Domov

Aktuálne info

10. decembra 2019

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 12.12.2019

Primátor mesta  Kremnica   V Kremnici 05.12.2019   P o z v á n k a Podľa § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a […]
3. decembra 2019

Zber triedeného odpadu z domácností v roku 2020

Na území mesta Kremnica sa komunálny odpad triedi na samostatné druhy separovaných odpadov : papier, sklo, plasty, železný odpad. Tento vyseparovaný odpad sa v rodinných a bytových domoch ukladá do vriec a každá […]