Uznesenie z elektronického hlasovania PER ROLLAM Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 30. októbra 2020

Uznesenie z elektronického hlasovania PER ROLLAM Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 30. októbra 2020

Uznesenie číslo 121/2010

vo veci prijatia návratnej finančnej výpomoci poskytovanej zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky v zmysle uznesenia vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e

prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške  143 678,- €.

 

PREZENTÁCIA:11

ZA:10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.