22. apríla 2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 2/2020

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania […]
31. marca 2020

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice …./2020,

(Návrh) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice …./2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2019o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta […]
10. februára 2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia

Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6  ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. […]
16. januára 2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č.     /2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia

(návrh) Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6  ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. […]
22. novembra 2019

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kremnica 7/2019

o dočastnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel 
19. novembra 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 6/2019 o dani z nehnuteľností

Mesto Kremnica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, […]
14. októbra 2019

Všeobecné záväzné nariadenie č.5/2019

VZN č.5 2019
25. septembra 2019

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2019

VZN 5-2019 – územný plán zmeny a doplnky