Miroslava Vojtková

22. mája 2020

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 14.5.2020

21. mája 2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste /závozník/

V Kremnici, 21. 05. 2020   OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE /závozník /      Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. […]
20. mája 2020

Zápisnica č. 11 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 18.5.2020

Začiatok zasadnutia komisie: 13,00  h Ukončenie zasadnutia komisie 14,00 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Marián Vojtko DiS.art, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnení […]
15. mája 2020

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. mája 2020

Uznesenie číslo 58/2005 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]
12. mája 2020

Výzva o ochrane pamiatkového fondu

Výzva KPÚ_BB
11. mája 2020

100. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici.

MO MS v meste Kremnica vznikol dňa 25. januára v roku 1920. Prvé dokladované aktivity matičnej činnosti v Kremnici siahajú až do druhej polovice devätnásteho storočia. Viacerí Slováci združení okolo […]
11. mája 2020

Zápis do materskej školy Informácie k zápisu 2020/2021

1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že 1.1 podávanie žiadostí o […]
11. mája 2020

Nový Kremnický letopis už v predaji

OZ S.O.S. Kremnica pripravilo už celkovo 35. číslo časopisu Kremnický letopis (1/2019). Tentokrát ide o kombinované textovo-obrazové číslo zamerané na architektonické pamiatky mesta Kremnica a, žiaľ, ich devastáciu (asanácie) za […]