Úradné oznamy

24. januára 2020

Verejná vyhláška-stavebné povolenie

2020 01. 17  SVB ODVAHA Kremnica zateplenie a stavebné úpravy bytového domu ČSA  206, 207
23. januára 2020

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2020 – upozornenie

Povinnosti chovateľa HZ 2020
21. januára 2020

Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie
9. januára 2020

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich […]
8. januára 2020

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných […]
10. decembra 2019

Verejná vyhláška-oznámenie o začatí zlúčeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním a o upustení od ústneho pojednávania

Verejná vyhláška
2. decembra 2019

Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien č. 1 ÚPN zóny Veterník Kremnica

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a dopl. č. 1 ÚPN zóny Veterník Kremnica Doložka CO obyvateľsta ZaD1 ÚPN Z Veterník Kremnica Regulatívy územného rozvoja ZaD1 ÚPN Z Veterník Kremnica Sprievodná […]
20. novembra 2019

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Cesta 1-65_ vyvlastňovacie_konanie