Úradné oznamy

12. mája 2020

Výzva o ochrane pamiatkového fondu

Výzva KPÚ_BB
1. apríla 2020

Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitého zreteľa

Oznámenie o zámere mestá prenajať pozemok  
31. marca 2020

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice …./2020,

(Návrh) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice …./2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2019o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta […]
31. marca 2020

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2019

Záverečný účet Kremnica 2019  pripomienkovanie  
31. marca 2020

Aktuálna informácia pre daňovníkov miestnych daní v roku 2020  

Vážení občania, daňovníci, poplatníci Mesto Kremnica oznamuje všetkým občanom, daňovníkom, poplatníkom, že v prípade záujmu platby dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad, aby kontaktovali zamestnankyne […]
31. marca 2020

Oznámenia o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica
30. marca 2020

Zber a vývoz odpadu

Oddelenie TS, oznamuje obyvateľom mesta, že zber a vývoz odpadu bude prebiehať nasledovne: ZBERNÝ DVOR bude pre obyvateľov znovu sprístupnený od pondelka 30. marca 2020 každý pracovný deň čase od […]
25. marca 2020

Lekárske potvrdenie k prihláške na stredné školy

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou Centrálnym krízovým štábom Slovenskej republiky Vám oznamujem, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe vyhlásenia ministra Branislava Grölinga upúšťa od povinnosti priloženia potvrdenia […]