Pripomienkové konanie

26. marca 2019

Záverečný účet mesta Kremnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Záverečný účet mesta Kremnica 2018 pripomienkové konanie
26. septembra 2018

Viacročný rozpočet mesta na roky 2019, 2020, 2021

Rozpočet_2019-2021_na zverejnenie_pripomienky  
27. marca 2018

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2017

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2017  
27. novembra 2017

Návrh rozpočtu 2018-2020

Návrh rozpočtu 2018-2020 6-ročný
30. mája 2017

Pripomienkové konanie – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo …./2017 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 30. mája 2017, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky […]
28. marca 2017

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2016

  Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2016 
28. marca 2017

Pripomienkové konanie Územného plánu zóny Veterník Kremnica

Vážení spoluobčania, predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Veterník Kremnica Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 28.3.2017, začala plynúť 10 dňová […]
18. januára 2017

Pripomienkové konanie – návrh Všeobecne záväzného nariadenia

  mesta Kremnice č. …/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach […]