TlačivoAB N13d ev

TlačivoAB N13 a

(6) Oznámenie podľa odseku 1 podáva verejný funkcionár na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

Svoje osobné údaje verejný funkcionár poskytne na účely spracovania v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo, verejná funkcia, ktorú vykonáva, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa. Orgány, ktorým sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, zverejňujú tlačivo na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené.

Odsek 5:

(5) Oznámenie podľa odseku 1 podáva

a) starosta obce komisii obecného zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov,

b) poslanec mestského zastupiteľstva a poslanec zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach komisii mestského (miestneho) zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského (miestneho) zastupiteľstva. Ak sú v mestskom (miestnom) zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, 7 komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne tým spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov,

Tlačivo A, B

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

Stiahnuť: Obrázok loga pdf súboru. Tlačivo A, B pre elektronické vypĺňanie (3 340 KB) tlacivoAB_N13d_ev.pdf

Tlačivá je potrebné vypĺňať v aplikácii Adobe Acrobat Reader DC. V opačnom prípade nie je možné formulár korektne vyplniť.

Obrázok loga pdf súboru.

Tlačivo A, B pre ručné vypĺňanie (3 722 KB) tlacivoAB_N13a.pdf

Inštrukcie pre vyplnenie tlačiva A https://www.nrsr.sk/web/VNF/Formulare/nrsr-a/index.html

Inštrukcie pre vyplnenie tlačiva B https://www.nrsr.sk/web/VNF/Formulare/nrsr-b/index.html

V prípade, že sa Vám tlačivo nezobrazí správne, uložte ho do svojho počítača nasledovne: kliknite pravým tlačidlom myši na text „Tlačivo A, B“ a pomocou Uložiť cieľ ako… uložte súbor do svojho počítača. Potom si otvorte tlačivo vo svojom počítači.

Žiadame Vás nezasielať elektronicky vyplnené tlačivá prostredníctvom portálu www.slovensko.sk [1]. Z technických dôvodov takto doručovaný dokument nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti.