Pripomienkové konanie

27. marca 2018

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2017

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2017  
27. novembra 2017

Návrh rozpočtu 2018-2020

Návrh rozpočtu 2018-2020 6-ročný
30. mája 2017

Pripomienkové konanie – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo …./2017 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 30. mája 2017, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky […]
28. marca 2017

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2016

  Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2016 
28. marca 2017

Pripomienkové konanie Územného plánu zóny Veterník Kremnica

Vážení spoluobčania, predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Veterník Kremnica Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 28.3.2017, začala plynúť 10 dňová […]
18. januára 2017

Pripomienkové konanie – návrh Všeobecne záväzného nariadenia

  mesta Kremnice č. …/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach […]
29. novembra 2016

Návrh viacročného rozpočtu 2017-2019

    navrh-rozpoctu-kremnica-2017-2019
8. novembra 2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo …/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o miestnych daniach

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo …/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o miestnych daniach Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. […]