20. januára 2020

Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica

Mestský úrad v  Kremnici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica, na povinnosť v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. […]
15. januára 2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že dňa: 24.1.2020, 28.1.2020, 10.2.2020, 6.2.2020, 7.2.2020, 19.2.2020 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená […]
30. decembra 2019

Parkovanie v meste a jeho benefity

V minulom čísle Kremnických novín sme vás informovali o schválení všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 7/1912 o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na […]
3. decembra 2019

Zber triedeného odpadu z domácností v roku 2020

Na území mesta Kremnica sa komunálny odpad triedi na samostatné druhy separovaných odpadov : papier, sklo, plasty, železný odpad. Tento vyseparovaný odpad sa v rodinných a bytových domoch ukladá do vriec a každá […]
3. decembra 2019

Zvoz komunálneho odpadu počas Vianočných sviatkov a Silvestra

Mestský úrad Kremnica, oddelenie technických služieb, upozorňuje občanov mesta Kremnica na zmenu zberu komunálneho odpadu z rodinných domov počas Vianočných sviatkov v roku 2019 a Silvestra.   VIANOČNÉ SVIATKY  / […]
28. novembra 2019

Za komunálny odpad si priplatia obce s menšou úrovňou separácie

Poslanci na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva neschválili zvýšenie poplatkov za odvoz komunálneho a drobého stavebného odpadu. Nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje poplatky za odpad mestský úrad vypracoval v súlade […]
12. novembra 2019

Kvapka krvi

Slovenský Červený kríž v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestom Kremnica oznamuje všetkým darcom krvi, že dňa    9. 12. 2019, t. j. v pondelok v čase od 7.30 hod. do 10.00 hod. […]
5. novembra 2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie volieb     Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. II […]