Mestské zastupiteľstvo

18. novembra 2019

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 14.11.2019

15. novembra 2019

Uznesenia z 11. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  14. novembra 2019

Uznesenie číslo 160/1911   vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n […]
14. novembra 2019

Zápisnica č. 8/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 17. 10. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. […]
22. októbra 2019

Uznesenia z 10. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. októbra 2019

  Uznesenie číslo 146/1910   vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e […]
21. októbra 2019

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 17.10.2019

14. októbra 2019

Zápisnica č. 7/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 19.09. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. […]
14. októbra 2019

Všeobecné záväzné nariadenie č.5/2019

VZN č.5 2019
25. septembra 2019

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2019

VZN 5-2019 – územný plán zmeny a doplnky