Mestské zastupiteľstvo

16. januára 2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č.     /2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia

(návrh) Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6  ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. […]
20. decembra 2019

Videozáznam z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 12.12.2019

17. decembra 2019

Uznesenia z 12. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. decembra 2019

Uznesenie číslo 178/1912   vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.   M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a    […]
22. novembra 2019

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kremnica 7/2019

o dočastnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel 
19. novembra 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 6/2019 o dani z nehnuteľností

Mesto Kremnica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, […]
18. novembra 2019

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 14.11.2019

15. novembra 2019

Uznesenia z 11. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  14. novembra 2019

Uznesenie číslo 160/1911   vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n […]
14. novembra 2019

Zápisnica č. 8/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 17. 10. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. […]