14. októbra 2019

Všeobecné záväzné nariadenie č.5/2019

VZN č.5 2019
25. septembra 2019

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2019

VZN 5-2019 – územný plán zmeny a doplnky
1. augusta 2019

Všeobecné záväzné nariadenie

Všeobecné zaväzné nariadenie ZaD č. 4
14. júna 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č.4/2019, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

       Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. […]
9. mája 2019

(Návrh) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice …./2019, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

     Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, […]
12. apríla 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice č. 3/2019, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

       Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. […]
19. marca 2019

Zoznam platných VZN

 Mesto Kremnica Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica Zoznam platných VZN Číslo VZN Názov VZN Zmeny a doplnky k VZN 4/96 O schválení dodatku č. 1 územného útvaru Kremnica – Jazerný dvor […]
15. marca 2019

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

     Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12  písm. d) zákona […]