redakcia

14. októbra 2017

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12.10.2017

13. októbra 2017

U z n e s e n i a zo 7. riadneho  Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  12. októbra 2017

Uznesenie číslo 92/1710       vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  […]
10. októbra 2017

Z á p i s n i c a č. 3/2017 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 06. septembra 2017

6. októbra 2017

Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 6/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 02. októbra 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová Neprítomní: Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová […]
6. októbra 2017

Zber drevného odpadu

Mestský úrad v Kremnici v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č.4/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  oznamuje občanom mesta Kremnica , že dňa 21.novembra 2017 ( t. j. v […]
6. októbra 2017

Interpelácie poslancov MsZ 14.september 2017

5. októbra 2017

Kremnické jablko 2017 – Vyhodnotenie

Výstavu ovocia a zeleniny Kremnické jablko oficiálne otvoril primátor Kremnice Alexander Ferenčík v stredu 4. októbra. Tento rok sa produktmi zo svojich záhrad prišlo pochváliť 42 účastníkov zo 155 exponátmi. VYHODNOTENIE KREMNICKÉHO […]
4. októbra 2017

Konkurz poisťovne Rapid life