Pripomienkové konanie

31. marca 2020

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice …./2020,

(Návrh) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice …./2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2019o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta […]
31. marca 2020

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2019

Záverečný účet Kremnica 2019  pripomienkovanie  
31. októbra 2019

VZN …. o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel

Nove_VZN_upravené Príloha č.2 VZN parkovanie v meste na pripomienkovanie
30. októbra 2019

Viacročný rozpočet mesta na roky 2020, 2021, 2022

Rozpočet 2020-2022 pripomienkové konanie
29. októbra 2019

Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo  ….  /2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 83 zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku […]
29. októbra 2019

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo ……/2019 o dani z nehnuteľnosti

VZN DzN 2019 návrh VZN_Oznam_pripomienkovanie
26. marca 2019

Záverečný účet mesta Kremnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Záverečný účet mesta Kremnica 2018 pripomienkové konanie
26. septembra 2018

Viacročný rozpočet mesta na roky 2019, 2020, 2021

Rozpočet_2019-2021_na zverejnenie_pripomienky