Zápisnice komisie školstva a mládeže

25. septembra 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 13. 09. 2018

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová         Program: Otvorenie Návrh 5. zmeny rozpočtu 2018 Návrhy do rozpočtov na rok 2019 Školské výkazy Správy o hospodárení škôl a školských zariadení Informácie […]
25. mája 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 22. 5. 2018

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová         Program: Otvorenie Informácie zo zápisu detí a žiakov do ZŠ a MŠ v Kremnici Informácie o príprave výberového konania na miesto riaditeľa ZUŠ J. L. […]
14. marca 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 9.3. 2018

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová         Program: Otvorenie Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a […]
1. februára 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 30. 01. 2018

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová         Program: Otvorenie Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a […]
19. decembra 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 11. 12. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová         Program: Otvorenie Rozdelenie finančných prostriedkov z dohodovacieho konania Predloženie ponuky partnerského mesta Nový Jičín Rôzne Záver K bodu č. 1: Mgr. Sekaj, predseda […]
2. novembra 2017

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 24. 10. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová        Program: Otvorenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2016/2017 Rozpočty škôl […]
21. septembra 2017

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 19. 09. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová Program: Otvorenie Možnosti podania projektu na telocvičňu ZŠA – informácia Podklady k zmene rozpočtu škôl a školských zariadení Štatistické výkazy k 15. 9. 2017 […]
7. septembra 2017

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 22. 08. 2017

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Otvorenie 2. Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov (presun z vlastných príjmov) ZŠA ŠJ tiež ZŠK, MŠ 3. Možnosti podania […]