Mestské zastupiteľstvo

22. mája 2020

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 14.5.2020

15. mája 2020

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. mája 2020

Uznesenie číslo 58/2005 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]
22. apríla 2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 2/2020

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania […]
22. apríla 2020

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 16.4.2020

20. apríla 2020

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. marca 2020

Uznesenie číslo 19/2003 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n […]
20. apríla 2020

Uznesenie z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. apríla 2020

Uznesenie číslo 33/2004 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  […]
31. marca 2020

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice …./2020,

(Návrh) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice …./2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2019o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta […]
20. marca 2020

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 12.3.2020