Mestská polícia

Kontakt

Dolná 49/21
967 01 Kremnica
E-mail: mspolicia@kremnica.sk
Telefónne čísla:  159, 045/ 228 97 88

Mestská polícia v Kremnici pracuje v počte 10 zamestnancov.

8 príslušníkov MsP zaradených v priamom výkone služby
1 administratívna zamestnankyňa, ktorá vykonáva administratívne práce
1 náčelník MsP
2 zamestnanci v rámci projektu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Priestupky

Kostrou činnosti MsP je riešenie priestupkov spáchaných na území mesta. MsP má v tomto smere úplne tie isté kompetencie ako príslušníci OOPZ. V prospech MsP však jednoznačne hovorí omnoho väčšia miestna znalosť našich príslušníkov, ako príslušníkov na OOPZ. Vyriešenie jedného priestupku môže trvať tak niekoľko minút, ako aj niekoľko mesiacov. Odborná náročnosť pri riešení priestupku môže byť od odpísania základných osobných údajov a vypísania pokutového bloku, až po náročné dokazovanie, vykonanie a zdokumentovanie ohliadky miesta činu, aj za pomoci dostupných technických prostriedkov a vypočúvania niekoľko desiatok osôb.

Všeobecne záväzné nariadenia

Jednou z hlavných úloh MsP je samozrejme kontrola rešpektovania a dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta, zameraných najmä na verejný poriadok a čistotu v meste. Na území nášho mesta sú z legislatívneho hľadiska len 2 zložky, ktoré sú oprávnené prejednávať v blokovom konaní, prípadne objasňovať priestupky, ktorými bolo porušené všeobecne záväzné nariadenie. Jedná sa o OOPZ a MsP. Prakticky však tieto priestupky rieši výlučne MsP.

Stredisko registrácie poplachov

Stredisko registrácie poplachov ako technický prostriedok, slúžiaci na ochranu života, zdravia a majetku prevádzkuje MsP od roku 1996. Toto technické zariadenie slúži najmä ako preventívny prostriedok a v rámci jeho prevádzkovania je okrem neustáleho monitorovania pripojených objektov, nutné vykonávať aj ďalšie činnosti. V minulom roku bola vykonaná kontrola prenosu signálu na všetkých pripojených objektoch. Neustále pribúdajú nové objekty na pripojenie a taktiež sa vykonávajú kontrolné poplachy.

Odchyt túlavých a zbehnutých zvierat

V rámci tejto činnosti je založená karanténna stanica pre túlavých, zbehnutých a voľne sa pohybujúcich psov, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť ľudí na verejných priestranstvách mesta a taktiež tieto priestranstvá znečisťovať. Počas pobytu psov v karanténnej stanici je vykonávaná denná starostlivosť a ich veterinárna prehliadka. Ak sa jedná o psa voľne pusteného alebo zbehnutého, ktorý má majiteľa, po jeho prihlásení sa pes vráti majiteľovi. Ak sa jedná o zbehnutého a túlavého psa, v tomto smere môže byť potešujúce, že aj vďaka masmédiám doposiaľ nebol ani jeden pes utratený, ale v zmysle VZN darovaný novému majiteľovi.

Prevencia

Klikom na obrázok otvoríte galériu z podujatia Mestská polícia deťom.

Aj keď je aktivita MsP v tejto oblasti spomínaná ako posledná, jednoznačne má významný vplyv na bezpečnostnú situáciu v našom meste, najmä do budúcnosti. Vykonávajú sa rôzne besedy a prednášky, pričom veková kategória cieľových skupín je od materskej školy až po našich dôchodcov.

Vykonávajú sa aj bezpečnostno-preventívne akcie, a to najmä so zameraním na podávanie alkoholu mladistvým, účasti mladistvých a maloletých v podnikoch a na disko-zábavách po 23.00 h. V letných mesiacoch je sprevádzkované dopravné ihrisko pre deti, kde sa aktívne venuje pozornosť dopravnej výchove už od predškolského veku. V mesiaci jún sa každoročne pripravuje preventívna akcia “Polícia deťom” pre deti materských škôl. Počas celého školského roka pôsobí v ranných hodinách hliadka MsP na prechodoch pre chodcov v blízkosti školských zariadení.

Prevencia a jej propagácia je jednou z najdôležitejších činností polície. Napokon, jej výsledkom je zníženie kriminality a zvýšenie bezpečnosti občanov. Preto poskytujeme aj na našich stránkach niekoľko rád, ako predísť nepríjemnej pozícii obete protiprávneho konania, prípadne inej nepredvídateľnej situácii.

Deti a mládež

Prečo každý, kto vám ponúka cigaretu, alkohol alebo iné návykové látky, vám nepovie aj to, že ich konzumácia sa časom zmení na konzumáciu pravidelnú a nezriedka končiacu i smrťou? Tí, ktorí vám cigaretu alebo alkohol ponúkajú a hovoria, že vy už môžete fajčiť alebo piť, to nerobia pre váš prospech ale pre svoj. Neobetujte svoje zdravie pre peniaze iných. Myslite na to, že váš organizmus potrebuje návykové látky v menšom množstve ako u dospelých na to, aby ste sa stali závislými.

Dospelí a seniori

Pri ochrane svojho života, zdravia a majetku je opatrnosť stále na mieste. Preto:

pri návštevách ľudí, ktorí sa predstavia, resp. vydávajú za pracovníkov rôznych firiem, poisťovní, sociálnych zariadení a pod. buďte opatrní,
je potrebné overiť si totožnosť týchto osôb, ktoré vpúšťame do bytu (domu), vypýtať si od nich občiansky preukaz (identifikačnú kartu) alebo iný doklad totožnosti, prípadne poverenie inštitúcie, ktorá ich poverila činnosťou,
nenechávať takéto osoby v žiadnom prípade bez dozoru v byte (miestnosti).

Vo všeobecnosti platí, že starší ľudia (seniori) sú viac dôverčivejší, ako mladšia generácia. Aj tu však platí praxou overená teória: “Dôveruj, ale preveruj.” Aj preto starší ľudia, najmä ak sa jedná o osoby osamelé, by NEMALI:
vpúšťať do bytu neznáme osoby, ktoré sa pod nejakou zámienkou domáhajú vstupu. V takom prípade je potrebné si prizvať napr. suseda.
Niektorí starší ľudia môžu byť dokonca vystavení i násilnému správaniu sa ostatných členov rodiny. Nepripustite, aby vám príbuzní hovorili: “Ty už nič nepotrebuješ, aj tak nikam nechodíš, to je pre teba dobré, to ti bude stačiť.” a pod. Takéto správanie sa môže neskôr zmeniť na násilie.
Dajte vaše t.č. známym a susedom a dohodnite sa na vašej vzájomnej kontrole. Možnosť zdravotnej nevoľnosti je u vás podstatne vyššia a takáto kontrola vám môže zachrániť život.

V prípade, že odchádzate na dovolenku alebo na dlhšiu dobu opúšťate byt (dom):

 • neoboznamujte neznámych ľudí so svojím zámerom,
 • o vašej neprítomnosti by mali vedieť iba vaši rodinní príslušníci a prípadne sused, ktorému dôverujete,
 • cenné veci (peniaze, šperky) dobre uschovajte, či už do bezpečnostných schránok, trezorov, bankových ústavov,
 • svoje cenné veci (elektronika, cenné zbierky) majte zdokumentované (výrobné čísla, fotodokumentácia a pod.)
 • susedov, ktorým dôverujete, poproste, aby občas skontrolovali byt, vybrali poštovú schránku, občas otvorili okná a pod.,
 • pred odchodom nezaťahujte žalúzie alebo závesy,
 • nenechávajte kľúče od bytu na všeobecne známom mieste (pod kvetináčom, rohožkou, parapete okna a pod.,
 • nezabudnite si byt (dom) patrične poistiť.
Rodičia

Rodičia by mali upozorniť svoje deti a trvať na tom, aby:

 • nenosili kľúče od bytu na viditeľnom mieste,
 • si dávali pozor na svoje veci, či sú to už bicykle, tašky, mobilné telefóny a pod.,
 • nehovorili neznámym osobám, kde bývajú, kde pracujú ich rodičia, či sú rodičia doma, kedy sa vrátia a pod.,
 • neotvárali dvere bytu, ani vchodové dvere obytného domu neznámym osobám,
 • im okamžite oznámili ak ich niekto obťažuje, či už na ulici, v škole a pod.,
 • im oznámili, kde sú, čo robia, s kým sú a kedy sa vrátia,
 • po zotmení nezostávali vonku samé a bez dozoru,
 • ak majú vonku nejaký problém, aby sa s dôverou obrátili na nich alebo niekoho známeho a nie na cudzie osoby,
 • sa vyvarovali cestovaniu autostopom.

Ako zistiť a čo robiť, ak máte podozrenie, že Vaše dieťa užíva návykové látky? Všímajte si zmeny v správaní dieťaťa: zmeny stereotypov správania, opúšťanie dlhoročných priateľov, nadväzovanie nových priateľstiev, trávenie dlhého času v uzavretých miestnostiach (kúpeľňa, vlastná izba), náhle odchody z domu pod rôznymi zámienkami a pod.,
Všímajte si PRÍZNAKY PO POUŽITÍ DROGY: červená pokožka okolo nosa a úst, žalúdočné ťažkosti, vzhľad ako po požití alkoholu, nekoordinované pohyby, agresívne správanie, neprítomný pohľad, ospalosť, únava, spomalené reakcie, nezreteľná reč, červené oči, premenlivé nálady, rozšírené zreničky, sklenené oči, apatia. Svojím správaním poskytujte svojmu dieťaťu dostatok porozumenia a lásky, vytvárajte mu prostredie poskytujúce istotu, bezpečnosť a pocit domova. Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa užíva návykové látky, taktne zistite fakty, odlíšte domnienky a klebety od skutočnosti a urýchlene problém riešte (málokedy sa to vyrieši “samo” ), to isté v prípade, že sa dieťa prizná samo. Nechajte si v takomto prípade poradiť od odborníkov ako ďalej. Zavolajte na linku dôvery, alebo vyhľadajte odbornú pomoc. V každom meste sú psychologické poradne na tieto problémy.

Drogy si závislí ukrývajú na rôznych miestach. Nie je výhodné ich likvidovanie, pretože núti dieťa ku zmene úkrytu a vy nemáte dostatočnú kontrolu o množstve, pohybe a druhu drogy a tiež, či informácie dieťaťa sú pravdivé. Rodič by mal vážne prekonať svoje emócie a kontrolovať ukryť bez jeho zverejnenia. Bežné úkryty drog v domácnosti sú: staré lyžiarske topánky, topánky na povale, či v pivnici, rodičovské zvršky, staré zimníky, úkryty pod kobercami, i parketami (najmä ak sú rozoberateľné), garáže, v hermetickom obale i splachovače WC, ale aj: staré vysoké vázy, šasi magnetofónov, prehrávačov, videorekordérov a počítačov. Niektorí ukrývajú najmä heroín do elektrických zásuviek, dvierok na čistenie komínov, do spodnej časti kvetináčov (po vyklopení kvetov), dokonca sú známe úkryty aj na drôte v hermetickom obale v kanály.

Zákony
 • 564/1991 Zb Zákon Slovenskej národnej rady z 3. decembra 1991 o obecnej polícii. Zmena 250/1994 Z.z., Zmena 319/1999 Z.z., Zmena 333/2003 Z.z., Zmena 445/2008 Z.z., Zmena 8/2009 Z.z., Zmena 214/2009 Z.z.
 • 532/2003 VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • 300/2005 Z.z. ZÁKON TRESTNÝ ZÁKON
 • 301/2005 Z.z. ZÁKON TRESTNÝ PORIADOK
 • 590/2003 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície
 • 479/2008 ZÁKON o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 190/2003 Z.z. ZÁKON o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 219/1996 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
 • 445/1990 Zb. ZÁKON Slovenskej národnej rady ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť
 • 377/2004 Z.z. ZÁKON o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 372/1990 Zb. ZÁKON Slovenskej národnej rady o priestupkoch
 • 282/2002 Z.z. ZÁKON ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
 • 9/2009 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 8/2009 Z.z. ZÁKON o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov