Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa