Pripomienkové konanie

29. novembra 2016

Návrh viacročného rozpočtu 2017-2019

    navrh-rozpoctu-kremnica-2017-2019
8. novembra 2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo …/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o miestnych daniach

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo …/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o miestnych daniach Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. […]
8. novembra 2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo …/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o dani z nehnuteľností

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo …/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o dani z nehnuteľností Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. […]
8. novembra 2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo /2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 8. novembra 2016, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke […]
29. marca 2016

PRIPOMIENKOVÉ KONANIE JE UKONČENÉ.Záverečný účet mesta Kremnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

 Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2015      
1. marca 2016

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Kremnica

     Mesto Kremnica, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanove­ním § 30, aktualizuje Územný plán mesta Kremnica a podľa […]
1. marca 2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo  …../2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo  …../2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 zákona […]
11. februára 2016

Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024“

Dňa 05. februára 2016 bolo mestu Kremnica doručené oznámenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2016/001882 zo dňa 01. 02. 2016 o začatí zisťovacieho konania […]