Preventívne opatrenie mesta Kremnica prijaté na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Preventívne opatrenie mesta Kremnica prijaté na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Vážení občania,

vzhľadom na aktuálnu situáciu a v súlade s nariadeniami krízového štábu SR sme zaviedli opatrenia, zamerané na zníženie možnosti šírenia nákazy vírusom COVID 19.

Zamestnancov jednotlivých oddelení kontaktujte v úradných hodinách telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. V situáciách vyžadujúcich si osobné stretnutie sa na stretnutí vopred dohodnite so zamestnancom zodpovedným za vedenie agendy.

Základné e-mailové a telefonické kontakty na oddelenia mestského úradu:

Primátor mesta: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík: primator@kremnica.sk, t.č. 045 228 97 93, mobil: 0903 808 560
Zástupkyňa primátora: Iveta Ceferová, msu@kremnica.sk, t.č. 045 228 97 26, mobil: 0911 541 734
Sekretariát primátora: msu@kremnica.sk, t.č. 045 228 97 92

Oddelenie organizačné a správne (kancelária prvého kontaktu, evidencia obyvateľstva, opatrovateľská služba): spravne@kremnica.sk t.č.: 045 228 97 kl. 12, 14, 94, 95, 97; mobil na oddelenie ORGaSPR: 0911 191 709
Matrika: matrika@kremnica.sk t.č.: 045 228 97 kl. 12, 95
Vedúca oddelenia: Mgr. Ľuba Ďurčová    mobil: 0903 515 794

Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít (dane a poplatky, pokladňa, ekonomické a podnikateľské aktivity, účtovníctvo a mzdy): ekonomicke@kremnica.sk, t.č. 045 228 97 kl. 28, 24, 46, 35, 36, 40, 29, 96, mobilné čísla na oddelenia EaPA: 0903 515 795; 0911 275 491; 0910 998 832
Vedúca oddelenia: Ing. Renáta Nováková, mobil: 0904 447 410

Oddelenie školstva, kultúry a športu: skolstvo@kremnica.sk, Bc. Lenka Balážová, t.č. 045 228 97 45

Oddelenie výstavby a životného prostredia: vystavba@kremnica.sk, t.č. 045 228 97 kl. 75, 23, 16, 75, mobil: 0911 545 179, Stavebný úrad: stavebnyurad@kremnica.sk, t.č. 045 228 97 kl. 32, 99, mobil: 0911 545 179
Vedúca oddelenia: Ing. Jana Kyselicová         mobil: 0903 545 179

Hlavný kontrolór: hlavnykontrolor@kremnica.sk, Ing. Beata Kirková, mobil: 0910 998 834

Technické služby: technickesluzby@kremnica.sk, t.č. 045 674 29 51, mobil: 0911 880 090 alebo 0903 542 172
Vedúca oddelenia: Ing. Lucia Királyová, mobil: 0905 921 426

Mestská zeleň: mestskazelen@kremnica.sk, t.č. 045 670 06 25
Vedúca oddelenia: Ing. Andrea Mutňanská, mobil: 0911 218 133

Podrobnejšie informácie  a ďalšie telefonické kontakty nájdete na webovej stránke mesta v časti KONTAKTY.

 

 

Zdieľať tento príspevok.