Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

3. mája 2016

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024

Dňa 29. apríla 2016 bolo mestu Kremnica doručené rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2016/001882-N zo dňa 21. 04. 2016 vo veci  strategického dokumentu „Program […]
11. februára 2016

Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024“

Dňa 05. februára 2016 bolo mestu Kremnica doručené oznámenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2016/001882 zo dňa 01. 02. 2016 o začatí zisťovacieho konania […]