Zápisnica č. 9/2020 z Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa12.11.2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 9/2020 z Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa12.11.2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

Neskorší príchod nahlásili:

– Mgr. Alexander Sekaj

Neprítomní:

Ospravedlnení:

– Dušan Privalinec, Ing. Tomáš Heriban

Prizvaní a hostia:

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Beáta Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 • k bodu: Otvorenie

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:09 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 9. v tomto roku, 21. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (8) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 5 k 21.09.2020, Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.09.2020, Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 6 k 26.10.2020 a návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok  2020  
 • Návrh rozpočtu mesta Kremnica na roky 2021,2022,2023
 • Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2021
 • Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2021
 • Rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva pre rok 2021
 • Štatút Kremnických novín
 • Žiadosť o dotáciu na výstavbu nabíjacej stanice pre elektromobily v meste
 • Majetkové veci:
  1. Žiadosť o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica po predložení geometrického plánu – Mgr. Juraj Droběna, Dolná Krupá
  2. Žiadosť o dlhodobý prenájom resp. odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Kremnica – Anna Faltýnková, Kremnica
  3. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby na pozemky v katastrálnom území Kremnica – Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina
  4. Žiadosť o odpredaj pozemku od mesta Kremnica – Jarmila Zobanová, Kremnica
  5. Zverenie majetku do správy – Základná škola, Angyalova ulica 401/26 Kremnica
 • Rôzne
 • Interpelácie
 • Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu. Poslanci nemali návrhy ani pripomienky k programu MsZ. Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA:8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že poslanci súhlasia s  programom MsZ.

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Ing. Janka Volková, MUDr. Radovan Junas MHA

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Marián Vojtko Dis.art., PaedDr. Tibor Ferenčík

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 4.2.2021 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, MUDr. Radovan Junas MHA

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 12. 11. 2020 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Alexander Sekaj

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici. Za overovateľov zápisnice určil Mgr. Ondreja Horvátha a Mgr. Martina Kapša.

 

 • K bodu: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie číslo 122/2011

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 8/2020 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa čo vieme ohľadne školy, internátu na Štúrovej ulici? V akom štádiu sa to nachádza? Ďalej sa opýtal, či sa pracuje na posúdení stavu tej nehnuteľnosti? Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že sa na tom pracuje. Čo sa týka samotného predaja nehnuteľnosti, môže povedať len toľko, že samotná dražba bola zrušená. Čo sa týka posúdenia stavu, ide o odborné posúdenie nákladov. Toto je spracované a po skončení MsZ je k nahliadnutiu. Mgr. Ing. Novodomec – požiadal o zaslanie tohto materiálu na e-mail.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:1 (Mgr. Alexander Sekaj)

16:15 – na zasadnutie MsZ prišiel Mgr. Alexander Sekaj

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • K bodu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 5 k 21.09.2020, Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.09.2020, Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 6 k 26.10.2020 a návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok  2020  

Uznesenie číslo   123 /2011

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky  k rozpočtovému opatreniu primátora mesta Kremnica č. 5 k 21.09.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr.Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   124 /2011

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 5 k 21. 09. 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 5 k 21. 09. 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo   125 /2011

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 30.09.2020

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   126 /2011

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30. 09. 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30. 09. 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo   127 /2011

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky  k rozpočtovému opatreniu primátora

mesta Kremnica č. 6 k 26.10.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo   128 /2011

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 6 k 26. 10. 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 6 k 26. 10. 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   129 /2011

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky  k 4. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo   130 /2011

vo veci návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                                      5 641 638 €

kapitálové príjmy:                                   537 657 €

príjmové finančné operácie:                     883 508 €      

spolu príjmy:                                      7 062 803 €

           

bežné výdavky:                                    5 660 625 €

kapitálové výdavky:                             1 182 386 €

výdavkové finančné operácie:      126 723 €

spolu výdavky:                                  6 969 734 €

 

saldo bežného rozpočtu:                       – 18 987 €

saldo kapitálového rozpočtu:           – 644 729 €

saldo finančných operácií:                     756 785 €

celkové saldo rozpočtu:                      93 069 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Návrh rozpočtu mesta Kremnica na roky 2021,2022,2023

 

Uznesenie číslo   131 /2011

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica

na roky 2021 – 2023.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   132 /2011

vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2021 a roky 2022, 2023.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e

 1. Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2021 podľa predloženého návrhu nasledovne:

        Bežný rozpočet:                   príjmy:           5 255 795 €      

                                                         výdavky:        5 402 558 €                                                          

                                                         saldo:              – 146 763 €           

        Kapitálový rozpočet:          príjmy:                 14 250 €

                                                        výdavky:        1 004 488 €                                               

                                                         saldo:              – 990 238 €

        Finančné operácie:             príjmy:            1 236 302 €       

                                                         výdavky:             88 192 €                                                  

                                                          saldo:              1 148 110 €

 1. Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2021 vrátane programov a podprogramov

                                                          

B/ b e r i e   n a   v e d o m i e

 1. a) Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2022 podľa predloženého návrhu nasledovne:

        Bežný rozpočet:                     príjmy:           5 371 359 €      

                                                         výdavky:          5 351 636 €                                                          

                                                         saldo:                    19 723 €           

        Kapitálový rozpočet:           príjmy:                         0 €

                                                          výdavky:                      0 €                                              

                                                           saldo:                           0 €

        Finančné operácie:             príjmy:                 45 299 €       

                                                        výdavky:               50 869 €                                                 

                                                          saldo:                   – 5 570 €

 1. b) Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2022 vrátane programov a podprogramov

 

 1. a) Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2023 podľa predloženého návrhu nasledovne:

        Bežný rozpočet:                      príjmy:           5 367 174 €      

                                                            výdavky:        5 351 318 €                                                          

                                                             saldo:                  15 856 €           

        Kapitálový rozpočet:              príjmy:                         0 €

                                                            výdavky:                       0 €                                              

                                                              saldo:                           0 €

        Finančné operácie:                 príjmy:               45 369 €       

                                                          výdavky:                51 004 €                                                 

                                                            saldo:                   – 5 635 €

 1. b) Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2023 vrátane programov a podprogramov

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • K bodu: Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2021

 

Uznesenie číslo   133 /2011

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k Návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku  pre rok 2021.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   134 /2011

vo veci schválenia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2021.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2021(v eurách)

Výnosy:                     HČ  159 975   VČ   3 455      spolu       163 430        

Náklady:                  HČ  159 975    VČ   3 455      spolu      163 430

Saldo:                       HČ            0     VČ         0      spolu                 0    

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2021

Uznesenie číslo   135 /2011

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k Návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2021.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   136 /2011

vo veci návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2021.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e

Rozpočet príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2021   

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2020:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       327 899 €                                                180 000 €

výdavky:                                    327 899 €                                                177 256 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 € 

 

Rozpočet príjmov a výdavkov 2021:

                                            Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       305 526 €                                                192 000 €

výdavky:                                    305 526 €                                                189 256 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €  

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva pre rok 2021

Uznesenie číslo   137 /2011

vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2021.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e

 1. rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2021 so začiatkom o 16,00 h nasledovne:
 2. február 2021
 3. marec 2021
 4. apríl 2021
 5. máj 2021
 6. jún 2021
 7. september 2021
 8. október 2021
 9. november 2021

 

 1. režim, že poslanci MsZ si v roku 2021 nenárokujú odmenu za mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Štatút Kremnických novín

Uznesenie číslo   138 /2011

vo veci Štatútu Kremnických novín.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

Štatút Kremnických novín.

Vojtko Dis.art. – k samotnému zneniu štatútu, ktorý všetci dostali do rúk, podotkol na § 4, čo sa týka obsahovej náplni novín, čo sa rozprávali v pondelok, bod číslo 5, ktorý momentálne znie: každý volený predstaviteľ samosprávy v rubrike jasne označenej ako názory poslancov, môže publikovať vlastný text do rozsahu 300 slov, chcel by, aby sa táto veta vypustila a nahradila ju veta: každý volený predstaviteľ samosprávy  môže redakcii navrhovať témy na spracovanie. Všetky témy od volených predstaviteľov bude spracúvať redakcia podľa zásad novinárskej etiky. Ďalej v § 6, inzercia doplniť bod 5: volený predstaviteľ samosprávy môže v Kremnických novinách publikovať vlastný text, ktorý podlieha spoplatneniu podľa platného cenníka schváleného MsZ. To sú tie dve veci, aby sme transparentne ponímali politickú reklamu a politickú inzerciu. Mgr. Sekaj – opýtal sa, či sa to týka aj poslancov, alebo len primátora? Vojtko Dis.art. – každý volený predstaviteľ. Mgr. Sekaj – takže vznikne taká situácia, že poslanci si budú platiť? Napríklad za správu o činnosti, ktorú vytvorili v meste?  Vojtko Dis.art. – každý volený predstaviteľ môže navrhovať témy na spracovanie, čiže aj svoje témy. Redakcia rozhodne akou formou to bude. Jedna vec je názor na niečo a jedna vec zhrnutie informácií.  MUDr. Junas MHA – opýtal sa, či sa to musí byť. Každý občan môže inzerovať do Kremnických novín. Mgr. Ing. Novodomec – informoval, že v pondelok s tým súhlasil, ale prešiel si podrobnejšie noviny a chýba tam niečo zo samosprávy. Treba tomu dať inú formu. Nesúhlasí s tým, aby to bolo spoplatnené. Napríklad pani učiteľka napíše článok a nemá to spoplatnené. Stalo sa napríklad, že kolega MUDr. Junas MHA písal článok, ale pred voľbami sa mu tam nedostal. Iné sa tam dostali. Ing. Volková – tak isto z časti súhlasí, ale občania Kremnice majú právo byť informovaní o tom, čo robíme. Vojtko Dis. art. – stiahol teda pod č. 5 z inzercie. Podal pozmeňujúci návrh tohto uznesenia bez bodu č. 5.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či súhlasia s pozmeňujúcim návrhom uznesenia MsZ. Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že poslanci súhlasia s pozmeňujúcim návrhom uznesenia MsZ. Požiadal  poslancov o hlasovanie za takéto znenie uznesenia MsZ.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 • K bodu: Žiadosť o dotáciu na výstavbu nabíjacej stanice pre elektromobily v meste

Uznesenie číslo   139 /2011

vo veci predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rozpočtový rok 2020. 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – s c h v a ľ u j e

 1. Predloženie žiadosti o dotáciu v rámci „Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá“
 2. s projektovým názvom ” Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily v obci  “
 3. Kód výzvy – 11378/2020-4210-52028
 4. Maximálnu výšku oprávnených výdavkov na projekt v sume 18 000 € spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. v minimálnej výške 900 €.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Majetkové veci:

Uznesenie číslo   140 /2011

vo veci žiadosti Mgr. Juraja Droběnu, 584/133, 919 65 Dolná Krupá o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica, po predložení geometrického plánu.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo   –  A/ s c h v a ľ u j e

 1. odpredaj pozemku a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraného geometrickým plánom č. 36636029-227/2020 zo dňa 21. 09. 2020 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to novovytvoreného pozemku parcelné číslo CKN 1666/67 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 26 m², Jurajovi Droběnovi, miesto trvalého pobytu Hlavná 584/133, 919 65 Dolná Krupá, do výlučného vlastníctva kupujúceho v podiele 1/1 s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kúpna cena za predaj pozemku sa stanovuje dohodou vo výške 520 €, slovom: päťstodvadsať eur (t.j. 20 €/m²).

Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí   v znení neskorších predpisov, keďže novovytvorený pozemok parcelné číslo CKN 1666/67 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 26 m² leží pod drobnou stavbou „TERASY“, ktorá plní doplnkovú funkciu k objektu súp. č. 923 na pozemku parcelné číslo CKN 1666/3 vo vlastníctve  žiadateľa. Svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou

 1. ukončenie Nájomnej zmluvy č. OSMM 2019/00230 zo dňa 28. 03. 2019 dohodou k 31. 12. 2020.

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                  

termín: 28. 02. 2021.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo   141 /2011

vo veci žiadosti Anny Faltýnkovej, Ulica Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica o dlhodobý prenájom respektívne odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo   –  A/  n e s c h v a ľ u j e

 1. odpredaj časti pozemku parcelné číslo EKN 2731 – ostatná plocha s výmerou cca 19,04 m² v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, Anne Faltýnkovej, Kremnica    
 2. prenájom časti pozemku parcelné číslo EKN 2731 – ostatná plocha s výmerou cca 19,04 m² v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, Anne Faltýnkovej, Kremnica
 3.  

B / u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľke

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                  

termín: 30. 11. 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   142 /2011

vo veci žiadosti Balalovej Daniely, Štefánikovo námestie 28/30, 967 01 Kremnica, splnomocnenej na zastupovanie spoločnosti Vypra spol. s. r.o., Suchovská 3187/5, 917 01 Trnava, IČO: 36 225 053, Tibenský Milan, konateľ spoločnosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, pre budúceho oprávneného Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, na pozemky v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo   –  A/ s c h v a ľ u j e

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby pri realizácii líniovej stavby s názvom „ 12851 – Kremnica – Banská cesta – Rozšírenie NNK“, spočívajúce v práve uloženia NN podzemného vedenia, v práve priznania ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov a v práve prístupu na predmetné pozemky (pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, kontroly, odstraňovania porúch a havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti, v práve odstraňovať a okliešťovať stromy a iné porasty na pozemku parcelné číslo CKN 2295/1 – zastavaná plocha a nádvorie (právna parcela číslo EKN 2610/1) v katastrálnom území Kremnica v rozsahu, ktorý bude vymedzený porealizačným geometrickým plánom, ktorého vypracovanie zabezpečí na vlastné náklady investor stavby, v prospech tretej osoby Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151.

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 28. 02. 2021.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo   143 /2011

vo veci žiadosti Jarmily Zobanovej, Veternícka 111/7, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/n e s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 1763 – záhrada s výmerou 126 m² v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, Jarmile Zobanovej, Veternícka 111/7, 967 01 Kremnica

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                     

termín: 30. 11. 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:1 (Mgr. Alexander Sekaj)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 

16:52 z radnej siene odišiel Mgr. Martin Kapšo

Uznesenie číslo   144 /2011

vo veci zverenia majetku do správy Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, 967 01  Kremnica, IČO 37 831 461.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o 

A/s ch v a ľ u j e

zverenie majetku do správy Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, 967 01  Kremnica,

IČO 37 831 461 od 01. 11. 2020 nasledovne:

 • technické zhodnotenie stavby telocvične (účet 021) – po ukončení investičnej akcie „“Obnova a zateplenie telocvične pri I.ZŠ Kremnica“, obstarané z vlastných zdrojov mesta Kremnica v obstarávacej cene 96 407,96 €, v tom:

 

– projektová dokumentácia    2 350,00 €

– stavebné náklady              93 037,96 €

– ostatné                                    1 020,00 €

B/u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, Kremnica

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková              

termín: 30.11. 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Rôzne

Uznesenie číslo   145 /2011

vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2019/2020.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   A/ s c h v a ľ u j e

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2019/2020

B/ u k l a d á

oznámiť riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta schválenie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2019/2020

zodpovedná: Bc. Balážová                                                     

termín: 19. 11. 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

16:55 – do radnej siene sa vrátil Mgr. Martin Kapšo

Uznesenie číslo   146 /2011

vo veci návrhu 1. zmeny finančného plánu na rok 2020 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01  Kremnica, IČO: 31 600 182, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“),

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

 1. zmenu finančného plánu na rok 2020 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

– s celkovými výnosmi                                          3 746 500 eur

– s celkovými nákladmi                                        3 839 000 eur

– hospodárskym výsledkom – strata                          92 500 eur

– a s nájomným pre prenajímateľa Mesto Kremnica      408 000 eur

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo   147 /2011

vo veci Finančného plánu pre rok 2021 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01  Kremnica, IČO: 31 600 182, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“),

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e

 

Finančný plán pre rok 2021 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

 

– s celkovými výnosmi                                                     4 065 500 eur

– s celkovými nákladmi                                                   3 997 900 eur

– hospodárskym výsledkom – zisk                                          67 600 eur

– a s nájomným pre prenajímateľa Mesto Kremnica            408 000 eur

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

13) K bodu: Interpelácie

 

PaedDr. Ferenčík – poďakoval Ing. Mutňanskej za vyčistenie priestoru o ktorý požiadali. Boli tam samonálety, ľudia nemali kade chodiť. Ďalej poďakoval pánovi Čuvarovi. Zrkadlo smerom na Skalku pred tunelom bolo značne znečistené a pán Čuvara ho vyčistil. Mgr. Horváth – poďakoval za vyasfaltovanie Zlatej ulice. Opýtal sa v akom stave je projekt Veterník? Ing. Mgr. Ferenčík – v budúcom roku pôjdeme do projektovania inžinierskych sietí, ale na základe ešte neschválených zmien. Tieto zmeny sa týkajú len vypustenej komunikácie. Zmeny a doplnky č.1 ešte neschválili. Všetko ostatné je v podstate nezmenenom stave. 

 

14) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:00 hod. 9. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 21. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

Mgr. Ondrej Horváth                                                      Mgr. Martin Kapšo

 1.   overovateľ                                                                  2. overovateľ

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.