Úradné oznamy

19. júla 2019

Oznámenie o začatí prác

Oznámenie o začatí prác  
20. júna 2019

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie
7. júna 2019

Verejná vyhláška

Žiadosť o zmenu termínu ukončenia stavby  
9. mája 2019

Návrh na pripomienkovanie všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

Vážení spoluobčania, predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.               […]
30. apríla 2019

Oznámenie o zámere mesta predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta

Oznámenie o zámere mesta predať nehnut. majetok
24. apríla 2019

Rozhodnutie o strategickom dokumente

Rozhodnutie o strategickom dokumente
2. apríla 2019

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním a o upustení od ústneho pojednávania

2019 03 28_Marián Kaštier_Kremnica – záhradná chatka
1. apríla 2019

Oznámenie o strategickom dokumente

ZaD č. 5 ÚPN mesta Banská Bystrica