Zber triedeného odpadu z domácností v roku 2021

Zber triedeného odpadu z domácností v roku 2021

Na území mesta Kremnica sa komunálny odpad triedi na samostatné druhy separovaných odpadov :
papier, sklo, plasty, železný odpad. Tento vyseparovaný odpad sa v rodinných a bytových domoch ukladá do vriec a každá separovaná zložka musí byť osobitne! Odvoz triedených zložiek komunálnych odpadov z vriec sa vykonáva jedenkrát mesačne. V roku 2021 sa bude odvoz realizovať podľa stanoveného harmonogramu :

P O N D E L O K

Dátum :

11. 1. ; 8. 2. ; 8. 3. ; 12. 4. ; 10. 5 ; 7. 6. ; 12. 7. ; 9. 8. ; 6. 9. ; 4. 10. ; 8. 11. ; 6.12.

Ulice :  Veternícka, Zechenterova, ČSA, S. Chalupku, Dolná, P. Križku, Nám. SNP, Matunáková

U T O R O K

Dátum :

12. 1. ; 9. 2. ; 9. 3. ; 13. 4. ; 11. 5. ; 8. 6. ; 13. 7. ; 10. 8. ; 7. 9. ; 5. 10. ; 9. 11. ; 7. 12.

Ulice : J.Horvátha, Továrenská, Zámocké nám., Zlatá, J. Kollára, Štefánikovo nám., Kutnohorská, Ľ. Štúra, Langsfeldova, Angyalova, Bystrická 

STREDA

Dátum :

13. 1. ; 10. 2. ; 10. 3. ; 14. 4. ; 12. 5. ; 9. 6. ; 14. 7. ; 11. 8. ; 8. 9. ; 6. 10. ; 10. 11. ; 8. 12.

 

 Ulice : Rumunskej armády, Banská cesta, Nová Dolina.

/ Uvedené dátumy si poznačte do svojich kalendárov ! /

 

T R I E D E N É   Z L O Ž K Y

 PAPIER :

noviny, časopisy, katalógy, prospekty, listy, kancelársky papier, zošity, knihy, papierové vrecúška, lepenka (kartón), krabice.

Netriedia sa a neodoberajú :

obaly z mrazených potravín, kopírovací papier, znečistený a mastný papier – tieto odpady patria do štandardných zberných nádob.

PLASTY :

„PET“ – fľaše, fólie pre domácnosť, umelohmotné tašky, mikroténové vrecúška, obalové fólie, nádobky z mliečnych výrobkov, plastové tácky. Plechovky / z piva, z energetických nápojov, konzervy a pod. /. Tetrapakové obaly /z mlieka, z džúsov a pod. /.

„PET“  – fľaše je potrebné pred uložením zošliapnuť, aby sa zmenšil ich objem !

Netriedia sa a neodoberajú :

veľké tvrdé plastické látky, koženka, sklolaminát – tieto odpady patria do štandardných zberných nádob, alebo do veľkokapacitných kontajnerov.

SKLO :

biele a farebné fľaše, sklo svetlé a farebné, sklenené poháre, sklenené črepy a okenné sklo.

Netriedia sa a neodoberajú :

porcelán, keramika a zrkadlá – tieto odpady patria do štandardných zberných nádob, alebo do veľkokapacitných kontajnerov.

ŽELEZNÝ ODPAD :

drobný železný odpad treba uložiť do igelitovej tašky a sústrediť ho na miesto odvozu spolu s ostatnými triedenými zložkami.

Netriedia sa a neodoberajú :

textílie z umelých vlákien, kovralové koberce a pod. – tieto odpady patria do štandardných zberných nádob, alebo do veľkokapacitných kontajnerov.

Žiadame Vás, aby každá vytriedená zložka komunálneho odpadu sa zhromažďovala osobitne. Nie je prípustné zmiešať viacero zložiek komunálneho odpadu dohromady !

 

 

oddelenie technických služieb 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.