Správy HK

23. januára 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie 1. […]
31. mája 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie 2. […]
2. septembra 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie […]
4. februára 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie […]
29. januára 2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014

Predmetný návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle par. 18f ods.1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení. Návrh je predkladaný na obdobie I. polroka 2014 v […]
27. júna 2013

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013

Predmetný návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle par. 18f ods.1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení. Návrh je predkladaný na obdobie II. polroka 2013 v […]
13. októbra 2011

Správa hlavného kontrolóra z 30.9.2011

1,Kontrola plnenia uznesení Kontrola plnenia uznesení je predložená  v elektronickej prílohe https://www.kremnica.sk/poslanci tohto materiálu podľa jednotlivých rokov a zasadnutí MsZ. Predmetná forma bola prerokovaná na zasadnutí MsR 28.9.2011 z titulu úspornosti […]
29. septembra 2011

31.8.2011

1,Kontrola plnenia uznesení Kontrola plnenia uznesení je predložená  v prílohe tohto materiálu podľa jednotlivých rokov a zasadnutí MsZ 2, Správa o vykonaných kontrolách A, Kontrola hotovostných výdajov mesta za mesiac […]