Úradné oznamy

30. júla 2020

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných […]
23. júla 2020

Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

                                                                                                                                                                                                                         Váš list/zo dňa Naše číslo     Vybavuje / (                                Kremnica 27. 05. 2020 Výst.2020/00622   Rajchmanová 228 97 32 21. 07. 2020   Spoločenstvo vlastníkov […]
23. júla 2020

Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

                                                                                                                                                                                                                        Váš list/zo dňa Naše číslo     Vybavuje / (                                Kremnica 27. 05. 2020 Výst.2020/00621   Rajchmanová 228 97 32 21. 07. 2020   Spoločenstvo vlastníkov […]
7. júla 2020

Zámer – prenájom nebytových priestorov – objekt Čierna veža

Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica Nebytové priestory na prenájom 0911 742 259   Zámer – prenájom nebytových priestorov – objekt Čierna veža Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01  […]
12. mája 2020

Výzva o ochrane pamiatkového fondu

Výzva KPÚ_BB
1. apríla 2020

Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitého zreteľa

Oznámenie o zámere mestá prenajať pozemok  
31. marca 2020

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice …./2020,

(Návrh) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice …./2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2019o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta […]
31. marca 2020

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2019

Záverečný účet Kremnica 2019  pripomienkovanie