Mestský bytový podnik

Mestský bytový podnik bol zriadený uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 6/1/94 zo dňa 31. januára 1994 ako príspevková organizácia mesta Kremnica od 1.1.1994.

Kontakt

Tel: 045/ 6742 471
mail: lenka.reichlova@kremnica.sk

Mestský bytový podnik
Dolná 49/21
967 01 Kremnica

IČO: 00634336
DIČ: 2020480319

Riaditeľka: Ing. Lenka Reichlová, do funkcie vymenovaná uznesením MsZ č. 229/0711 zo dňa 12.11.2007 dňom 12.11.2007.

Úradné hodiny

Pondelok 7,00 – 15,00
Utorok 7,00 – 15,00
Streda 7,00 – 16,00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7,00 – 14,00

Predmet hlavnej činnosti

• zodpovednosť za správu bytového fondu
• udržiavanie a prevádzka bytového fondu včítane strojového vybavenia a zariadenia domov
• údržba a opravy bytového fondu
• preberanie nových domov do správy a prevádzky
• adaptácia, rekonštrukcia a modernizácia bytového fondu
• spolupráca s mestských zastupiteľstvom pri rozvoji účasti užívateľov na správe a údržbe bytového fondu
• kontrola dodržiavania domového poriadku a zásad spolužitia v domoch
• udržiavanie poriadku, čistoty v domoch a v ich okolí, vrátane chodníkov, dvorov a vnútroblokových komunikácií v ktorých zodpovedajú za upratovanie
• drobné opravy pre užívateľov nájomných bytov prevedené v zmysle Prílohy nariadenia vlády č. 87/95 Z.z.
• zodpovednosť za správu nebytových priestorov
• údržba a opravy domov, v ktorých sú umiestnené nebytové priestory

Predmet vedľajšej činnosti na základe živnostenského oprávnenia

• Správa bytového a nebytového fondu. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006
• Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Vodoinštalatérstvo. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006. Zodpovedný zástupca Ondrej Malachovský.
• Zámočníctvo. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006. Zodpovedný zástupca Jozef Kvoriak.
• Zváračské práce. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Mechanické čistenie odpadových potrubí. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Zemné, búračské a výkopové práce. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Maliarske a natieračské práce. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla.
Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Rozmnožovacie a kopírovacie služby. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností.
Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Montáž určených meradiel. Deň vzniku oprávnenia: 24. 1. 2007. Zodpovedný zástupca Zuzana Teltschová.
• Technik požiarnej ochrany. Deň vzniku oprávnenia: 24. 1. 2007. Zodpovedný zástupca Ing. Lenka Reichlová.

Uvedené činnosti vykonávame v spravovaných objektoch a zároveň aj ako zákazky na základe objednávky od ľubovoľného zákazníka.

Cenník prác a služieb
 Názov činnosti  
  Merná jednotkaCena za mernú jednotku (EUR)
I.Pre domy a byty v správe Mestského bytového podniku
1)Hodinová zúčtovacia sadzba základná – 1 údržbárhod.7,50
2)Hodinová zúčtovacia sadzba – čistenie kanalizácie – 1 údržbárhod.10,00
3)Demontáž a následná montáž vodomeru na studenú alebo teplú vodu vrátane plombovania (za 1 ks; pri výmene vodomeru je okrem práce ďalej fakturovaný materiál súvisiaci s výmenou vodomeru – napr. vodomer, plomba, tesnenie…ks7,00
4)Plombovanie vodomeru na studenú alebo teplú voduks3,50
 
II.Pre domy a byty, ktoré nie sú v správe Mestského bytového podniku
1)Hodinová zúčtovacia sadzba základná – 1 údržbárhod.8,50
2)Hodinová zúčtovacia sadzba – čistenie kanalizácie – 1 údržbárhod.11,00
3)Demontáž a následná montáž vodomeru na studenú alebo teplú vodu vrátane plombovania (za 1 ks; pri výmene vodomeru je okrem práce ďalej fakturovaný materiál súvisiaci s výmenou vodomeru – napr. vodomer, plomba, tesnenie…ks8,00
4)Plombovanie vodomeru na studenú alebo teplú voduks4,00
 
III.Doprava
1)Dopravakm0,53
2)Stojné za každých začatých 15 min.15 min.0,90
 
IV.Kancelárske služby
1)Čiernobiele kopírovanie A4 – jednostrannéks0,06
2)Čiernobiele kopírovanie A4 – obojstrannéks0,11
3)Čiernobiele kopírovanie A3 – jednostrannéks0,13
4)Čiernobiele kopírovanie A3 – obojstrannéks0,25
    
Tento cenník bol schválený uznesením MsZ v Kremnici č. 185/1511 zo dňa 26. 11. 2015
Formuláre a tlačivá na stiahnutie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica c. 2/2010 o nájme bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Kremnica

[doc] Žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

[doc] Žiadosť o schválenie dohody k výmene bytov

[doc] Žiadosť o súhlas k prechodnému pobytu

[doc] Žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Zoznam uchádzačov o nájom mestského bytu

Zoznam uchádzačov o nájom mestského bytu v Kremnici k 30.04.2020

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ Mestský bytový podnik prehlasuje, že poverila externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov: Jela Maruškinová

kontakt na zodpovednú osobu:   zodpovednaosoba1@gmail.com

P R Í S T U P   K   I N F O R M Á C I Á M

prístup k informaciam

 

Informačná povinnosť

IP evidencia obchodných partnerov

IP agenda ochrany osobných udajov

IP evidencia uchádzačov o nájomné byty

IP mzdy a personalistika

IP protispoločenskč činnosť

IP správa bytového domu

IP účtovné doklady (1)

IP učtovné doklady (2)

IP žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciam

IP zverejnovanie zmlúv a objednávok (1)

IP zverejňovanie zmlúv a objednávok (2)