Vincent Šmid

24. novembra 2016

Zámer „Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“

  Dňa 26. septembra 2016 bolo mestu Kremnica doručené oznámenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2016/010786 zo dňa 20. 09. 2016 o začatí správneho konania vo […]
4. októbra 2016

O Z N Á M E N I E o prerokovaní návrhu ÚPN zóny

O Z N Á M E N I E o prerokovaní  návrhu ÚPN zóny „Veterník – Kremnica“           Mesto Kremnica ako orgán územného plánovania v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení […]
3. októbra 2016

Videozáznam z mimoriadneho mestského zastupiteľstva z 21.9.2016

30. septembra 2016

Pokládka asfaltovej vrstvy v hrúbke 5 cm – výzva na predloženie ponuky

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na […]
30. septembra 2016

Rozhodnutie okresného úradu v BB, odbor výstavby a bytovej politky

 Rozhodnutie.pdf
30. septembra 2016

Smernica č. 1_2016 o finančnom riadení a vykonávaní finančnej kontorly v meste Kremnica

   Smernica č. 1_2016 o finančnom riadení a vykonávaní finančnej kontorly v meste Kremnica      
30. septembra 2016

Územný plán zóny Veterník by poslanci mali schvaľovať v novembri

Nápad vytvorenia obytnej zóny na území Veterník pri bývalej škôlke vznikol už pred niekoľkými desiatkami rokov. Hneď po voľbách v roku 2014 sa myšlienky realizácie obytnej zóny chytil primátor Kremnice […]
26. septembra 2016

Uznesenia zo 6. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 21. septembra 2016

Uznesenie číslo 134/1609 vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 2 k 01.08.2016. M e s t s k é   z a s t u p i t […]