Miroslava Vojtková

20. januára 2020

Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica

Mestský úrad v  Kremnici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica, na povinnosť v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. […]
17. januára 2020

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Mesto Kremnica, zriaďovateľ Základnej školy, Angyalova ul. č. 401/26 a Základnej školy Pavla Križku, Ul. Pavla Križku 392/8, oznamuje zákonným zástupcom detí, ktoré majú začať plniť povinnú školskú dochádzku v […]
16. januára 2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č.     /2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia

(návrh) Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6  ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. […]
15. januára 2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že dňa: 21.1.2020, 24.1.2020, 28.1.2020, 10.2.2020, 6.2.2020, 7.2.2020 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená […]
10. januára 2020

Dodatok č. 15 k Smernici č. 4/2005 ZÁSADY VEDENIA POKLADNE Mestského úradu v Kremnici

  Mestský úrad v Kremnici Výtlačok č.:   Správca dokumentu: Oddelenie EaPA Zmena č.: 15 Vypracoval: Zdenka Buchalová funkcia: mzdová účtareň, pokladňa Podpis: Dňa: 01.01. 2020 Schválil: Ing. Mgr. Alexander […]
9. januára 2020

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich […]
8. januára 2020

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných […]
30. decembra 2019

Všetko najlepšie v roku 2020