Etický kódex zamestnanca mesta Kremnica

Preambula

Etický kódex stanovuje a podporuje základné zásady a pravidlá správania sa zamestnancov mesta Kremnica, ako zamestnancov verejnej služby, ktoré je každý zamestnanec povinný ctiť a dodržiavať a tak vytvárať základ pre budovanie a udržiavanie dôvery verejnosti vo výkone verejnej správy.
Kódex, ako základná etická norma správania sa zamestnancov mesta, nadväzuje na práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a etickými princípmi. Jeho účelom je vytvárať a podporovať žiaduce štandardy správania sa zamestnancov a zároveň informovať verejnosť o tom, aké správanie je oprávnené očakávať od zamestnancov vo verejnej správe mesta Kremnica.
Zamestnanec kremnickej verejnej správy má záujem na spravodlivom a efektívnom výkone verejnej správy prostredníctvom riadneho plnenia si zverených úloh a zvyšovania si odborných znalostí.

 

Čl. 1
Základné ustanovenia

1.    Tento Etický kódex zamestnanca mesta Kremnica (ďalej len ,,kódex´´) je záväznou normou správania sa zamestnanca verejnej správy – zamestnanca mesta Kremnica.
2.    Pod pojmom zamestnanci mesta sa rozumejú zamestnanci pracujúci na Mestskom úrade Kremnica, na Mestskej polícii Kremnica, riaditelia podnikov a organizácií zriadených mestom ako aj iné funkcie uvedené v Organizačnom poriadku mesta Kremnica.

 

Čl. 2
Základné princípy správania sa zamestnanca

3.    Zamestnanec vykonáva svoje úlohy v súlade s ústavou SR, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nariadeniami a ustanoveniami tohto kódexu. Zároveň sa v tomto rámci usiluje o zjednodušenie procesných postupov a urýchlenie lehôt na vydanie stanovísk a rozhodnutí alebo na splnenie úloh samosprávy.
4.    Zamestnanec pri plnení svojich úloh postupuje nestranne a transparentne. Rozhoduje na základe riadne a objektívne zisteného skutkového stavu veci, pričom dôsledne dbá na rovnosť účastníkov tak, aby nedochádzalo k ujmám na ich právach a oprávnených záujmoch a vyhýba sa konaniu, ktoré by mohlo ohroziť dôveru verejnosti v nestrannosť a objektivitu rozhodovania.
5.    Zamestnanec zodpovedá za svoje konanie a rozhodnutia zamestnávateľovi a verejnosti a je pripravený podrobiť sa kontrole a strpieť nevyhnutne potrebné preskúmanie jeho postupu.
6.    Zamestnanec je pri plnení svojich úloh maximálne otvorený a prístupný verejnosti. Je povinný riadne zdôvodniť svoje rozhodnutia, je však oprávnený odmietnuť poskytnutie tých informácií, ktorých poskytnutie zakazuje zákon alebo vykonávacie predpisy.
7.    Zamestnanec je povinný plniť svoje úlohy čestne, svedomito a zodpovedne, v dobrej viere a v zhode s poslaním samosprávy. Výkon práce musí byť spojený s maximálnou mierou slušnosti, porozumenia a ochoty. Voči verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný znášať vulgárne prejavy a urážky a konať s osobami, ktoré nedodržujú pravidlá slušného správania.

 

Čl. 3 Konflikt záujmov

8.    Zamestnanec koná vždy vo verejnom záujme. Nepripustí, aby došlo ku konfliktu jeho osobných, súkromných záujmov s jeho postavením zamestnanca verejnej správy. Jeho povinnosťou je vyhnúť sa takémuto konfliktu a zároveň predchádzať situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov. Súkromný záujem zahŕňa akúkoľvek výhodu pre zamestnanca, jeho rodinu, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými ma obchodné alebo politické vzťahy, a ktorý by mohol vplývať na nestranný a nezaujatý výkon jeho funkcie.
9.    Zamestnanec sa nezúčastňuje na žiadnej činnosti nezlučiteľnej s riadnym výkonnom jeho pracovných povinností alebo činnostiach takýto výkon obmedzujúcich, spočívajúcej v takej politickej alebo inej verejnej angažovanosti, ktorá by narúšala dôveru verejnosti v nestranný výkon služobných povinností.

 

Čl. 4
Dary a iné výhody

10.    Zamestnanec nevyžaduje ani neprijíma dary, úsluhy, pozornosti ani iné výhody, ktoré by mohli ovplyvniť jeho rozhodovanie a profesionálny prístup vo veci, alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu za prácu, ktorá je jeho povinnosťou. Návrhy na poskytnutie daru je povinný bezodkladne nahlásiť svojmu nadriadenému.
11.    Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti s plnením zverených úloh dostal do pozície, v ktorej je zaviazaný oplatiť preukázanú službu alebo výhodu, alebo ktorá ho zbavuje nestrannosti pri rozhodovaní.
12.    Zamestnanec je povinný i v súkromnom živote vyhnúť sa takému správaniu a činnostiam, ktorý by mohli znížiť dôveru v nestranný výkon verejnej správy alebo zadať príčinu k nátlaku na zamestnanca v dôsledku jeho konania, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi alebo etickými normami.

 

Čl. 5
Zneužitie úradného postavenia

13.    Zamestnanec nezneužíva výhody plynúce z postavenia ani informácie získané pri plnení úloh pre získanie akéhokoľvek majetkového, či iného prospechu.
14.    Zamestnanec neponúka ani neposkytuje žiadnu výhodu vyplývajúcu z jeho služobného postavenia.
15.    Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení svojich úloh, a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, pričom táto povinnosť trvá i po skončení pracovného pomeru. To neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverená osoba.

 

Čl. 6
Oznamovacia povinnosť

16.    Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému prípady:
a) konfliktu záujmov, resp. nemožnosti vyhnúť sa konfliktu záujmov,
b) ak je požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi alebo etickým kódexom,
c) zistenia straty alebo poškodzovania verejného majetku,
d) zistenia alebo podozrenia z podvodného alebo korupčného konania
e) vulgárnych útokov smerujúcich voči jeho osobne alebo voči orgánu verejnej správy alebo konania s osobami pod vplyvom návykových látok,
f) ponúknutia akýchkoľvek výhod, ktoré by mohli mať nežiadúci vplyv na jeho rozhodovanie a výkon funkcie.

 

Čl. 7
Disciplinárny postih

17. Kódex tvorí neoddeliteľnú súčasť pracovného poriadku a jeho ustanovenia sú záväzného charakteru. Konanie v rozpore s jednotlivými ustanoveniami je kvalifikované ako porušenie pracovnej disciplíny so začatím disciplinárneho konania voči zamestnancovi.

 

Čl. 8
Spoločné ustanovenie

18.    Výkon verejnej správy je službou verejnosti.
19.    Zamestnávateľ vytvára zamestnancom dôstojné podmienky pre riadny výkon ich povinností.
20.    Zamestnanec poskytuje verejnosti pokiaľ možno čo najúplnejšie informácie o svojej činnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
21.    Zamestnanec je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na majetku a zariadeniach mesta, tieto je povinný využívať efektívne a hospodárne a  nezneužívať ich na dosiahnutie osobného prospechu.
22.    Zamestnanec je povinný správať sa v súlade s etickými princípmi i k ostatným zamestnancom mesta.
23.    Zamestnanec sa správa primerane svojej funkcii zamestnanca verejnej správy a reprezentanta mesta. Vo verejnosti a na zasadnutiach mestského zastupiteľstva vystupuje kultivovane a so znalosťou vecí. Pracuje na svojom charaktere tak, aby vo všetkých svojich súkromných a verejných vzťahoch a vystupovaniach bol dôveryhodný, slušný, ochotný, zásadový, tolerantný a spravodlivý.
24.    Tento etický kódex bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 88/1105 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 19.mája 2011

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta