Novinky

20. januára 2020

Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica

Mestský úrad v  Kremnici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica, na povinnosť v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. […]
17. januára 2020

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Mesto Kremnica, zriaďovateľ Základnej školy, Angyalova ul. č. 401/26 a Základnej školy Pavla Križku, Ul. Pavla Križku 392/8, oznamuje zákonným zástupcom detí, ktoré majú začať plniť povinnú školskú dochádzku v […]
16. januára 2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č.     /2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia

(návrh) Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6  ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. […]
15. januára 2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že dňa: 21.1.2020, 24.1.2020, 28.1.2020, 10.2.2020, 6.2.2020, 7.2.2020 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená […]
30. decembra 2019

Všetko najlepšie v roku 2020

30. decembra 2019

V medzinárodnej lyžiarskej  konkurencii v Taliansku a Slovinsku

Trojica bežcov na lyžiach Mestského klubu lyžiarov Kremnica – členovia reprezentačných družstiev SR U 18 (do 18 rokov, starší dorast) a Národného lyžiarskeho centra (NLC)  Matúš Oravec, Denis Tilesch a […]
30. decembra 2019

V Domove dôchodcov v Kremnici sa ukrývajú unikátne ručné práce

Domov dôchodcov a sociálnych služieb v Kremnici poskytuje sociálne služby seniorom a dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami, telesným a zmyslovým postihnutím. Vďaka individuálnemu prístupu a rodinnej atmosfére sa […]
30. decembra 2019

Parkovanie v meste a jeho benefity

V minulom čísle Kremnických novín sme vás informovali o schválení všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 7/1912 o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na […]