Úradné oznamy

2. októbra 2019

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich […]
25. septembra 2019

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2019

VZN 5-2019 – územný plán zmeny a doplnky
25. septembra 2019

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Materskej školy, Dolná č. 57/37 v Kremnici

  Mesto Kremnica v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na […]
23. septembra 2019

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich […]
16. septembra 2019

Verejná vyhláška – Rozhodnutie

Číslo spisu: Výst.2019/00684                                                                       V Kremnici dňa 12.09.2019 Vybavuje: Urgelová                                                                                         […]
4. septembra 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   Pravidelná kontrolná činnosť: kontrola plnenia […]
30. augusta 2019

Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitého zreteľa

Osobitý_zreteľ  
19. augusta 2019

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a o upustení od ústneho pojednávania

                                                                                                                                                                                               Dňa 18.06.2019 […]