Jozef Donoval

14. novembra 2016

Zber drevného odpadu

Mestský úrad v Kremnici v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č.6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi oznamuje občanom mesta Kremnica , že dňa 22.11.2016 sa uskutoční zber drevného odpadu. […]
11. novembra 2016

Kremnica oslávi 688 rokov už 17. novembra

Srdečne pozývame na veľkolepé oslavy 688. výročia založenia mesta. Pridajte sa k historickému sprievodu na Mestský hrad o 15.00. O 13.30 si mesto poctíme ekumenickou omšou za Kremnicu v evanjelickom […]
17. októbra 2016

Oznam o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť […]
11. októbra 2016

U z n e s e n i a z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8. septembra 2016

Uznesenie číslo 110/1609  vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e n a  v e d o m i e […]
6. októbra 2016

Čistenie komínov

Oznam Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici
6. októbra 2016

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Povinnosti občanov Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiarov v dôsledku toho, […]
6. októbra 2016

Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2016/2017

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov vo vykurovacej sezóne je predovšetkým nedbalosť a nevedomosť občanov, nesprávna inštalácia a prevádzka tepelných spotrebičov, nevykonávanie čistenia a kontroly komínov a nedodržiavanie najzákladnejších požiarnobezpečnostných predpisov. Obec […]
5. októbra 2016

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania zmeny stavby pred jej dokončením

Verejnú vyhlášku čítajte po rozkliknutí