Úradné oznamy

30. decembra 2020

Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Veterník Kremnica

Zmeny a doplnky
22. decembra 2020

Verejná vyhláška

Číslo spisu: Výst.2020/00694                                                                V Kremnici dňa 15. 12. 2020 Vybavuje: Rajchmanová                                                      […]
13. novembra 2020

Verejná vyhláška-Obec Stará Kremnička

Líniová stavba – Optická trasa Kremnica Žiar nad Hronom
10. novembra 2020

Linka na galvanické pokovanie – monea coin technology s.r.o.

Informácia o podaní návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
5. novembra 2020

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška
2. novembra 2020

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných […]
24. septembra 2020

Verejná vyhláška

Číslo spisu: Výst.2020/00464                                                                V Kremnici dňa 21. 09. 2020 Vybavuje: Rajchmanová                                                                                                                                  STAVEBNÉ  POVOLENIE   Vlastníci bytov v bytovom dome Veternícka ulica č. 137/2, Kremnica, v konaní zastúpení […]
28. augusta 2020

Oznámenia o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok

Zámer mesta predať