Mestská školská rada

Členovia Mestskej školskej rady:

Za riaditeľov škôl:

Mgr. Art. Marek Žufka – predseda

Ing. Mgr. Mária Slašťanová – zástupkyňa predsedu

Mgr. Monika Golhová

Mgr. Igor Kríž

Za rodičov

Bc. Lenka Balážová

Radka Brhlíková

Za rady škôl

Eleonóra Čechová

Jana Heribanová

Mgr. Ida Kuzmická

Za zriaďovateľa

Ing. Tomáš Heriban

DiS. art. Marián Vojtko

 

 

Štatút mestskej školskej rady v Kremnici

 

V súlade s §§ 24, 25 zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhlášky Ministerstva školstva, Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení (ďalej len „vyhláška“) sa vydáva tento Štatút Mestskej školskej rady v Kremnici

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

 1. Obecná školská rada v Kremnici používa názov Mestská školská rada v Kremnici (“ďalej len „rada“).
 2. Sídlom rady je Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica.
 3. Rada má 11 členov.
 4. Štatutárnym zástupcom rady je jej predseda.
 5. Funkčné obdobie rady je štyri roky, od 15. októbra 2015 do 14. októbra 2019.
 6. Zasadnutie rady je verejné, ak dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

 

Čl. 2

Úlohy rady

 1. Rada sa vyjadruje
 2. a) ku činnosti zriaďovateľa škôl a školských zariadení zriadených mestom,
 3. b) ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
 4. c) k rozpisu finančných prostriedok poskytnutých školám a školským zariadeniam na území mesta
 5. d) k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených na území mesta,
 6. e) k požiadavkám mesta na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách a školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
 7. f) vyjadrovať sa k  správe o výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území mesta,
 8. g) k návrhu na zriaďovanie a zrušenie škôl a školských zariadení,
 9. h) k návrhu na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov,
 10. i) k návrhu na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom.
 11. Rada plní funkciu rady školy centra voľného času v Kremnici (ďalej len CVČ).
 12. Rada uskutočňuje výberové konanie na miesto riaditeľa CVČ.
 13. Rada navrhuje zriaďovateľovi na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa CVČ.
 14. Rada predkladá návrh na odvolanie riaditeľa CVČ alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa CVČ; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.

 

Čl. 3

Spôsob voľby a dopĺňanie členov

 1. Voľby do rady zabezpečuje obec v zmysle § 6 vyhlášky.
 2. Členmi rady sú štyria riaditelia, traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl, dvaja zvolení zástupcovia z rodičov a dvaja delegovaní zástupcovia obce.
 3. Členmi rady sú riaditelia oboch základných škôl, materskej školy a základnej umeleckej školy.
 4. Voľby prebiehajú samostatne pre skupinu zástupcov rád škôl a skupinu zástupcov z rodičov.
 5. Zástupcov obce deleguje a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
 6. Členovia rady zvolia zo svojich členov na ustanovujúcom zasadnutí nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady predsedu rady.
 7. Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady zabezpečí zriaďovateľ. Predloží ju na podpis predsedovi rady a primátorovi mesta. Prílohou k zápisnici je prezenčná listina a dokumentácia o delegovaní a voľbe členov do rady.
 8. Členstvo v rade zaniká:
 9. a) uplynutím funkčného obdobia rady,
 10. b) vzdaním sa členstva,
 11. c) ak sa člen rady stane primátorom mesta Kremnica,
 12. d) odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa,
 13. e) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
 14. f) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

 

Čl. 4

Práva, povinnosti, zodpovednosti členov

 1. Člen rady má právo
 2. a) voliť a byť volený,
 3. b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady,
 4. c) navrhnúť odvolanie predsedu rady, ak si neplní povinnosti vyplývajúce z tohto štatútu,
 5. d) predkladať materiály na rokovanie rady,
 6. e) zúčastniť sa na výberovom konaní na obsedenie miesta riaditeľa CVČ,
 7. f) hlasovať o všetkých navrhnutých uzneseniach.
 8. Člen rady je povinný
 9. a) dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov,
 10. b) zúčastňovať sa na zasadnutiach rady,
 11. c) oznámiť neúčasť na rokovaní rady.
 12. Predseda rady
 13. a) je štatutárnym zástupcom rady,
 14. b) zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutie rady,
 15. c) spolupracuje so zriaďovateľom pri organizovaní zasadnutí rady,
 16. d) podieľa sa spolu so zriaďovateľom na organizovaní výberového konania na miesto riaditeľa CVČ,
 17. e) spracúva k 28. februáru správu o činnosti rady za predchádzajúci kalendárny rok.

 

Čl. 5

Zasadnutie rady

 1. Zasadnutie rady zvoláva predseda. Zasadnutie rady môže iniciovať aj nadpolovičná väčšina členov rady.
 2. Zasadnutie sa uskutočňuje dvakrát ročne.
 3. Zo zasadnutia rady sa spracuje zápisnica, ktorú v jednom výtlačku doručí predseda zriaďovateľovi.

 

Čl. 6

Výberové konanie na miesto riaditeľa CVČ

 1. Na základe vyhlásenia výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa CVČ predseda rady oznámi zriaďovateľovi mená minimálne troch členov rady, ktorí sa zúčastnia otvárania obálok.
 2. Uchádzačov, ktorí spĺňajú predpoklady pozve písomne predseda rady na výberové konanie, najmenej sedem dní pred jeho konaním.
 3. Predseda rady zvolá zasadnutie rady na uskutočnenie výberového konania
 4. Výberové konanie na miesto riaditeľa prebieha pohovorom.
 5. Hlasovanie členov rady prebieha písomne na hlasovacích lístkoch. Hlasovanie je tajné.
 6. Rada vyhodnotí výsledok výberového konania a určí poradie uchádzačov. Predseda navrhne zriaďovateľovi meno úspešného uchádzača na vymenovanie do funkcie riaditeľa centra.
 7. Administratívne úkony spojené s výberovým konaním zabezpečí v spolupráci s predsedom rady zriaďovateľ.

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady dňa 25. marca 2019 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.
 2. Štatút rady je dostupný na webovom sídle mesta Kremnica.

 

 

 

 

 

V Kremnici 25. marca 2019                                                     

                                                                                                          Mgr. art. Marek Žufka

                                                                                                                  predseda rady