Miroslava Vojtková

19. novembra 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 6/2019 o dani z nehnuteľností

Mesto Kremnica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, […]
18. novembra 2019

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 14.11.2019

18. novembra 2019

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk Dolná brána a Barbakan výmena strešnej krytiny  
15. novembra 2019

Uznesenia z 11. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  14. novembra 2019

Uznesenie číslo 160/1911   vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n […]
14. novembra 2019

Zápisnica č. 8/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 17. 10. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. […]
14. novembra 2019

Rozhodnutie o zastavení konania

Rozhodnutie o zastavení konania
12. novembra 2019

Kvapka krvi

Slovenský Červený kríž v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestom Kremnica oznamuje všetkým darcom krvi, že dňa    9. 12. 2019, t. j. v pondelok v čase od 7.30 hod. do 10.00 hod. […]
11. novembra 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva a mládeže zo dňa 23. 10. 2019

Komisia školstva a mládeže pri MsZ v Kremnici   Prítomní: Členovia komisie a hostia podľa priloženej prezenčnej listiny   Program zasadnutia: Otvorenie Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2020 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti […]