Zápisnice komisie školstva a mládeže

1. februára 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 30. 01. 2018

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová         Program: Otvorenie Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a […]
19. decembra 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 11. 12. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová         Program: Otvorenie Rozdelenie finančných prostriedkov z dohodovacieho konania Predloženie ponuky partnerského mesta Nový Jičín Rôzne Záver K bodu č. 1: Mgr. Sekaj, predseda […]
2. novembra 2017

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 24. 10. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová        Program: Otvorenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2016/2017 Rozpočty škôl […]
21. septembra 2017

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 19. 09. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová Program: Otvorenie Možnosti podania projektu na telocvičňu ZŠA – informácia Podklady k zmene rozpočtu škôl a školských zariadení Štatistické výkazy k 15. 9. 2017 […]
7. septembra 2017

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 22. 08. 2017

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Otvorenie 2. Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov (presun z vlastných príjmov) ZŠA ŠJ tiež ZŠK, MŠ 3. Možnosti podania […]
7. júna 2017

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 23. 05. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Otvorenie 2. Informácia o vyhlásení výberového konania na mesto riaditeľa ZUŠ J. L. Bellu 3. Informácia o podaní dohodovacieho konania na rok […]
29. marca 2017

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 21. 03. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. Stav žiadostí ohľadom rekonštrukcie telocvične v ZŠA 3. Rekonštrukcia mestskej telocvične – osvetlenie pre stolný tenis 4. Podklady ohľadne miezd kuchárok […]
10. marca 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 21. 02. 2017

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. prípravu VZN o dotáciách na školské zariadenia 3. Informácie z pracovného seminára k financovaniu originálnych a prenesených […]