Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Kremnica

Preambula

Etický kódex je vyjadrením úpravy žiaduceho konania a etických princípov volených     predstaviteľov samosprávy mesta Kremnica, ktorými sú najmä dôvera a dôveryhodnosť volených predstaviteľov a dôraz na poslanie samosprávy ako služby občanom neustále a trvalo smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu poskytovaných služieb. Cieľom kódexu je definovať základné etické princípy a štandardy správania, ktoré občania od voleného predstaviteľa očakávajú pri plnení jeho povinnosti. A cieľom kódexu je tiež informovať občanov o týchto štandardoch, aby mohli uplatniť svoje právo očakávať takéto správanie od nimi volených predstaviteľov.

 

Čl. 1
Základné ustanovenia

1.    Pre ciele tohto kódexu sa pod pojmom volený predstaviteľ rozumie primátor mesta a poslanci, ktorí získali mandát priamymi voľbami od občanov mesta a všetky úlohy, funkcie a činnosti, ktoré vykonáva volený predstaviteľ z titulu svojho mandátu.
2.    Pod pojmom zamestnanci mesta sa rozumejú zamestnanci pracujúci na Mestskom úrade Kremnica, na Mestskej polícii Kremnica, riaditelia podnikov a organizácií zriadených mestom ako aj iné funkcie uvedené v Organizačnom poriadku mesta Kremnica.

 

Základné princípy
Čl. 2
Prvenstvo práva a verejného záujmu.

3.    Volený predstaviteľ vykonáva svoj mandát vždy v súlade s ústavou, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, ktoré študuje, ctí a zachováva ich.
4.    Pri plnení svojich funkcií volený predstaviteľ vždy slúži verejnému záujmu a zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť samosprávy.
5.    Volený predstaviteľ si váži hodnotu služby poskytovanej samosprávou. Dbá na riadny chod celej samosprávy a realisticky hodnotí možnosti výkonných orgánov samosprávy.
6.    Volený predstaviteľ sa za výkon svojho mandátu zodpovedá všetkým občanom mesta, vrátane tých, ktorí ho nevolili.

 

Čl. 3
Etické princípy

7.    Volený predstaviteľ si plní svoju funkciu zodpovedne, nestranne a s ochotou zodpovedať sa za svoje rozhodnutia a konanie. Nebude zneužívať svoju funkciu a privilégia mandátu priamo ani nepriamo na plnenie svojich osobných záujmov.
8.    Volený predstaviteľ sa správa čestne, to znamená, že sa zdrží takého správania a konania, ktoré by pri výkone funkcie priamo alebo nepriamo uprednostnilo súkromný záujem jeho, jeho príbuzných, iných jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov, právnických osôb s cieľom získať priamy alebo nepriamy profit.
9.    Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí sa volený predstaviteľ rozhoduje výlučne na základe objektívne zistených skutočností, v súlade so zákonom, bez osobnej predpojatosti alebo predsudkov. Zdrží sa rozhodnutí, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovali jeho, jeho príbuzných, iných jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov, právnických osôb s cieľom získať priamy alebo nepriamy osobný prospech.
10.    Volený predstaviteľ v rámci otvorenosti je pripravený poskytnúť detailné informácie a uviesť všetky skutočnosti, ktoré ho k rozhodnutiu viedli a preukázať, ako prijaté rozhodnutie korešponduje s príslušnými platnými zákonmi, predpismi a pravidlami.
11.    Pri výkone funkcie bude volený predstaviteľ príkladom. Bude rešpektovať právomoci ostatných volených predstaviteľov a všetkých verejných zamestnancov mesta. Nebude napomáhať iným voleným predstaviteľom alebo verejným zamestnancom mesta porušovať a nedodržiavať pri výkone ich funkcie princípy stanovené v tomto kódexe.
12.    Vnútorné problémy samosprávy sa verejný predstaviteľ snaží riešiť zavčasu, spravodlivo, diskrétne a so zainteresovanými osobami. Rozhodne odmieta intrigy.
13.    Pri hlasovaní sa poslanec riadi podľa toho, či navrhnuté rozhodnutie je objektívne, spravodlivé a pre mesto prospešné. Neuhýba pred svojou zodpovednosťou tým, že sa ľahkovážne zdrží hlasovania, prípadne sa ho nezúčastní.
14.    Verejný predstaviteľ sa angažuje za budovanie a posilnenie samosprávneho systému ako základu demokraticky usporiadanej spoločnosti.
15.    Volený predstaviteľ sa správa primerane svojej funkcii verejného činiteľa a reprezentanta mesta. Na verejnosti a na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystupuje kultivovane a so znalosťou vecí voleného predstaviteľa. Pracuje na svojom charaktere tak, aby vo všetkých svojich súkromných a verejných vzťahoch a vystupovaniach bol dôveryhodný, slušný, spravodlivý, tolerantný, objektívny, zásadový a rešpektovaný.

 

Čl. 4
Konflikt záujmov

16.    Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí rozhoduje volený predstaviteľ vždy so zreteľom na verejný záujem.
17.    Ak má volený predstaviteľ priamy alebo nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania orgánov obce, oboznámi s touto skutočnosťou mestské zastupiteľstvo ešte predtým, ako sa o nich začne rokovať.

 

Čl. 5
Dary a zákaz korupcie

18.    Pri výkone funkcie je volený predstaviteľ povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré je zákonom definované ako korupčné alebo nelegálne. Ak sa o takom konaní dozvie, oznámi túto skutočnosť príslušným orgánom.
19.    Z titulu svojej funkcie volený predstaviteľ neprijíma ani nevyžaduje pasívne ani aktívne žiadne dary, služby, finančné prostriedky ani iné výhody s cieľom osobného obohatenia sa alebo ktorých cieľom je ovplyvniť jeho rozhodnutie.
20.    Primátor sa zaväzuje všetky dary alebo finančné prostriedky, získané na oficiálnych podujatiach z titulu svojej funkcie registrovať v osobitnom registri mesta a používať ich ako verejné zdroje a pre verejné účely.

 

Čl. 6
Zneužitie funkcie verejného činiteľa

21.    Volený predstaviteľ rozhoduje o použití finančných prostriedkov a majetku mesta v súlade s platnými zákonmi, nariadeniami a v prospech verejného záujmu.
22.    Volený predstaviteľ sa zdrží akéhokoľvek konania, ktorá by mohlo viesť k priamemu alebo nepriamemu poškodzovaniu záujmov mesta, zneužívaniu finančných prostriedkov a majetku mesta pre súkromné záujmy, jeho príbuzných alebo iných osôb.
23.    Volený predstaviteľ pri výkone funkcie sa zdrží posudzovať činnosť iných bez predsudkov a osobnej zaujatosti, ale objektívne, transparentne nikoho nediskriminuje ani nezvýhodňuje z dôvodu pohlavia, farby pleti, náboženstva, veku alebo národnosti.
24.    Pri výkone svojej funkcie nebude primátor prijímať opatrenia ani rozhodnutia, ktoré by ho zvýhodňovali v budúcom osobnom alebo profesionálnom živote.

 

Čl. 7
Kontrola

25.    Pri výkone svojej funkcie postupuje primátor otvorene a transparentne a nebráni vykonaniu kontroly alebo kontrolného opatrenia, ktoré sa oprávnené interné alebo externé kontrolné orgány rozhodnú vykonať.

 

Vzťahy s verejnosťou

Čl. 8
Zverejňovanie rozhodnutí a informácií

26.    Volený predstaviteľ je vždy pripravený zodpovedať občanom dôvod svojho hlasovania.
27.    Volený predstaviteľ je vždy pripravený zodpovedať sa občanom za svoje rozhodnutia a preukázať, že sú v súlade s verejným záujmom. Na požiadanie vysvetlí a zdôvodní svoje rozhodnutie prijaté v súvislosti s plnením svojej funkcie. Nezatajuje žiadne informácie alebo úkony, pokiaľ mu to neukladá zákon.
28.    Volený predstaviteľ podporuje všetky opatrenia, ktoré posilnia otvorenosť a transparentnosť pri výkone jeho právomocí, pri poskytovaní služieb občanom a pri fungovaní mestského úradu.

 

Čl. 9
Vzťahy s médiami

29.    Volený predstaviteľ zodpovie otvorene a v plnom rozsahu dopyty zástupcov médií, ktoré sa týkajú činnosti mestského zastupiteľstva, jeho funkcie, činnosti organizácií zriadených mestom, ale nie je povinný poskytnúť informácie zo súkromného života svojho alebo iného voleného predstaviteľa či zamestnanca mesta.
30.    Primátor poskytne všetky požadované informácie s výnimkou tých, ktoré sú zákonom definované ako tajné/vyhradené.

 

Vzťahy k zamestnancom

Čl. 10
Prijímanie a hodnotenie zamestnancov

31.    Pri prijímaní a menovaní zamestnancov bude primátor postupovať výlučne v súlade so zákonom, na základe splnenia požadovaných schopností a zručností a na základe oprávnených potrieb mesta.
32.    Výkony a správanie zamestnancov mesta bude primátor posudzovať bez predsudkov a zaujatosti, objektívne, transparentne a v súlade s platnou legislatívou.
33.    Primátor mesta ako štatutárny orgán mesta pri výkone svojej funkcie nikoho nediskriminuje ani nezvýhodňuje z dôvodu pohlavia, farby pleti, náboženstva, veku alebo národnosti.

 

Čl.11
Rešpektovanie úloh verejných zamestnancov

34.    Volený predstaviteľ pri výkone svojej funkcie rešpektuje úlohy a povinnosti zamestnancov mesta a bez zaujatosti im poskytne údaje, potrebné informácie pre výkon ich funkcie.
35.    Volený predstaviteľ za žiadnych okolností nevyžaduje od zamestnancov mesta, aby zanedbávali alebo obchádzali zákony a platné nariadenia s cieľom poskytnutia priameho alebo nepriameho prospechu.
36.    Volený predstaviteľ podporuje opatrenie, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti a flexibilnosti fungovania zamestnancov mesta a uplatňuje princípy ich pozitívnej motivácie

 

Volebná kampaň
Čl. 12
Pravidlá volebnej kampane

37.    Volený predstaviteľ nepoužíva počas výkonu svojej funkcie mestské finančné prostriedky ani majetok mesta v prospech volebnej kampane svojej alebo iného kandidáta s výnimkou prenajatia priestorov na propagáciu a stretnutia s voličmi za úhradu.
38.    Volený predstaviteľ nenúti žiadnym spôsobom občanov a zamestnancov hlasovať inak ako podľa vlastného rozhodnutia. Zároveň sa vyhýba získať hlasy voličov ohováraním iných kandidátov, využívaním násilia alebo vyhrážania, navádzaním na porušovanie volebných pravidiel, prísľubom finančných prostriedkov alebo iných darov či zvýhodnenia pri výkone svojej budúcej funkcie.

 

Spoločné ustanovenia
Čl. 13

39.    Volený predstaviteľ sa stotožňuje s princípmi kódexu a pri výkone svojej funkcie sa bude riadiť jeho ustanoveniami.
40.    Volený predstaviteľ bude podporovať všetky opatrenia, ktorých cieľom je oboznamovať verejnosť, médiá, zamestnancom mesta s týmto kódexom a bude podporovať a rozširovať dodržiavanie princípov, ktoré obsahuje.
41.    Tento etický kódex bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 87/1105 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 19.mája 2011.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta