Mestská školská rada

Členovia Mestskej školskej rady:

Za riaditeľov škôl:

Mgr. Monika Golhová

Mgr. Igor Kríž

Ing. Mgr. Mária Slašťanová

Mgr. Hana Zlatošová

 

Za rodičov

Bc. Lenka Balážová

Miroslava Murgačová

 

Za rady škôl

Mgr. Ida Kuzmická

Mgr. Iveta Rošková

Karolína Vévodová

 

Za zriaďovateľa

Ing. Tomáš Heriban

DiS. art. Marián Vojtko

 

 

Štatút mestskej školskej rady v Kremnici

 

V súlade s §§ 24, 25 zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhlášky Ministerstva školstva, Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení (ďalej len „vyhláška“) sa vydáva tento Štatút Mestskej školskej rady v Kremnici

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

 1. Obecná školská rada v Kremnici používa názov Mestská školská rada v Kremnici (“ďalej len „rada“).
 2. Sídlom rady je Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica.
 3. Rada má 11 členov; 4 zvolených spomedzi riaditeľov, 2 zvolených spomedzi rodičov, 3 zvolených spomedzi predsedov rád škôl a školských zariadení a 2 delegovaných zástupcov obce.
 4. Štatutárnym zástupcom rady je jej predseda.
 5. Funkčné obdobie rady je štyri roky, od 15. októbra 2019 do 14. októbra 2023.
 6. Zasadnutie rady je verejné, ak dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

 

Čl. 2

Úlohy rady

Rada sa vyjadruje

 1. a) ku činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení zriadených na území mesta,
 2. b) ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území mesta,
 3. c) k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam na území mesta z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených obcou,
 4. d) k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených na území mesta,
 5. e) k požiadavkám mesta na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách a školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
 6. f) k  správe o výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území mesta.

 

Čl. 3

Spôsob voľby členov, zánik členstva

 1. Voľby do rady zabezpečuje mesto v zmysle § 6 vyhlášky.
 2. Členov rady volia predsedovia rád škôl vo voľbách tajným hlasovaním.
 3. Voľby členov rady sa uskutočnia samostatne pre každú skupinu kandidátov tak, že voliči označia počet kandidátov na hlasovacom lístku.
 4. Zástupcov mesta deleguje a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
 5. Členovia rady zvolia predsedu rady na ustanovujúcom zasadnutí nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady.
 6. Členstvo v rade zaniká:
 7. a) uplynutím funkčného obdobia rady,
 8. b) vzdaním sa členstva,
 9. c) ak sa člen rady stane primátorom mesta Kremnica,
 10. d) odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa,
 11. e) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
 12. f) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
 13. g) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
 14. h) skončením pracovnoprávneho vzťahu so školou alebo školským zariadením, ak ide o zástupcu pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov.
 15. Predsedu rady môže rada odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, ak si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu.

 

Čl. 4

Práva, povinnosti, zodpovednosti členov

 1. Člen rady má právo
 2. a) voliť a byť volený,
 3. b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady,
 4. c) navrhnúť odvolanie predsedu rady, ak si neplní povinnosti vyplývajúce z tohto štatútu,
 5. d) predkladať materiály na rokovanie rady,
 6. e) hlasovať o všetkých navrhnutých uzneseniach.
 7. Člen rady je povinný
 8. a) dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov,
 9. b) zúčastňovať sa na zasadnutiach rady,
 10. c) oznámiť neúčasť na rokovaní rady.
 11. Predseda rady
 12. a) je štatutárnym zástupcom rady,
 13. b) zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutie rady,
 14. c) spolupracuje so zriaďovateľom pri organizovaní zasadnutí rady,
 15. e) spracúva k 28. februáru správu o činnosti rady za predchádzajúci kalendárny rok.

 

Čl. 5

Zasadnutie rady

 1. Ustanovujúce zasadnutie rady zvolá mesto najneskôr do 14 dní od uskutočnenia volieb.
 2. Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady zabezpečí zriaďovateľ. Táto obsahuje najmä opis priebehu a výsledku volieb, mená a priezviská členov rady, meno a priezvisko zvoleného predsedu rady a ďalšie dôležité skutočnosti týkajúce sa zasadnutia rady. Zápisnicu predloží na podpis predsedovi rady a primátorovi mesta. Prílohou k zápisnici je prezenčná listina a dokumentácia o delegovaní a voľbe členov do rady.
 3. Rada schváli svoj štatút na ustanovujúcom zasadnutí.
 4. Zasadnutie sa uskutočňuje jedenkrát ročne. Zasadnutie rady zvoláva predseda.
 5. Zasadnutie rady môže iniciovať aj nadpolovičná väčšina členov rady (6 členov).
 6. Zo zasadnutia rady sa spracuje zápisnica, ktorú v jednom výtlačku doručí predseda zriaďovateľovi.
 7. Zápisnicu, okrem bodu 2, vyhotoví člen rady, ktorého na začiatku zasadnutia rady zvolia spomedzi seba členovia rady.

 

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady dňa 14. 10. 2019. Štatút nadobúda účinnosť 15. októbra 2019.
 2. Štatút rady je dostupný na webovom sídle mesta Kremnica.

 

 

 

 

V Kremnici 14. októbra 2019                                                   

                                                                                                               Mgr. Igor Kríž

                                                                                                                predseda rady