Povinnosť zberu kuchynského odpadu majú obce už od tohto roka

Povinnosť zberu kuchynského odpadu majú obce už od tohto roka

Zber kuchynského odpadu bude onedlho štandardom pre všetky slovenské obce. Ako bude prebiehať v Kremnici vysvetlila vedúca technických služieb Lucia Királyová.

Koncom novembra v roku 2019 bola schválená novela zákona o odpadoch  č. 79/2015 Z.z.. Veľká zmena, ktorá sa týka aj nášho mesta, je zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu. Mestá a obce si od 01.01.2021 a následne od 01.01.2023 nemôžu uplatňovať žiadne výnimky zo zberu kuchynského odpadu. „Nakoľko kapacity na zhodnotenie kuchynského odpadu na Slovensku sú nepostačujúce, chýbajú kompostárne, bioplynové stanice a vzhľadom na stále prebiehajúcu pandémiu koronavírusu, ktorá samosprávam odčerpala nemalé finančné prostriedky, ministerstvo životného prostredia spravilo ešte v októbri ústretový krok voči obciam a mestám,“ povedala Lucia Királyová s tým, že povinnosť triediť a zbierať kuchynský odpad sa od 01.01.2021 síce neposunulo, ale mestá a obce majú podľa neho povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu od 1.1. 2021 do 30.6. 2021.

Kuchynský odpad spolu so zeleným odpadom tvorí podľa Lucie Királyovej okolo 45% z celkového množstva zmesového komunálneho odpadu. Zvyšok tvorí komunálny odpad (25%) a triedený odpad ako plasty, sklo, papier, textil a iné (30%). „Triedený zber kuchynského odpadu je jedným z prostriedkov na splnenie požiadaviek Európskej komisie v oblasti životného prostredia,“ dodala Királyová.

Financovanie zberu kuchynského odpadu

Podľa primátora mesta Alexandra Ferenčíka je veľká časť finančnej zodpovednosti za zber kuchynského odpadu na pleciach samospráv. Preto aj mesto Kremnica pristúpilo k vyčleneniu časti rozpočtu na tento účel. V roku 2020 sa kúpilo vozidlo na zber kuchynského odpadu za 69 tisíc eur a 240l zberné nádoby a 7 l košíky do domácností za 5 100 eur. „Nie však v potrebnom množstve,“ dodala Lucia Királyová. Zakúpené vozidlo bude podľa vyťaženosti slúžiť aj na zber komunálneho odpadu. ,,Tiež treba kuchynský odpad ďalej zhodnotiť či už v bioplynových staniciach alebo na kompostárňach a tu takisto treba vynakladať finančné prostriedky,“ hovorí ďalej Királyová s tým, že v Budči stálo v roku 2020 zhodnotenie kuchynského odpadu 30 eur na tonu. V tomto roku sa však predpokladá zvýšenie ceny.

Mesto sa z dôvodu finančných nákladov spojených s novou povinnosťou zberu kuchynského odpadu zapojilo do viacerých výziev. Jednou z nich je Enviromentálny fond, kde mesto podalo 3 žiadosti o dotácie v polovici decembra. „Jedna bola podaná v oblasti ochrany ovzdušia na nové komunálne vozidlo určené na zametanie, čistenie a umývanie verejne prístupných plôch. Ďalšie dve boli podané v oblasti Rozvoja odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov,“ vysvetľuje Lucia Királyová s tým, že išlo o financovanie nádob na kuchynský odpad, košíky na kuchynský odpad, kompostéry, plne elektrický nakladač a kontajnery. O nenávratný finančný príspevok mesto požiadalo aj z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Výzva bola podľa Lucie Királyovej zverejnená 29. októbra. Hneď po vyhlásení výzvy mesto začalo pracovať na potrebnej dokumentácii, ktorú sa podarilo sfinalizovať v termíne a žiadosť bola riadne podaná.

Zber kuchynského odpadu v Kremnici

Kuchynský odpad sa podľa Lucie Királyovej v meste Kremnica nebude zbierať spolu so zeleným odpadom. Zelený odpad sa bude zbierať samostatne v takom istom režime ako doteraz, to znamená vždy v utorok od začiatku apríla do konca novembra. Kuchynský odpad sa bude tiež zbierať samostatne, oddelene od ostatných zložiek komunálneho odpadu. V prípade rodinných domov je možné kuchynský a zelený odpad kompostovať spoločne.

Rodinným domom, ktoré ešte nemajú vlastný kompostér, ho zabezpečí samospráva. „Podmienkou kompostovania nie je vlastniť záhradný kompostér, kompostovať sa dá aj na voľne umiestnených hrobliach alebo v jednoduchých doma zhotovených drevených zásobníkoch,“ pripomína Lucia Királyová s tým, že výhodou domáceho kompostovania je možnosť využiť hotový kompost pre vlastné účely v záhrade.

Bytové domy budú mať k dispozícii 240l zberné nádoby umiestnené na stojiskách. ,,Nádoby budú s otvormi, ktoré zabezpečujú dobrú cirkuláciu vzduchu a zabraňujú nežiaducim rozkladným procesom, čím sa eliminuje zápach. V nádobách budú vložené 240l bio vrecia, ktoré sú 100% rozložiteľné a kompostovateľné. Každá domácnosť bude vybavená 7l zbernými nádobami – košíkmi s otvormi. Otvory zabezpečujú prevzdušňovanie so všetkých strán. Celý kôš je vetraný a zaisťuje tak dostatočný prísun vzduchu k uloženým kuchynským zvyškom, čím odvádza vlhkosť a zabezpečuje priebežné vysychanie. Do košíka sa vloží bio vrecko, ktoré je 100% rozložiteľné a kompostovateľné. Každá domácnosť dostane aj košík aj bio vrecká,“ vysvetľuje Királyová.

Interval vývozu zberných nádob je zákonom stanovený minimálne 1 krát za dva týždne. „Reálny vývoz bude zabezpečovaný operatívne podľa naplnenosti zberných nádob tak, aby sa zamedzilo preplneniu nádob a zápachu,“ dodala Lucia Királyová. Začať so zberom kuchynského odpadu v Kremnici technické služby plánujú v druhej polovici roka 2021.

Zdieľať tento príspevok.