MsZ prišiel Mgr. Alexander Sekaj

 

 • K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie číslo 115/2010

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 7/2020 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia.

 

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa prečo nebolo odpovedané na interpeláciu, ktorú predložil. Opýtal sa tiež na právny stav čo sa týka zmluvy s firmou Coimex – dodnes nebolo nič. Ďalej sa opýtal na internát na Štúrovej ulici. Ing. Mgr. Ferenčík – ohľadom verejnej kanalizácie informoval, že po poslednom zasadnutí MsZ boli rozoslané žiadosti o stanoviská všetkým dotknutým organizáciám. Opakovane boli všetci oslovení. Dodnes bolo doručené stanovisko len jedného z týchto subjektov. Po doručení všetkých stanovísk budeme môcť predložiť správu. Zmluvy so spoločnosťou Coimex – právne stanovisko sa spracováva u právničky. Malo by to byť do konca roka. Je to rozsiahly komplex zmlúv. Ceferová – ak má niekto záujem o predchádzajúcu analýzu od pána JUDr. Vaského môžeme ju stiahnuť na USB kľúč. Starí poslanci by ju mali mať, ale tí noví nie.   Ing. Mgr. Ferenčík – Internát na Štúrovej ulici – pracujeme na tom, o výsledku budete informovaný.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:1 ( Mgr. Martin Kapšo)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • K bodu: Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Uznesenie číslo      /2010

vo veci návrhu  VZN číslo  3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

VZN číslo 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia.

Ing. Volková – na jednej strane sa opierame o zákon o odpadoch, ktorý bol schválený minulý rok respektíve jeho novela s tým, že to vplýva na zvýšenie poplatkov za odpad z 20€ na 30€. Na druhej strene je otázka, že čo z tohto má občan Kremnice? Má za to, že by sa mali zaoberať otázkou ako je občan Kremnice motivovaný. Napríklad v Rakúsku sú občania motivovaní tak, že tí, čo separujú neplatia. U nás je to tak, že aj tí, ktorí separujú platia rovnako. Mali by sa do budúcna zaoberať celou koncepciou odpadového hospodárstva.  Ing. Mgr. Ferenčík – treba sa opýtať inak. Nie tak, že čo z toho má občan Kremnice, ale čo z toho má občan Slovenska. Všetky tieto veci, ktoré vstupujú do tvorby ceny, ktoré sú rozhodujúcim faktorom, prečo sme sa rozhodli pre zvýšenie tohto poplatku nie sú veci, ktoré by vychádzali z toho, že niečo robíme zle.  Jednoznačným argumentom, prečo sme sa  k tomu uchýlili je zmena legislatívy. Čiže je to na strane štátu. Poplatky sa výrazne zvýšili. Čo sa týka miery separácie, výrazne menej tohto odpadu skládkujeme, výrazne nižšie sú naše náklady na mieru spracovanie. Napriek tomu sme sa dnes dostali tam, kde sme sa dostali. Mesto už nedokáže sanovať tieto veci. Ing. Királyová – čo sa týka pridanej hodnoty, tak napríklad tým, že sa zbiera zelený odpad každému občanovi spred domu. Nie všade sa to tak robí. Už to je pridaná hodnota. Ďalej zber elektroodpadu. Keď si občania nahlásia, prídeme ho zobrať. Nikde sa to tak nerobí. Starí ľudia, keď zavolajú, že majú nejaký nábytok alebo čo, prídeme a odvezieme to. Robíme to v podstate dobrovoľne. Nemusia chodiť na zberný dvor. Od zberných nádob berieme všetko. Od nábytku po záchodové misy. Naši občania nie sú tak nastavení ako v Rakúsku. Pokiaľ vie, tak tam platia 100€ na obyvateľa.  Nemôžeme sa porovnávať s Rakúskom. Zbytočne sa my budeme zaoberať nejakou koncepciou, keď ju nemá štát.  Mgr. Sekaj – informoval, že toto sa riešilo minulý rok. Opýtal sa, či má pán primátor nejakú víziu, aby sa odpadové hospodárstvo v Kremnici zlepšilo. Opýtal sa, aký je plán do budúcnosti? Nie sa len vyhovárať na štát. Ľudia recyklujú, ale v Kremnici nemá zmysel recyklovať. Opýtal sa, či sa urobili nejaké kroky. Ministerstvo ŽP SR má obrovské vízie, čo sa týka životného prostredia. Našiel si ako sa to robí v iných mestách. Napríklad Nitra dáva 50% zníženie poplatkov pre dôchodcov. S týmto poplatkom súhlasiť nebude. Ing. Mgr. Ferenčík – vysvetlil čo všetko sa za posledné dva roky vyriešilo. Ako je to skládkami v meste aj na Slovensku. Čo sa týka napríklad tých dôchodcov, opýtal sa koľko % dôchodcov je v Nitre a koľko u nás. Kto to bude potom zastrešovať? Mgr. Sekaj – zase sme vo fáze ako sa nedá. Ing. Mgr. Ferenčík – tak navrhni ako sa dá. Mgr. Sekaj – toto predsa nie je moja povinnosť. Opýtal sa čo urobil pán primátor z hľadiska ekológie a zberu odpadu v meste Kremnica, aby sa to vylepšilo. Uznávam, že sú miesta, ktoré si zlepšil. Ale stále je to strašne málo. Treba ľudí motivovať, aby malo zmysel recyklovať. Aby mesto bolo krajšie, čistejšie. Ako učiteľ a poslanec sa snažím recyklovať. Deti v škole poctivo recyklujú. Vojtko Dis.art. – keď sme pri tom odmeňovaní za recykláciu. Akú odmenu majú deti v škole za to? Mgr. Sekaj – nijako, treba ich to naučiť. A rodičov k tomu do istej miery viesť. Učitelia majú vzdelávať, pomáhať. Vojtko Dis.art. – čiže keď deti neučíme, že za to majú pýtať odmenu, tak u dospelých očakávame, že budú mať úľavu za to, že recyklujú? Pred rokom sme toto isté preberali. Už ma nebaví sem chodiť a počúvať tie isté reči. Buď na tom zapracujme spoločne, ale neriešme kto čo spravil, alebo nie. My sme tiež v tej veci nespravili nič a sedeli sme tu takto isto pred rokom a rozprávali sme sa o tom. Vždy sa tá záťaž musí rozložiť na viac pliec, keď ju na nás niekto zvrchu doniesol. Nemôže teraz samospráva prísť a povedať, tak dobre 140 000€ budeme dávať viacej za odpady a Vám občanom dáme ten istý poplatok, keď produkujete raz toľko odpadov. Jasné, že môžeme niečo hľadať, ale hľadajme spoločne. Prestaňme si tieto veci vykrikovať. Z roka na rok sa tu štveme na tom istom. Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa, prečo nevyskúšame dvojtýždňový zber. Nemusí to byť hneď v celom meste. Treba to vyskúšať  len v časti. Tam, kde sa to dá. Možno to pôjde. A druhá vec, ako si povedal, prečo neskúsime nejaké stojisko. Dnes sme v strate 47 000€ na separovanom odpade. Treba vyskúšať stojiská, aby sme ušetrili. Chápem, že rastú poplatku a je to problém všade. Ale skúsme niečo takéto. Presne o tomto sme vraveli už pred rokom. Kolegyňa Ing. Vaská hovorila o dvojtýždňovom zbere. A uvidíme, či sa nám poplatky znížia, alebo nie. Ing. Mgr. Ferenčík – tému dvojtýždňového zberu sme rozsiahlo prebrali už v pondelok. Počuli ste argumenty pre aj proti. Ing. Királyová – môžeme to skúsiť, keď začne zber kuchynského odpadu, ale neušetríme tam nič. To čo by sme ušetrili za ten jeden zvoz, sú zanedbateľné peniaze. S pánom primátorom konzultujeme na dennodennej báze odpady. Mám pocit, že sa už ničím iným ani nezaoberám. Je to veľmi obšírna téma. Máme veľa výziev. Podávame projekty. To, že nemáme žiadnu víziu, nie je pravda. Každá vízia stojí finančné prostriedky. MUDr. Junas, MHA – či už bude, alebo nie zvýšenie poplatku, občania Kremnice čakajú Vašu ústretovosť. Napríklad v tom, aby ten zberný dvor bol aspoň raz za týždeň otvorený v poobedňajších hodinách. Aspoň na pár hodín. Ing. Heriban – povedal, že nie je proti zvyšovaniu, ale malo by to byť tak, že to, čo ľudia vyprodukujú, mali by aj zaplatiť. Nemali by sme byť ani v zisku ani v mínuse. Keď mesto robí nejakú službu, nemalo by byť ziskové. Zdrží sa ale hlasovania, pretože ako normálny človek nemá motiváciu separovať. Hovoril o hmotnostnom zbere. Ľudia by platili za to, čo majú. Keby bol hmotnostný zber, tak si ľudia rozmyslia, či budú separovať, pretože by platili len za to, čo dali do zbernej nádoby. Je to smutné, ale najväčšia motiváciu pre ľudí sú peniaze.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 5 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Mgr. Martin Kapšo, ,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth

PROTI: 2 ( Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

ZDRŽAL SA:3 ( Ing. Janka Volková, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.

 

 • K bodu: Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia od 1.9.2020

 

Uznesenie číslo     116 /2010

vo veci návrhu VZN č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia od 01.09.2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s ch v a ľ u j e

VZN č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia od 01.09.2020.          

                    

B/ u k l a d á

oddeleniu školstva oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení.

zodpovedná: Bc. Balážová                                           

termín: 19. 10. 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Konsolidovaná výročná správa

Uznesenie číslo     117 /2010

vo veci Konsolidovanej výročnej správy mesta Kremnica za rok 2019.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e   n a   v e d o m i e   

 1. Konsolidovanú výročnú správu mesta Kremnica za rok 2019
 2. Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Dodatok správy audítora ku konsolidovanej výročnej správe mesta Kremnica za rok 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:1 (PaedDr. Tibor Ferenčík)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • K bodu: Delegovanie člena rady školy v ZŠ Pavla Križku a Materskej škole

Uznesenie číslo     118 /2010

vo veci delegovania zástupcu zriaďovateľa v rade školy v ZŠ Pavla Križku a Materskej škole.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   A/ odvoláva

Mgr. Zuzanu Gretschovú z pozície členky rady školy v ZŠ Pavla Križku a v Materskej škole

 

B/ deleguje 

do rady školy v ZŠ Pavla Križku a do rady školy v Materskej škole Bc. Lenku Balážovú

 

C/ ukladá

oddeleniu školstva  oznámiť meno novej  delegovanej zástupkyne zriaďovateľa v rade školy v ZŠ Pavla Križku a v Materskej škole predsedníčkam rád škôl.

zodpovedná: Bc. Balážová                                                     

termín:19. 10. 2020.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Majetkové veci:

Uznesenie číslo     119 /2010

vo veci žiadosti Ing. Mileny Makovickej a manžela Ing. Dušana Makovického, Lesná 423/16, 900 33 Marianka o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

 1. prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo CKN 1155/1 – ostatná plocha o výmere cca 196 m²,obec Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, list vlastníctva č. 1388
 2. zámer predať svoj majetok, a to časť pozemku parcelné číslo CKN 1155/1 – ostatná plocha o výmere cca 196 m², katastrálne územie Kremnica, kupujúcim Ing. Milene Makovickej a manželovi Ing. Dušanovi Makovickému, Lesná 423/16, 900 33 Marianka za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúci nechajú vypracovať na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva časti pozemku.

Kúpna cena za predaj časti pozemku sa stanovuje dohodou vo výške 20 €/m².     

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31. 10. 2020.

 

Poznámka:

V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán do 30. 04. 2021, uznesenie stráca platnosť.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     120 /2010

vo veci žiadosti spoločnosti  ARDSYSTEM, s.r.o., Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina,

IČO: 36 397 563 o umiestnenie navigačných tabúľ na stĺpoch verejného osvetlenia v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

prenájom hnuteľnej veci a uzatvorenie zmluvy o nájme hnuteľného majetku podľa §9a ods.9 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to prenájom 5 stĺpov verejného osvetlenia v katastrálnom území Kremnica:

 • stĺp č. 1 na Dolnej ulici, pri hlavnej ceste I/65, koniec múrika pod cintorínom,
 • stĺp č. 2 na Ulici Jula Horvátha, pri hlavnej ceste I/65, pri vchode do penziónu „Modrý kocúr“,
 • stĺp č. 3 na Ulici Jula Horvátha, pri hlavnej ceste I/65,
 • stĺp č. 4 na Ulici Jula Horvátha pri križovatke, odbočka z hlavnej cesty I/65 na Námestie SNP,
 • stĺp č. 5 na Ulici Pavla Križku,

so  spoločnosťou ARDSYSTEM, s.r.o., Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 397 563, za účelom umiestnenia navigačných tabúľ o rozmeroch 1200 mm x 800 mm, pre klienta MILK-AGRO, spol. s r.o., na dobu neurčitú od 01. 10. 2020, za nájomné vo výške 66 € / 1 stĺp / ročne, t.j. celkové ročné nájomné za 5 ks stĺpov  verejného osvetlenia činí 330 €.

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie zmluvy o nájme hnuteľného majetku

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31. 12. 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík, Mgr. Ondrej Horváth, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, MHA)

PROTI: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

ZDRŽAL SA:1 (Mgr. Alexander Sekaj)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • K bodu: Rôzne 
 • K bodu: Interpelácie

 

PaedDr. Ferenčík – opýtal sa na komplex zdravotníckych služieb. Opýtal sa či bude Psychiatrická, Diabetologická ambulancia. A nejako sa vytratila ambulantná preprava. Po meste sa začali rozširovať psie exkrementy. Nedalo by sa to nejako sledovať? Ďalej sa opýtal na hlavnú cestu. Čo sa s tým robí? Situácia ohľadne cesty na Skalku za posledné dva dni. Je to katastrofálne. Cesta nebola odhrnutá. Na Skalke vypadla elektrina. Ing. Mgr. Ferenčík – čo sa týka centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, Úrad pre verejné obstarávanie zrušil obstarávanie na dodávateľa. Práve vyšlo von nové obstarávanie. Jedná sa tam o rozširovanie ambulancií a to nie je celkom v našej kompetencii. Povolovanie ambulancií nie je v našej kompetencii. Povolenie je samozrejme na BBSK. Čo sa týka psychiatrickej, diabetologickej ambulancie, je to problém vo väčšine miest a obcí. Čo sa týka prípravy ambulancií. Okrem tých, čo sú tam budú pripravené ešte ďalšie tri.  Dopravná zdravotná služba, tú robil pán Baláž. Keď rušili röntgen sľubovali kyvadlovú dopravu, ktorá nakoniec trvala 2 týždne. Vytratila sa z nášho mesta. Čo sa týka psích exkrementov, požiadame Mestskú políciu, aby na to viac dohliadali. Hlavná cesta, je spracovaný projekt na zvýšenie bezpečnosti a skľudnenia dopravy. Vysvetlil, čo všetko tento projekt obnáša. Mgr. Sekaj – opýtal sa čo so stromami smerom na Lúčky. Je to tam už viac menej vyrúbané. Opýtal sa, ako to bolo vybavené? Ing. Mgr. Ferenčík – povedzme to tak, že tie stromy zmizli. Tie čerešne boli staré a spadli. Spis rieši Ing. Mutňanská so Slovenským pozemkovým fondom. Mgr. Sekaj – opýtal sa na DHZ. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že sa ide meniť brána na garáži, kde je hasičské auto. Tie priestory sa prerábajú.  Sekaj – opýtal sa ako sú na tom parkoviská na Skalke? Odpovedal Ing. Mgr. Ferenčík. Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa ako ďalej prebieha elektronická aukcia na budovu bývalého internátu. Odpovedal Ing. Mgr. Ferenčík.  Ing. Volková – opýtala sa, v akom stave je dolná telocvičňa? Odpovedal Ing. Mgr. Ferenčík. Ing. Heriban – opýtal sa na realizáciu 3. časti rekonštrukcie Zechenterovej cesty. Ďalej sa opýtal ako sme  na tom s bežeckými traťami na Skalke a kedy dostaneme ratrak?  Ing. Volková – opýtala sa na digitalizáciu kina. Budeme sa danou tematikou zaoberať ešte tento rok? Ing. Mgr. FerečníkPaedDr. Ferenčík – informoval, že na Zechenterovej ulici nie je označenie, že tam je platené parkovanie. Cez víkend je tam problém s cudzími autami, cez týždeň keď je škola tiež. Parkujú tam aj zamestnanci. Nedá sa tam prejsť. Mgr. Ing. Novodomec – pozerám pravidelne našu stránku. Niekedy tam sú staré reklamy. Niektoré veci tam aj chýbajú.

 

11) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:24 hod. 8. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 20. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

 

 

Iveta Ceferová                                                  Mgr. Ing. Martin Novodomec

1.  overovateľ                                                                  2. overovateľ

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.