Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa12. novembra 2020

Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa12. novembra 2020

Uznesenie číslo 122/2011

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 8/2020 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA:8

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:1 (Mgr. Alexander Sekaj)

Uznesenie číslo 123/2011

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky  k rozpočtovému opatreniu primátora mesta Kremnica č. 5 k 21.09.2020.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 124/2011

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 5 k 21. 09. 2020.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 5 k 21. 09. 2020.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 125/2011

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 30.09.2020.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 126/2011

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30. 09. 2020.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30. 09. 2020.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 127/2011

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky  k rozpočtovému opatreniu primátora

mesta Kremnica č. 6 k 26.10.2020.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 128/2011

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 6 k 26. 10. 2020.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 6 k 26. 10. 2020.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 129/2011

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky  k 4. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 130/2011

vo veci návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                             5   641 638 €

kapitálové príjmy:                         537 657 €

príjmové finančné operácie:       883 508 €      

spolu príjmy:                          7 062 803 €

        

bežné výdavky:                           5 660 625 €

kapitálové výdavky:                            1 182 386 €

výdavkové finančné operácie:       126 723 €

spolu výdavky:                        6 969 734 €

 

saldo bežného rozpočtu:           – 18 987 €

saldo kapitálového rozpočtu:       – 644 729 €

saldo finančných operácií:                 756 785 €

celkové saldo rozpočtu:            93 069 €

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 131/2011

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica

na roky 2021 – 2023.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 132/2011

vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2021 a roky 2022, 2023.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e

 1. Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2021 podľa predloženého návrhu nasledovne:

        Bežný rozpočet:      príjmy:           5 255 795 €      

                                            výdavky:        5 402 558 €                                                          

                                            saldo:              – 146 763 €           

        Kapitálový rozpočet:      príjmy:                14 250 €

                                                     výdavky:        1 004 488 €                                              

                                                     saldo:              – 990 238 €

        Finančné operácie:        príjmy:            1 236 302 €       

                                                    výdavky:             88 192 €                                                 

                                                    saldo:              1 148 110 €

 1. Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2021 vrátane programov a podprogramov

                                              

B/ b e r i e   n a   v e d o m i e

 1. a) Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2022 podľa predloženého návrhu nasledovne:

        Bežný rozpočet:                    príjmy:           5 371 359 €      

                                                          výdavky:        5 351 636 €                                                          

                                                          saldo:                  19 723 €           

        Kapitálový rozpočet:            príjmy:                         0 €

                                                           výdavky:                      0 €                                              

                                                           saldo:                           0 €

        Finančné operácie:               príjmy:                 45 299 €       

                                                            výdavky:             50 869 €                                                 

                                                           saldo:                   – 5 570 €

 1. b) Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2022 vrátane programov a podprogramov

 

 1. a) Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2023 podľa predloženého návrhu nasledovne:

        Bežný rozpočet:                  príjmy:           5 367 174 €      

                                                       výdavky:        5 351 318 €                                                          

                                                       saldo:                  15 856 €           

        Kapitálový rozpočet:         príjmy:                         0 €

                                                        výdavky:                      0 €                                              

                                                        saldo:                           0 €

        Finančné operácie:          príjmy:                 45 369 €       

                                                     výdavky:              51 004 €                                                 

                                                     saldo:                   – 5 635 €

 1. b) Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2023 vrátane programov a podprogramov

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Uznesenie číslo 133/2011

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k Návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku  pre rok 2021.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 134/2011

vo veci schválenia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2021.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2021(v eurách)

Výnosy:                             HČ  159 975    VČ   3 455      spolu       163 430                

Náklady:                           HČ  159 975    VČ   3 455      spolu      163 430                  

Saldo:                                HČ             0     VČ     0            spolu           0    

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Uznesenie číslo 135/2011

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k Návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2021.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 136/2011

vo veci návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2021.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e

Rozpočtu príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2021   

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2020:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       327 899 €                                                180 000 €

výdavky:                                    327 899 €                                                177 256 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 € 

 

Rozpočet príjmov a výdavkov 2021:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       305 526 €                                                192 000 €

výdavky:                                    305 526 €                                                189 256 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €  

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Uznesenie číslo 137/2011

vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2021.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e

 1. rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2021 so začiatkom o 16,00 h nasledovne:
 2. február 2021
 3. marec 2021
 4. apríl 2021
 5. máj 2021
 6. jún 2021
 7. september 2021
 8. október 2021
 9. november 2021

 

 1. režim, že poslanci MsZ si v roku 2021 nenárokujú odmenu za mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Uznesenie číslo 138/2011

vo veci Štatútu Kremnických novín.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

Štatút Kremnických novín.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Uznesenie číslo 139/2011

vo veci predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania      verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rozpočtový rok 2020. 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – s c h v a ľ u j e

 1. Predloženie žiadosti o dotáciu v rámci „Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá“
 2. s projektovým názvom ” Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily v obci  “
 3. Kód výzvy – 11378/2020-4210-52028
 4. Maximálnu výšku oprávnených výdavkov na projekt v sume 18 000 € spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. v minimálnej výške 900 €.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Uznesenie číslo 140/2011

vo veci žiadosti Mgr. Juraja Droběnu, 584/133, 919 65 Dolná Krupá o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica, po predložení geometrického plánu.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo   –  A/ s c h v a ľ u j e

 1. odpredaj pozemku a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraného geometrickým planom č. 36636029-227/2020 zo dňa 21. 09. 2020 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to novovytvoreného pozemku parcelné číslo CKN 1666/67 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 26 m², Mgr. Jurajovi Droběnovi,  miesto trvalého pobytu Hlavná 584/133, 919 65 Dolná Krupá, do výlučného vlastníctva kupujúceho v podiele 1/1 s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kúpna cena za predaj pozemku sa stanovuje dohodou vo výške 520 €, slovom: päťstodvadsať eur (t.j. 20 €/m²).

Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí   v znení neskorších predpisov, keďže novovytvorený pozemok parcelné číslo CKN 1666/67 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 26 m² leží pod drobnou stavbou „TERASY“, ktorá plní doplnkovú funkciu k objektu súp. č. 923 na pozemku parcelné číslo CKN 1666/3 vo vlastníctve  žiadateľa. Svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou

 1. ukončenie Nájomnej zmluvy č. OSMM 2019/00230 zo dňa 28. 03. 2019 dohodou k 31. 12. 2020.

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 28. 02. 2021.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Uznesenie číslo 141/2011

vo veci žiadosti Anny Faltýnkovej, Ulica Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica o dlhodobý prenájom respektívne odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo   –  A/  n e s c h v a ľ u j e

 1. odpredaj časti pozemku parcelné číslo EKN 2731 – ostatná plocha s výmerou cca 19,04 m² v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, Anne Faltýnkovej, Kremnica    
 2. prenájom časti pozemku parcelné číslo EKN 2731 – ostatná plocha s výmerou cca 19,04 m² v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, Anne Faltýnkovej, Kremnica   

B / u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľke

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 30. 11. 2021.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Uznesenie číslo 142/2011

vo veci žiadosti Balalovej Daniely, Štefánikovo námestie 28/30, 967 01 Kremnica, splnomocnenej na zastupovanie spoločnosti Vypra spol. s. r.o., Suchovská 3187/5, 917 01 Trnava, IČO: 36 225 053, Tibenský Milan, konateľ spoločnosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, pre budúceho oprávneného Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, na pozemky v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo   –  A/ s c h v a ľ u j e

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby pri realizácii líniovej stavby s názvom „ 12851 – Kremnica – Banská cesta – Rozšírenie NNK“, spočívajúce v práve uloženia NN podzemného vedenia, v práve priznania ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov a v práve prístupu na predmetné pozemky (pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, kontroly, odstraňovania porúch a havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti, v práve odstraňovať a okliešťovať stromy a iné porasty na pozemku parcelné číslo CKN 2295/1 – zastavaná plocha a nádvorie (právna parcela číslo EKN 2610/1) v katastrálnom území Kremnica v rozsahu, ktorý bude vymedzený porealizačným geometrickým plánom, ktorého vypracovanie zabezpečí na vlastné náklady investor stavby, v prospech tretej osoby Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151.

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                

termín: 28. 02. 2021.

 

PREZENTÁCIA:8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Uznesenie číslo 143/2011

vo veci žiadosti Jarmily Zobanovej, Veternícka 111/7, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/n e s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 1763 – záhrada s výmerou 126 m² v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, Jarmile Zobanovej, Veternícka 111/7, 967 01 Kremnica

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                     

termín: 30. 11. 2020.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:1 (Mgr. Alexander Sekaj)

 

Uznesenie číslo 144/2011

vo veci zverenia majetku do správy Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, 967 01  Kremnica, IČO 37 831 461.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e

zverenie majetku do správy Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, 967 01  Kremnica,

IČO 37 831 461 od 01. 11. 2020 nasledovne:

 • technické zhodnotenie stavby telocvične (účet 021) – po ukončení investičnej akcie „“Obnova a zateplenie telocvične pri I.ZŠ Kremnica“, obstarané z vlastných zdrojov mesta Kremnica v obstarávacej cene 96 407,96 €, v tom:

– projektová dokumentácia      2 350,00 €

– stavebné náklady                 93 037,96 €

– ostatné                              1 020,00 €

                                               B/u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, Kremnica

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková              

termín: 30.11. 2020.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Uznesenie číslo 145/2011

vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2019/2020.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   A/ s c h v a ľ u j e

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2019/2020

B/ u k l a d á

oznámiť riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta schválenie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2019/2020

zodpovedná: Bc. Balážová                                              

termín: 19. 11. 2020.

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Uznesenie číslo 146/2011

vo veci návrhu 1. zmeny finančného plánu na rok 2020 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01  Kremnica, IČO: 31 600 182, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“),

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

 1. zmenu finančného plánu na rok 2020 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

– s celkovými výnosmi                                          3 746 500 eur

– s celkovými nákladmi                                        3 839 000 eur

– hospodárskym výsledkom – strata                          92 500 eur

– a s nájomným pre prenajímateľa Mesto Kremnica      408 000 eur

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Uznesenie číslo 147/2011

vo veci Finančného plánu pre rok 2021 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01  Kremnica, IČO: 31 600 182, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“),

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e

Finančný plán pre rok 2021 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

– s celkovými výnosmi                                          4 065 500 eur

– s celkovými nákladmi                                        3 997 900 eur

– hospodárskym výsledkom – zisk                               67 600 eur

– a s nájomným pre prenajímateľa Mesto Kremnica           0408 000 eur

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta

 

 

PaedDr. Tibor Ferenčík                                            Marián Vojtko DiS.art.

člen návrhovej komisie                                             člen návrhovej komisie

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.