Zápisnica z elektronického hlasovania per rollam 30.10.2020

Mestské zastupiteľstvo v Kremnici

Na základe pokynu primátora  Ing.Mgr. Alexandra Ferenčíka  rozoslala zástupkyňa primátora Iveta Ceferová dňa 29.10.2020 poslancom MsZ e-mail so žiadosťou o zahlasovanie per rollam.

Predmet hlasovania bol sformulovaný ako Návrh uznesenia a bolo možné hlasovať –mailom zaslaním odpovede „ZA“, „PROTI“ alebo „ZDRŽAL SA HLASOVANIA“ na adresu iveta.ceferova@kremnica.sk. Termín ukončenia hlasovania bol 30.10.2020 o 10:00 hod..  Poslanci hlasovaním per rollam sa vyjadrili k nasledovnému návrhu uznesenia:

Návrh na uznesenie:

vo veci prijatia návratnej finančnej výpomoci poskytovanej zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky v zmysle uznesenia vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o

  s c h v a ľ u j e

prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške  143 678,- €

Po ukončení hlasovania zástupkyňa primátora vyhodnotila hlasovanie spočítaním hlasov  a konštatovala, že v určenom termíne hlasovali všetci poslanci MsZ:

Iveta Ceferová, Tibor Ferenčík, Tomáš Heriban, Ondrej Horváth, Radovan Junas, Martin Kapšo, Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Alexander  Sekaj,  Marián Vojtko, Janka Volková .

Elektronickým hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie číslo 121/2010

vo veci prijatia návratnej finančnej výpomoci poskytovanej zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky v zmysle uznesenia vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o

s c h v a ľ u j e

prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške  143 678,- €

Z celkového počtu 11 poslancov sa hlasovania zúčastnilo 11 poslancov, ktorí hlasovali nasledovne:

 

ZA:                  10     Iveta Ceferová, PaeDr.Tibor Ferenčík, Ing.Tomáš Heriban, Mgr.Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Mgr.Alexander  Sekaj,  Marián Vojtko, Ing.Janka Volková

PROTI:              0

ZDRŽAL SA:    1     Mgr. Ing.Martin Novodomec

                                              

Platnosť hlasovania per rollam potvrdzuje svojim podpisom:

 

 

Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora                       ………………………………………………..

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

Zdieľať tento príspevok.