Úradné oznamy

24. septembra 2020

Verejná vyhláška

Číslo spisu: Výst.2020/00464                                                                V Kremnici dňa 21. 09. 2020 Vybavuje: Rajchmanová                                                                                                                                  STAVEBNÉ  POVOLENIE   Vlastníci bytov v bytovom dome Veternícka ulica č. 137/2, Kremnica, v konaní zastúpení […]
28. augusta 2020

Oznámenia o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok

Zámer mesta predať
28. augusta 2020

Oznámenia o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok

Zámer mesta prenajať
18. augusta 2020

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Číslo spisu: Výst.2020/00621                                                                V Kremnici dňa 17. 08. 2020 Vybavuje: Rajchmanová                                                                                                                                   STAVEBNÉ  POVOLENIE   Spoločenstvo vlastníkov bytov LONDÝN, Dolná ulica 51/25, Kremnica, IČO 31917208, v konaní […]
18. augusta 2020

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Číslo spisu: Výst.2020/00622                                                                V Kremnici dňa 17. 08. 2020 Vybavuje: Rajchmanová                                                                                                                               STAVEBNÉ  POVOLENIE Spoločenstvo vlastníkov bytov Bytové spoločenstvo Dolná ulica 53/29, Dolná ulica 53/29, Kremnica, IČO […]
30. júla 2020

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných […]
23. júla 2020

Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

                                                                                                                                                                                                                         Váš list/zo dňa Naše číslo     Vybavuje / (                                Kremnica 27. 05. 2020 Výst.2020/00622   Rajchmanová 228 97 32 21. 07. 2020   Spoločenstvo vlastníkov […]
23. júla 2020

Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

                                                                                                                                                                                                                        Váš list/zo dňa Naše číslo     Vybavuje / (                                Kremnica 27. 05. 2020 Výst.2020/00621   Rajchmanová 228 97 32 21. 07. 2020   Spoločenstvo vlastníkov […]