Uznesenia z 1. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 7. januára 2021

Uznesenia z 1. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 7. januára 2021

Uznesenie číslo 1/2101

vo veci  vzdania sa poslaneckého mandátu.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o mi e

  1. že Mgr. Ing. Martin Novodomec sa listom zo dňa 20. 12. 2020 doručeným mestskému úradu dňa 23. 12. 2020 vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
  2. podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinky vzdania sa mandátu nastali dňom 23. 12. 2020.

                           

B/ v y h l a s u j e

nastúpenie náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici Štefana Drozda, ktorý ako kandidát získal najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca.

                           

C/k o n š t a t u j e,

že Štefan Drozd  zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici

                           

D/ž i a d a

primátora mesta, aby odovzdal Štefanovi Drozdovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Štefan Drozd)

Uznesenie číslo 2/2101

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o mi e

stanovisko hlavnej kontrolórky  k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2021.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA:10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Štefan Drozd, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 3/2101

vo veci Návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2021.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

  1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2021, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                              5 255 795 €

kapitálové príjmy:                           14 250 €

príjmové finančné operácie:         1 236 302 €      

spolu príjmy:                           6 506 347 €

        

bežné výdavky:                          5 402 558 €

kapitálové výdavky:                  1 004 488 €

výdavkové finančné operácie:          88 192 €

spolu výdavky:                        6 495 238 €

 

saldo bežného rozpočtu:            – 146 763 €

saldo kapitálového rozpočtu:        – 990 238 €

saldo finančných operácií:          1 148 110 €

celkové saldo rozpočtu:              11 109 €

 

PREZENTÁCIA:10

ZA:10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Štefan Drozd, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 4/2101

vo veci odkúpenia nehnuteľného majetku štátu mestom Kremnica v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e

odkúpenie nehnuteľného majetku štátu mestom Kremnica v katastrálnom území Kremnica a uzatvorenie kúpnej zmluvy, a to prebytočného majetku štátu, nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Kremnica, okres Žiar nad Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č. 1511, v podiele 1/1:

– stavba súpisné číslo 682 stojaca na pozemku parcelné číslo CKN 114/3,

– pozemok parcela číslo CKN 114/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 416 m²,

– pozemok parcela čísla CKN 114/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 459 m²,

– pozemok parcela číslo CKN 114/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 531 m²,

vlastník nehnuteľností Slovenská republika, správca Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica, IČO: 00 163 082.

Kúpna cena je stanovená dohodou, vo výške 71 489,72 €, slovom: sedemdesiajedentisícštyristoosemdesiatdeväť eur 72 centov.                              

 

PREZENTÁCIA:10

ZA:10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Štefan Drozd, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 5/2101

vo veci žiadosti spoločnosti BÚDA s.r.o., Námestie SNP 20/20, 974 01 Banská Bystrica,

IČO: 47 617 632 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Krahule, Horný Turček a Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s ch v a ľ u j e

zámer mesta Kremnica prenajať pozemky vo vlastníctve mesta Kremnica spoločnosti BÚDA s.r.o., Námestie SNP 20/20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 617 632, a to pozemky

v katastrálnom území Krahule:

– pozemok parcelné číslo CKN 531 – ostatná plocha s výmerou 26320 m²,

– pozemok parcelné číslo CKN 532 – lesný pozemok (podľa právneho stavu ide o pozemok parcelné   číslo EKN 1535/1) s výmerou 4000m²,

– pozemok parcelné číslo CKN 528 – ostatná plocha (podľa právneho stavu ide o pozemky parcelné  čísla EKN 9-1535/10 a EKN 1535/1) s výmerou 11474 m²,

– pozemok parcelné číslo CKN 541/11 – lesný pozemok (podľa právneho stavu ide o pozemky parcelné čísla EKN 1535/1 a EKN 2675/2) s výmerou 1151 m²,

– pozemok parcelné číslo CKN 542/2 – zastavaná plocha a nádvorie (podľa právneho   stavu ide o pozemky parcelné čísla EKN 1535/1) s výmerou 41 m²

– pozemok parcelné číslo CKN 542/3 – ostatná plocha (podľa právneho stavu ide o pozemok parcelné čísla EKN 1535/1) s výmerou 165 m², 

v katastrálnom území Horný Turček:

– pozemok parcelné číslo CKN 1285/4 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 81 m²,

– pozemok parcelné číslo CKN 1285/5 – zastavaná plocha a nádvorie (podľa právneho stavu ide   o pozemky parcelné čísla EKN-2003 a EKN 1-2029/7) s výmerou 28 m²,

– pozemok parcelné číslo CKN 1285/6 – zastavaná plocha a nádvorie  (podľa právneho stavu ide o pozemky parcelné čísla EKN 1-2029/7 a EKN 1999/1) s výmerou 7 m²,

– pozemok parcelné číslo CKN 1285/7 – lesný pozemok, s výmerou 83 m²,

v katastrálnom území Kremnica:

– pozemok parcelné číslo CKN 3262/2 – ostatná plocha (podľa právneho stavu ide o pozemok parcelné čísla EKN 2572/1) s výmerou 2272 m², t.j. spolu plocha na prenájom s výmerou    45622m².

Všeobecná hodnota nájmu je stanovená vo výške 0,044 €/m², t.j. spolu 2000 € do 30. 04. 2021. Nájomné bude každoročne zvyšované o mieru ročnej inflácie, v ukazovateli jadrová, zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                            

termín: 31. 01. 2021.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas MHA,  Mgr. Martin Kapšo, Štefan Drozd, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr. Tibor Ferenčík, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta

 

 

Mgr. Martin Kapšo                                                        Mgr. Ondrej Horváth

člen návrhovej komisie                                                člen návrhovej komisie

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.