Novinky

19. septembra 2019

POZOR ZMENA: žltý minibus

POZOR ZMENA!!! Žltý minibus počas tohto víkendu 21.9. a 22.9. 2019 nejazdí.
16. septembra 2019

Verejná vyhláška – Rozhodnutie

Číslo spisu: Výst.2019/00684                                                                       V Kremnici dňa 12.09.2019 Vybavuje: Urgelová                                                                                         […]
4. septembra 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   Pravidelná kontrolná činnosť: kontrola plnenia […]
30. augusta 2019

Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitého zreteľa

Osobitý_zreteľ  
19. augusta 2019

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a o upustení od ústneho pojednávania

                                                                                                                                                                                               Dňa 18.06.2019 […]
16. augusta 2019

Výzva na voľby členov rady školy

Mesto Kremnica v zmysle 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z.  v znení vyhlášky č. 230/2009 vyhlasuje výzvu na voľbu členov rady pri ZŠ Pavla Križku, […]
7. augusta 2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 24.9.2019 Oznamujeme vám, že dňa:                                                 24.09.2018 od 07:30 hod. do 17:30 hod.                                                 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach […]
29. júla 2019

Žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti športu a telesnej kultúry si môžete podať do 31. augusta 2019

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kremnica č.11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, v znení neskorších zmien a doplnkov, je možné v termíne do 31.augusta 2019  predložiť žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta.   Dotácie […]