Mestské zastupiteľstvo bude hlasovať elektronicky

Mestské zastupiteľstvo bude hlasovať elektronicky

Vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácií v našom meste, bude zasadnutie a hlasovanie mimoriadneho MsZ, zvolaného primátorom mesta na 3.12.2020, prebiehať per rollam, teda elektronicky.

 Spôsob hlasovania per rollam na rokovaní mestského zastupiteľstva

Rokovanie obecného zastupiteľstva per rollam je ošetrené  v zákone 73/2020 Z.z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.

 Vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva podľa odseku 2 zákona  73/2020  alebo podľa § 12 Zákona o obecnom zriadení, môže obecné zastupiteľstvo počas krízovej situácie prijať uznesenie korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov, ktoré boli na tento účel preukázateľne oznámené, ak sa má hlasovanie uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty. Hlasovaním podľa prvej vety možno prijať uznesenie iba

 1. a) vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie,
 2. b) vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad.

Všeobecný postup pri rokovaní spôsobom per rollam prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov:

 1. Materiál na rokovanie spolu s návrhmi na uznesenia musí byť zverejnený najmenej 5 dní pre rokovaním.
 2. Zodpovedný zamestnanec mestského úradu odoslaním správy na úradne zaevidované mailové adresy poslancov podá informáciu o  postupe pri hlasovaní a podávaní pozmeňujúcich návrhov.
 3. Poslanec môže podať pozmeňujúci návrh k predloženým návrhom uznesení. Pozmeňujúci návrh musí byť prezentovaný jasne , stručne  zrozumiteľne tak, aby bolo jasné, čoho sa týka; v texte je potrebné vyznačiť pôvodný text uznesenia a následne text pozmeňovacieho návrhu.
 4. O pozmeňovacom návrhu sa hlasuje podľa pokynov ku konkrétnemu rokovaniu mestského zastupiteľstva formou odpovedného  mailu s textom pozmeňovacieho návrhu a vyjadrením stanoviska slovom   ZA / PROTI /  ZDRŽAL SA HLASOVANIA.

Poslanec, ktorý sa nezúčastnil tohto hlasovania sa nepočíta do kvóra.

Na prijatie pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu je potrebná taká väčšina hlasov poslancov, aká sa vyžaduje na prijatie uznesenia alebo nariadenia, ktorého sa týkajú.

Odpovedné maily zasielajte na adresu:    iveta.ceferova@kremnica.sk                                                                                                                                                  luba.durcova@kremnica.sk

 1. Zodpovedný zamestnanec mestského úradu vyhodnotí hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu a spolu s informáciou o výsledku hlasovania a výsledným návrhom uznesenia vyzve mailom poslancov k hlasovaniu. Na hlasovanie bude určený časový interval, ktorý je potrebné dodržať.

Hlasuje  sa podľa pokynov príslušných konkrétnemu rokovaniu odpovedným mailom s textom uznesenia  a vyjadrením slovom  ZA / PROTI /  ZDRŽAL SA HLASOVANIA.

Poslanec, ktorý sa nezúčastnil tohto hlasovania sa nepočíta do kvóra.  

 1. O výsledku hlasovania prijatia / neprijatia uznesenia bude poslanec informovaný mailom .

Takto sa bude postupovať pri každom návrhu uznesenia podľa rokovacieho programu.

 

Podmienky hlasovania na MsZ 03.12.2020

 • Materiál na rokovanie MsZ bol zverejnený na  webe mesta Kremnica https://www.kremnica.sk/terminy-zasadnuti-mestskeho-zastupitelstva/
 • Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení je možné podať na mailové adresy poslancov, na ktoré bola doručená informácia o postupe hlasovania do 04.12.2020 do 10.00 hod.
 • Ak poslanec nemá pozmeňujúci návrh k žiadnemu uzneseniu, musí podať informáciu odpovedným mailom s textom „ NEMÁM  NÁMIETKY K ŽIADNEMU NÁVRHU UZNESENIA“ .
 • Ak zo strany poslancov nebudú podané žiadne pozmeňujúce návrhy, pristúpi sa k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch uznesení tak, ako boli predložené. Časový interval je 12.2020 od 10.30 do 15.00 hod. 
 • Ak zo strany poslancov budú podané pozmeňujúce návrhy, pristúpi sa k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch 12.2020 od 10.30 do 15.00 hod. podľa usmernení zodpovedného zamestnanca mestského úradu.
 • O pozmeňovacích návrhoch sa hlasuje o každom osobitne v poradí, v akom boli podané.  Ak bude  prijatý pozmeňovací návrh podaný prvý v poradí, o ďalších sa už nehlasuje, ďalej sa hlasuje potom o uznesení, v ktorom bude zohľadnený prijatý pozmeňujúci návrh.

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.