Mestské zastupiteľstvo

18. septembra 2019

Zápisnica č. 6/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 13. 06. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

  Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. […]
1. augusta 2019

Všeobecné záväzné nariadenie

Všeobecné zaväzné nariadenie ZaD č. 4
14. júna 2019

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 13.6. 2019

 
14. júna 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č.4/2019, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

       Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. […]
14. júna 2019

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 13. júna 2019

Uznesenie číslo 85/1906   vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n […]
11. júna 2019

Zápisnica č. 5/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 05. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. […]
23. mája 2019

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 16.5.2019

17. mája 2019

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. mája 2019

Uznesenie číslo 76/1905   vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n […]