Mestský úrad

10. januára 2020

Dodatok č. 15 k Smernici č. 4/2005 ZÁSADY VEDENIA POKLADNE Mestského úradu v Kremnici

  Mestský úrad v Kremnici Výtlačok č.:   Správca dokumentu: Oddelenie EaPA Zmena č.: 15 Vypracoval: Zdenka Buchalová funkcia: mzdová účtareň, pokladňa Podpis: Dňa: 01.01. 2020 Schválil: Ing. Mgr. Alexander […]
21. novembra 2019

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti  (narodenie, sobáš, úmrtie), ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky  10 € Prílohy, ktoré je potrebné predložiť sú uvedené v každom zápise. Vybavené podľa dohody U […]
5. júna 2019

Smernica č. 1/2019 o poskytovaní príspevku na rekreáciu

Smernica č. 1/2019 o poskytovaní príspevku na rekreáciu
18. marca 2019

Zásady vedenia pokladne Mestského úradu v Kremnici

Zásady vedenia pokladne dodatok 14
28. mája 2018

Smernica č. 4/2012 Poskytovanie stravných lístkov zamestnancom Mesta Kremnica – Dodatok č. 8

OBSAH A LIST ZMIEN Kapitola číslo: Názov kapitoly Zmena číslo: Dátum zmeny: 1. Úvodné ustanovenia     2. Zmena hodnoty  stravného lístka a zmeny v položke zamestnanec Smernice č. 4/2012 o poskytovaní stravných […]
24. mája 2018

Ochrana osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe), […]
31. mája 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie 2. […]
10. mája 2017

Upovedomenie – Okresný úrad Banská Bystrica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Upovedomenie cesta I-65