Pripomienkové konanie

31. októbra 2019

VZN …. o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel

Nove_VZN_upravené Príloha č.2 VZN parkovanie v meste na pripomienkovanie
30. októbra 2019

Viacročný rozpočet mesta na roky 2020, 2021, 2022

Rozpočet 2020-2022 pripomienkové konanie
29. októbra 2019

Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo  ….  /2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 83 zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku […]
29. októbra 2019

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo ……/2019 o dani z nehnuteľnosti

VZN DzN 2019 návrh VZN_Oznam_pripomienkovanie
26. marca 2019

Záverečný účet mesta Kremnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Záverečný účet mesta Kremnica 2018 pripomienkové konanie
26. septembra 2018

Viacročný rozpočet mesta na roky 2019, 2020, 2021

Rozpočet_2019-2021_na zverejnenie_pripomienky  
27. marca 2018

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2017

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2017  
27. novembra 2017

Návrh rozpočtu 2018-2020

Návrh rozpočtu 2018-2020 6-ročný