Predaj a prenájom

8. novembra 2016

Nebytové priestory na prenájom

Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica Nebytové priestory na prenájom 0911 742 259 Zámer – prenájom nebytových priestorov ordinácie obvodného lekára – Dolná 49/21, Kremnica Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, […]
30. marca 2016

Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok

Zámer mesta predať nehnuteľný majetok
1. marca 2016

Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Kremnica, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov […]
26. januára 2016

Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Mesto Kremnica, v zmysle ustanovenia § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. […]
26. januára 2016

Oznámenie o zámere mesta predať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Mesto Kremnica, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. […]
16. decembra 2015

Voľné nebytové priestory

Zámer – prenájom nebytových priestorov ordinácie obvodného lekára – Dolná 49/21, Kremnica Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku […]
11. novembra 2015

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa Mesto Kremnica, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. […]
19. júna 2015

Zámer predaja pozemku – zverejnenie

Mesto Kremnica zverejňuje podľa § 9a ods. 2 a 5 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) zámer predať v katastrálnom […]