29. marca 2017

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 21. 03. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. Stav žiadostí ohľadom rekonštrukcie telocvične v ZŠA 3. Rekonštrukcia mestskej telocvične – osvetlenie pre stolný tenis 4. Podklady ohľadne miezd kuchárok […]
10. marca 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 21. 02. 2017

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. prípravu VZN o dotáciách na školské zariadenia 3. Informácie z pracovného seminára k financovaniu originálnych a prenesených […]
7. marca 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 22.2. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Ľuboš Kürthy, Veronika Chrienová Program: 1. Žiadosť o súhlas s osadením tabule 2. Projekt Jarabica – cesta po gazdovských dvoroch (pracovný názov) 3. Informácia o […]
6. marca 2017

Z á p i s n i c a č. 2/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici konaného dňa 27. februára 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Peter Chren, Ing. Renáta Nováková, Neprítomní: RNDr. Zuzana Balážová, Ivan Petráš,  Ing. Marián Sikorai, Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander […]
24. februára 2017

Zápisnica č. 19 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 20.02.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,35  h Ukončenie zasadnutia komisie:16,50 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Ospravedlnení: MUDr. Radovan Junas Sekretárka komisie: […]
30. januára 2017

Z á p i s n i c a č. 1/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 23. januára 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Peter Chren, Ing., Bc. Martin Rusín Ing. Marián Sikorai – sekretár komisie Neprítomní: Maroš Kraml, Ing. Tomáš […]
25. januára 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže v Kremnici zo dňa 16. 01. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. Informácie Ing. Sikoraia ohľadne podania projektu na rekonštrukciu kúrenia v telocvični ZŠA 3. prípravu VZN o dotáciách na školské zariadenia […]
25. januára 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 18.1. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Zdenko Gális, Ivana Uhríková, Jozef Pacek Program: 1. Ponuka na odpredaj termálneho kúpaliska Katarína spolu s karavan kempom 2. Informácia o podmienkach súťaže na vypracovanie […]