Ako vybaviť?

Elektronické služby mesta Kremnica

Ambulantný predaj
Čas predaja v obchode, čas prevádzky služieb
Daňové povinnosti
– daň z nehnuteľností,
– daň za ubytovanie,
– daň za psa,
– daň za užívanie verejného priestranstva,
– daň za predajné automaty,
– daň za nevýherné hracie prístroje

Dopravné značenie
Dotácie
Finančná pomoc
Jarmok – organizačný poriadok, cenník, prihláška
Jubileum
Komunálne odpady – poplatok – právnické osoby
Komunálne odpady – poplatok – fyzické osoby
Kremnické noviny
Kultúrne podujatie
Malý zdroj znečisťovania ovzdušia
Mestský rozhlas – zverejnenie správy
Nehnuteľnosť – identifikácia, zmena, kúpa, prenájom
Odpady – poplatok za komunálne odpady – fyzické osoby
Odpady – poplatok za komunálne odpady – právnické osoby
Občiansky preukaz – potvrdenie o pobyte
Ochrana osobných údajov
Opatrovateľská služba
Osvedčenie listín a podpisov
Pobyt – prechodný, trvalý
Pohreb – občiansky
Potvrdenie o rodinnom stave a pobyte
Pozemné komunikácie
Prenájom
– mestských priestorov
– mestskej telocvične
– prenájom hudobnej aparatúry

tržného miesta
Reklamné, propagačné a informačné zariadenie
Rodný list
Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla
Rozkopávky – zvláštne užívanie miestnej komunikácie
Rybársky lístok
Samostatne hospodáriaci roľník
Sobáš
Sobášny list
Sociálna služba
Stavba
– územné rozhodnutie o umiestnení stavby
– ohlásenie drobnej stavby
– stavebné povolenie
– dodatočné povolenie stavby
– zmena stavby pred jej dokončením
– potvrdenie o účele užívania stavby
– kolaudačné rozhodnutie
– začiatok užívania stavby
– zmeny v užívaní stavby
– odstránenie stavby

Stavebné úpravy v byte, v dome
Studne
Súpisné číslo
Športové podujatie – usporiadanie
Tržné poplatky
Technické služby – cenník
Úmrtie – doklady
Určenie otcovstva
Uvítanie dieťaťa do života
Užívanie verejného priestranstva
Vodné stavby
Výherné prístroje
Vyhradené parkovisko
Výpis z matričných kníh – rodné, sobášne, úmrtné listy
Výpis, alebo odpis z registra trestov
Vypožičanie zdravotných alebo kompenzačných pomôcok
Výrub drevín rastúcich mimo lesa
Záber verejného priestranstva
Zmena mena a priezviska
Zrušenie trvalého/prechodného pobytu
Žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z.