Mestské zastupiteľstvo

8. januára 2021

Uznesenia z 1. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 7. januára 2021

Uznesenie číslo 1/2101 vo veci  vzdania sa poslaneckého mandátu. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o mi […]
8. januára 2021

Videozáznam z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 7.1.2021

9. decembra 2020

Zápisnica z elektronického hlasovania Mestského zastupiteľstva v Kremnici per rollam zo dňa 3.12.2020

Zápisnica 3.12.2020
9. decembra 2020

Zápisnica č. 9/2020 z Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa12.11.2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. […]
16. novembra 2020

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 12.11.2020

 
13. novembra 2020

Uznesenie z elektronického hlasovania PER ROLLAM Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 30. októbra 2020

Uznesenie číslo 121/2010 vo veci prijatia návratnej finančnej výpomoci poskytovanej zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky v zmysle uznesenia vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020. M e s t […]
13. novembra 2020

Zápisnica z elektronického hlasovania per rollam 30.10.2020

Mestské zastupiteľstvo v Kremnici Na základe pokynu primátora  Ing.Mgr. Alexandra Ferenčíka  rozoslala zástupkyňa primátora Iveta Ceferová dňa 29.10.2020 poslancom MsZ e-mail so žiadosťou o zahlasovanie per rollam. Predmet hlasovania bol […]
13. novembra 2020

Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa12. novembra 2020

Uznesenie číslo 122/2011 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]