Administrátor

9. júna 2016

Žltý minibus na Skalku, pozor zmena!

POZOR  ZMENA !!!   Žltý minibus dňa 11.6.2016 v sobotu  nebude jazdiť na Skalku z dôvodu využitia na zájazd. Bude jazdiť z parkoviska Jeleň a hlavného parkoviska na Skalke nasledovne:   11.6.2016 v sobotu   […]
12. mája 2016

Zber triedeného odpadu z domácností v roku 2016

Na území mesta Kremnica sa komunálny odpad triedi na samostatné druhy separovaných odpadov : papier, sklo, plasty, železný odpad. Tento vyseparovaný odpad sa v rodinných a bytových domoch ukladá do […]
15. februára 2016

Žiadna zo zložiek triedeného odpadu sa nesmie objaviť v zmesovom komunálnom odpade

Od 1. januára 2016 platí nový zákon o odpadoch, ktorý má zaviesť poriadok a transparentnosť vzťahov, ale aj priblížiť Slovensko k štandardom Európskej únie. Slovensko sa zaviazalo odpad viac separovať a recyklovať. […]
15. februára 2016

Videozáznam mestského zastupiteľstva z 11. 2. 2016

 
12. februára 2016

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. februára 2016

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. februára 2016 Uznesenie číslo 1/1602 vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é z a s […]
12. februára 2016

VZN 1/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 1/2016 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní v meste Kremnica Mesto Kremnica podľa § 16 zákona č. 181/2014 […]
11. februára 2016

Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024“

Dňa 05. februára 2016 bolo mestu Kremnica doručené oznámenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2016/001882 zo dňa 01. 02. 2016 o začatí zisťovacieho konania […]
11. februára 2016

Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 25. januára 2016 Prítomní Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ivan […]