Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica

Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica

Mestský úrad v  Kremnici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica, na povinnosť v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (zákon o ovzduší) a  zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, ako aj Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 13/2012 o podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi oznámiť každoročne do 15. februára Mestskému úradu v Kremnici za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Za nesplnenie tejto povinnosti obec podľa § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z.  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov uloží pokutu do 663,87 €.

Tlačivo je k dispozícii na webovej stránke mesta a na oddelení mestskej zelene – Ing. Mutňanskej na ul. Zechenterovej 347/2 (v budove Mestských lesov Kremnica s. r. o.). Bližšie informácie na tel. čísle 0911 218 133.

Zdieľať tento príspevok.