Ako vybaviť?

Elektronické služby mesta Kremnica

Ambulantný predaj
Čas predaja v obchode, čas prevádzky služieb
Daňové povinnosti
– daň z nehnuteľností,
– daň za ubytovanie,
– daň za psa,
– daň za užívanie verejného priestranstva,
– daň za predajné automaty,
– daň za nevýherné hracie prístroje

Dopravné značenie
Dotácie
Finančná pomoc
Jarmok – organizačný poriadok, cenník, prihláška
Jubileum
Komunálne odpady – poplatok – právnické osoby
Komunálne odpady – poplatok – fyzické osoby
Kremnické noviny
Kultúrne podujatie
Malý zdroj znečisťovania ovzdušia
Mestský rozhlas – zverejnenie správy
Mestská telocvičňa
Nehnuteľnosť – identifikácia, zmena, kúpa, prenájom
Odpady – poplatok za komunálne odpady – fyzické osoby
Odpady – poplatok za komunálne odpady – právnické osoby
Občiansky preukaz – potvrdenie o pobyte
Ochrana osobných údajov
Opatrovateľská služba
Osvedčenie listín a podpisov
Pobyt – prechodný, trvalý
Pohreb – občiansky
Potvrdenie o rodinnom stave a pobyte
Pozemné komunikácie
Prenájom
– mestských priestorov
– mestskej telocvične
– prenájom hudobnej aparatúry

tržného miesta
Reklamné stavby
Rodný list
Rozkopávky – zvláštne užívanie miestnej komunikácie
Rybársky lístok
Samostatne hospodáriaci roľník
Sobáš
Sobášny list
Sociálna služba
Stavba
– územné rozhodnutie o umiestnení stavby
– ohlásenie drobnej stavby
– stavebné povolenie
– dodatočné povolenie stavby
– zmena stavby pred jej dokončením
– potvrdenie o účele užívania stavby
– kolaudačné rozhodnutie
– začiatok užívania stavby
– zmeny v užívaní stavby
– odstránenie stavby

Stavebné úpravy v byte, v dome
Súpisné a orientačné číslo  
Športové podujatie – usporiadanie
Tržné poplatky
Úmrtie – doklady
Určenie otcovstva
Uvítanie dieťaťa do života
Užívanie verejného priestranstva
Vodné  stavby (studne)
Výherné prístroje
Vyhradené parkovisko
Vypožičanie zdravotných alebo kompenzačných pomôcok
Výrub drevín rastúcich mimo lesa
Záber verejného priestranstva
Zmena mena a priezviska
Zrušenie trvalého/prechodného pobytu
Žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky