22. augusta 2018

Materiál na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. augusta 2018

K bodu:        Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva                         v Kremnici a počtu poslancov v ňom vo voľbách do orgánov samosprávy                         mesta, ktoré sa budú konať […]
7. apríla 2017

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 13.4.2017

P r i m á t o r mesta  K r e m n i c a V Kremnici 6.4.2017 P o z v á n k a Podľa § […]
24. februára 2017

Materiály na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 9.2.2017

materialy-na-rokovanie-09-02-17
11. apríla 2016

Materiály na mestské zastupiteľstvo 14. 4. 2016

P o z v á n k a   Podľa § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici […]
11. marca 2016

Materiály na mestské zastupiteľstvo 17.3.2016

Podľa § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo  209/1511 zo dňa 14. decembra […]
2. novembra 2012

Materiály na mestské zastupiteľstvo november 2012

Primátorka mesta Kremnica zvolala na deň 8. novembra 2012, t.j. vo štvrtok, o 15.30 h do radnej siene Mestského domu v Kremnici riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Materiály na rokovanie mestského […]