Mestský bytový podnik

Mestský bytový podnik bol zriadený uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 6/1/94 zo dňa 31. januára 1994 ako príspevková organizácia mesta Kremnica od 1.1.1994.

Kontakt

Tel: 045/ 6742 471
mail: lenka.reichlova@kremnica.sk

Mestský bytový podnik
Dolná 49/21
967 01 Kremnica

IČO: 00634336
DIČ: 2020480319

Riaditeľka: Ing. Lenka Reichlová, do funkcie vymenovaná uznesením MsZ č. 229/0711 zo dňa 12.11.2007 dňom 12.11.2007.

Úradné hodiny

Pondelok 7,00 – 15,00
Utorok 7,00 – 15,00
Streda 7,00 – 16,00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7,00 – 14,00

Predmet hlavnej činnosti

• zodpovednosť za správu bytového fondu
• udržiavanie a prevádzka bytového fondu včítane strojového vybavenia a zariadenia domov
• údržba a opravy bytového fondu
• preberanie nových domov do správy a prevádzky
• adaptácia, rekonštrukcia a modernizácia bytového fondu
• spolupráca s mestských zastupiteľstvom pri rozvoji účasti užívateľov na správe a údržbe bytového fondu
• kontrola dodržiavania domového poriadku a zásad spolužitia v domoch
• udržiavanie poriadku, čistoty v domoch a v ich okolí, vrátane chodníkov, dvorov a vnútroblokových komunikácií v ktorých zodpovedajú za upratovanie
• drobné opravy pre užívateľov nájomných bytov prevedené v zmysle Prílohy nariadenia vlády č. 87/95 Z.z.
• zodpovednosť za správu nebytových priestorov
• údržba a opravy domov, v ktorých sú umiestnené nebytové priestory

Predmet vedľajšej činnosti na základe živnostenského oprávnenia

• Správa bytového a nebytového fondu. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006
• Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Vodoinštalatérstvo. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006. Zodpovedný zástupca Ondrej Malachovský.
• Zámočníctvo. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006. Zodpovedný zástupca Jozef Kvoriak.
• Zváračské práce. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Mechanické čistenie odpadových potrubí. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Zemné, búračské a výkopové práce. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Maliarske a natieračské práce. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla.
Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Rozmnožovacie a kopírovacie služby. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností.
Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Montáž určených meradiel. Deň vzniku oprávnenia: 24. 1. 2007. Zodpovedný zástupca Zuzana Teltschová.
• Technik požiarnej ochrany. Deň vzniku oprávnenia: 24. 1. 2007. Zodpovedný zástupca Ing. Lenka Reichlová.

Uvedené činnosti vykonávame v spravovaných objektoch a zároveň aj ako zákazky na základe objednávky od ľubovoľného zákazníka.

Cenník prác a služieb
 Názov činnosti  
  Merná jednotkaCena za mernú jednotku (EUR)
I.Pre domy a byty v správe Mestského bytového podniku
1)Hodinová zúčtovacia sadzba základná – 1 údržbárhod.7,50
2)Hodinová zúčtovacia sadzba – čistenie kanalizácie – 1 údržbárhod.10,00
3)Demontáž a následná montáž vodomeru na studenú alebo teplú vodu vrátane plombovania (za 1 ks; pri výmene vodomeru je okrem práce ďalej fakturovaný materiál súvisiaci s výmenou vodomeru – napr. vodomer, plomba, tesnenie…ks7,00
4)Plombovanie vodomeru na studenú alebo teplú voduks3,50
 
II.Pre domy a byty, ktoré nie sú v správe Mestského bytového podniku
1)Hodinová zúčtovacia sadzba základná – 1 údržbárhod.8,50
2)Hodinová zúčtovacia sadzba – čistenie kanalizácie – 1 údržbárhod.11,00
3)Demontáž a následná montáž vodomeru na studenú alebo teplú vodu vrátane plombovania (za 1 ks; pri výmene vodomeru je okrem práce ďalej fakturovaný materiál súvisiaci s výmenou vodomeru – napr. vodomer, plomba, tesnenie…ks8,00
4)Plombovanie vodomeru na studenú alebo teplú voduks4,00
 
III.Doprava
1)Dopravakm0,53
2)Stojné za každých začatých 15 min.15 min.0,90
 
IV.Kancelárske služby
1)Čiernobiele kopírovanie A4 – jednostrannéks0,06
2)Čiernobiele kopírovanie A4 – obojstrannéks0,11
3)Čiernobiele kopírovanie A3 – jednostrannéks0,13
4)Čiernobiele kopírovanie A3 – obojstrannéks0,25
    
Tento cenník bol schválený uznesením MsZ v Kremnici č. 185/1511 zo dňa 26. 11. 2015
Formuláre a tlačivá na stiahnutie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica c. 2/2010 o nájme bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Kremnica

[doc] Žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

[doc] Žiadosť o schválenie dohody k výmene bytov

[doc] Žiadosť o súhlas k prechodnému pobytu

[doc] Žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Zoznam uchádzačov o nájom mestského bytu

Zoznam uchádzačov o nájom mestského bytu v Kremnici k 31.10. 2019

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ Mestský bytový podnik prehlasuje, že poverila externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov: Jela Maruškinová

kontakt na zodpovednú osobu:   zodpovednaosoba1@gmail.com

P R Í S T U P   K   I N F O R M Á C I Á M

 

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej zákon o prístupe k informáciám/ Mestskému bytovému podniku v Kremnici vyplýva povinnosť sprístupňovať informácie v zmysle tohto zákona.

 

Miesto, čas a spôsob podania žiadosti o informácie, návrhov, podnetov, sťažností a iných podaní:

 

– písomne:

 

osobne:                   referent – Zuzana Teltschová, kancelária č. 7 na Mestskom bytovom

                                 podniku v Kremnici

poštou na adresu: Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, 967 01  Kremnica

e-mailom:               zuzana.teltschova@kremnica.sk

 

– ústne:

 

v kancelárii č. 7 Mestského bytového podniku v Kremnici, kde referent podanie spíše.

 

 

Úradné hodiny:

 

Pondelok                 7.00 – 15.00 hod.

Utorok                      7.00 – 15.00 hod.

Streda                      7.00 – 16.00 hod.

Štvrtok                      Nestránkový deň

Piatok                      7.00 – 14.00 hod.

 

 

Náležitosti žiadosti:

 

Žiadosť o poskytnutie informácie musí obsahovať:

– identifikáciu povinnej osoby, ktorej je žiadosť určená,

– identifikáciu žiadateľa – meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, adresu pobytu alebo sídlo,

– predmet žiadosti – ktorých informácií sa žiadosť týka, resp. aké informácie žiadateľ požaduje zverejniť,

– určenie spôsobu sprístupnenia informácií – akým spôsobom majú byť informácie zverejnené /e-mail, list, ap./

 

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať.

 

 

Lehoty na vybavovanie žiadostí:

 

Mestský bytový podnik v Kremnici žiadosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Zákonnú lehotu možno predĺžiť výnimočne o ďalších 8 pracovných dní, avšak len v prípadoch, keď požadované informácie je potrebné vyhľadať mimo sídla povinnej osoby, ak je požadovaný väčší počet oddelených informácií alebo odlišných informácií, resp. ak pri sprístupnení alebo vyhľadávaní požadovaných informácií preukázateľne vznikli technické problémy. Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

 

Opravné prostriedky:

 

V prípade, že povinná osoba nesprístupní žiadateľovi informáciu alebo ak obmedzí prístup k informácii, žiadateľ sa môže odvolať v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať /tj. subjektu, ktorému bola žiadosť podaná/. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie Mestského bytového podniku, o odvolaní rozhoduje riaditeľ. Proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. Ak žiadateľovi nebolo vyhovené ani v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na súd. Návrh žaloby musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 42 ods. 3 a § 249 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. V žalobe možno žiadať preskúmanie zákonnosti rozhodnutia.

 

Sadzobník úhrad nákladov spojených s poskytovaním informácií podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Ten kto požiada o sprístupnenie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám /ďalej žiadateľ/ je povinný podľa § 21 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám nahradiť materiálne náklady spojené so zhotovením kópie, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

 

Žiadateľ zaplatí za zhotovenie kópie listu:

 

1 strana formátu A3                0,13 €

Obojstranne formát A3           0,25 €

1 strana formátu A4                0,06 €

Obojstranne formát A4           0,11 €

 

Žiadateľ popri náhrade výdavkov za zhotovenie kópie listu zaplatí náhradu výdavkov za doručenie podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a.s.

 

Informácie zasielané elektronickou poštou a telefonicky sú poskytované bezplatne.