Úradné oznamy

1. apríla 2020

Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitého zreteľa

Oznámenie o zámere mestá prenajať pozemok  
31. marca 2020

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2019

Záverečný účet Kremnica 2019  pripomienkovanie  
31. marca 2020

Aktuálna informácia pre daňovníkov miestnych daní v roku 2020  

Vážení občania, daňovníci, poplatníci Mesto Kremnica oznamuje všetkým občanom, daňovníkom, poplatníkom, že v prípade záujmu platby dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad, aby kontaktovali zamestnankyne […]
31. marca 2020

Oznámenia o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica
30. marca 2020

Zber a vývoz odpadu

Oddelenie TS, oznamuje obyvateľom mesta, že zber a vývoz odpadu bude prebiehať nasledovne: ZBERNÝ DVOR bude pre obyvateľov znovu sprístupnený od pondelka 30. marca 2020 každý pracovný deň čase od […]
25. marca 2020

Lekárske potvrdenie k prihláške na stredné školy

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou Centrálnym krízovým štábom Slovenskej republiky Vám oznamujem, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe vyhlásenia ministra Branislava Grölinga upúšťa od povinnosti priloženia potvrdenia […]
19. marca 2020

Obmedzenie aj pri nakladaní s odpadmi

Dovoľte nám touto cestou Vás informovať o našej aktuálnej výzve adresovanej verejnosti ako reakcii na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu. V týchto dňoch totiž dochádza k obmedzeniam aj pri nakladaní s […]
18. marca 2020

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných […]