8. januára 2021

Uznesenia z 1. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 7. januára 2021

Uznesenie číslo 1/2101 vo veci  vzdania sa poslaneckého mandátu. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o mi […]
13. novembra 2020

Uznesenie z elektronického hlasovania PER ROLLAM Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 30. októbra 2020

Uznesenie číslo 121/2010 vo veci prijatia návratnej finančnej výpomoci poskytovanej zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky v zmysle uznesenia vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020. M e s t […]
13. novembra 2020

Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa12. novembra 2020

Uznesenie číslo 122/2011 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]
16. októbra 2020

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 15. októbra 2020

Uznesenie číslo 115/2010 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  […]
24. septembra 2020

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa17. septembra 2020

Uznesenie číslo 90/2009 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]
19. augusta 2020

Uznesenia zo 6. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 13. augusta 2020

Uznesenie číslo 78/2008 vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.   M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e     n a […]
22. júna 2020

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. júna 2020

Uznesenie číslo 67/2006 vo veci  vzdania sa poslaneckého mandátu.   M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A / b e r i e   n a v e […]
15. mája 2020

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. mája 2020

Uznesenie číslo 58/2005 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]