Úradné oznamy

2. decembra 2019

Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien č. 1 ÚPN zóny Veterník Kremnica

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a dopl. č. 1 ÚPN zóny Veterník Kremnica Doložka CO obyvateľsta ZaD1 ÚPN Z Veterník Kremnica Regulatívy územného rozvoja ZaD1 ÚPN Z Veterník Kremnica Sprievodná […]
20. novembra 2019

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Cesta 1-65_ vyvlastňovacie_konanie
18. novembra 2019

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk Dolná brána a Barbakan výmena strešnej krytiny  
14. novembra 2019

Rozhodnutie o zastavení konania

Rozhodnutie o zastavení konania
31. októbra 2019

VZN …. o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel

Nove_VZN_upravené Príloha č.2 VZN parkovanie v meste na pripomienkovanie
30. októbra 2019

Viacročný rozpočet mesta na roky 2020, 2021, 2022

Rozpočet 2020-2022 pripomienkové konanie
2. októbra 2019

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich […]
25. septembra 2019

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2019

VZN 5-2019 – územný plán zmeny a doplnky