Miroslava Vojtková

20. septembra 2019

Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 19. septembra 2019

Uznesenie číslo 108/1909 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  […]
19. septembra 2019

POZOR ZMENA: žltý minibus

POZOR ZMENA!!! Žltý minibus počas tohto víkendu 21.9. a 22.9. 2019 nejazdí.
18. septembra 2019

Zápisnica č. 6/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 13. 06. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

  Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. […]
16. septembra 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa 21.8. 2019

  Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová, Tomáš Heriban, Ondrej Horváth, Janka Volková, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský, ako hostia Alexander Ferenčík a Marcel Nemec Program:   Kontrola uznesení Informácia – muzikál Malý […]
16. septembra 2019

Verejná vyhláška – Rozhodnutie

Číslo spisu: Výst.2019/00684                                                                       V Kremnici dňa 12.09.2019 Vybavuje: Urgelová                                                                                         […]
6. septembra 2019

Zápisnica č. 6/2019 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici,konaného dňa 26. augusta 2019

Zápisnica EK 26.08. 2019
4. septembra 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   Pravidelná kontrolná činnosť: kontrola plnenia […]
3. septembra 2019

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 26.08.2019

Začiatok zasadnutia komisie: 14,00  h Ukončenie zasadnutia komisie  15,10 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, Marián Vojtko DiS.art.,Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnení : […]