Povinné informácie

Právna subjektivita

Základné právne postavenie miest a obcí v Slovenskej republike (ďalej „obec“) je zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, v štvrtej hlave – Územná samospráva, články 64 až 71. V článku 64a sa uvádza, že obce sú samostatné územné samosprávne a správne celky Slovenskej republiky združujúce osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt. Podľa článku 65 ods. 1 je obec právnická osoba.

Podrobnosti o postavení obcí sú potom uvedené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobudol účinnosť dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 23. a 24. 11. 1990. Účinnosťou tohto zákona došlo k obnove obecnej samosprávy. Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je obec samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.

Podľa § 10 zákona č. 221/1996 Z.z. o územnom správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vláda svojím nariadením ustanovení zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy. Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy je uvedený v nariadení vlády SR č. 258/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. V tomto zozname je uvedené aj mesto Kremnica. Právna subjektivita obcí v súkromnoprávnej sfére je zakotvená aj v Občianskom zákonníku, § 18 ods. 2. písm. c).

Právna subjektivita obcí vyplýva teda priamo z Ústavy a príslušných zákonov. Okrem vyššie uvedeného zoznamu obcí vydaného vo forme všeobecne záväzného právneho predpisu neexistuje iná evidencia obcí ako právnických osôb. Za obec ako právnickú osobu konajú orgány obce. Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Starosta je najvyšším výkonným orgánom obce. V § 13 ods. 5 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je výslovne uvedené, že starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahov obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. Jediným dokladom o funkcii starostu je osvedčenie o jeho zvolení.

Sadzobník úhrad za materiálne náklady za sprístupnenie informácií

Za materiálne náklady za sprístupnenie informácií sa podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie považujú náklady na:
a) obstaranie diskiet, kompaktných diskov
b) vyhotovenie kópií požadovaných informácií najmä na papier
c) obstaranie obálok
d) odoslanie informácií, a to najmä poštovné

Žiadateľ môže uhradiť náklady:
a) poštovou poukážkou
b) bezhotovostným prevodom na účet v banke
c) v hotovosti do pokladne

Sadzby

Kopírovanie vrátane dodania materiálu:
Disketa – Formát 3,5“ 1 ks 0,50 €
CD – ROM 1 ks 0,83 €
Vyhotovenie kópií:
Bežné kópie (napr. kópie listov) formát A4
– jednostranne 0,03 €
– obojstranne 0,06 €
– jednostranne formát A3 0,07 €
– obojstranne 0,12 €
Kópie fotografií, obrázkov a pod. A4 0,33 €
A3 0,50 €
Kópie kníh, zbierok zákonov a pod. A4 0,12 €
A3 0,20 €

Obálky:
Malé C6 bez vnútornej potlače 0,02 €
B6 s doručenkou 0,07 €
B6 s doručenkou do vlastných rúk 0,07 €
Stredné C5 samolepiace 0,03 €
C5 samolepiace tašky 0,07 €
C5 slp 0,12 €
Veľké A4 bvp 0,13 €

Poplatok za poštovné je účtované podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

Kontakt pre žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:

Zuzana Lancková
Sekretariát MsÚ Kremnica
Štefánikov námestie 1/1
967 01  Kremnica

Postup pri prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií fyzických a právnických osôb

v podmienkach samosprávy mesta Kremnica v zmysle zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Petícia je spôsob uplatnenia práva občanov spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.

Sťažnosti

1.Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha, vlastnoručný podpis.
2. Sťažnosť môže byť podaná písomne –listom, elektronickou poštou, faxom, alebo ústne.
3. Sťažnosť podaná faxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží.
4. Príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť v lehote do 60 pracovných dní – možno predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní v prípadoch náročných na vybavenie.
5. Výsledok prešetrenia sťažnosti oznamuje sťažovateľovi písomne.

Petície

1. Petícia musí byť písomná, označená slovom petícia a musí obsahovať tieto údaje :
a) fyzická osoba čitateľne uvedie k podpisu svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,
b) text petície,
c) úplnú adresu osoby, ktorá je určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy.
2. Na vybavenie petície je 30 pracovných dní – možno predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní v prípadoch náročných na vybavenie.
3. Výsledok prešetrenia petície oznamuje petičnému výboru, alebo osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy písomne.

Sťažnosti a petície adresované mestu Kremnica alebo Mestskému úradu v Kremnici sa prijímajú v podateľni úradu v kancelárii prvého kontaktu, ktorá sťažnosť alebo petíciu zaeviduje a postúpi na vybavenie hlavnému kontrolórovi.

Prístup k informáciám

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Mesto Kremnica je podľa § 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie.

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Žiadateľ (fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie) nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod alebo záujem, pre ktorý informáciu požaduje. Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie právne predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná. Na obmedzenia zverejňovania informácií sa použijú ust. § 8 až 12 zákona. Mesto Kremnica je povinné zverejniť spôsobom umožňujúcim hromadný prístup tieto informácie:
– spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
– miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
– miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmavania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
– postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
– prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
– sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií,
– označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve mesta, ktorú mesto prevedie do vlastníctva alebo ktorá prešla do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu: meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,
– termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva, komisií a návrh programu ich rokovania,
– zápisnice z verejných zasadnutí
– texty predložených návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta do troch dní po ich predložení do komisií mestského zastupiteľstva,
– texty schválených všeobecne záväzných nariadení mesta do troch dní po ich schválení v mestskom zastupiteľstve,
– údaje o dochádzke poslancov mestského zastupiteľstva na jeho zasadnutia a na zasadnutia komisií do troch dní po skončení každého zasadnutia,
– výpisy o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí mestského zastupiteľstva okrem prípadov tajného hlasovania na neverejnom zasadnutí.
Podanie žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
Žiadosť je možné podať osobne v pracovných dňoch na sekretariáte primátorky. V prípade neprítomnosti sekretárky, je možné žiadosť vyplniť a podať v kancelárii prvého kontaktu.

Písomne je možné podať žiadosť na adresu Mestského úradu v Kremnici:
Mestský úrad v Kremnici, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
alebo faxom: 045/6742 505

Žiadosť je možné podať elektronickou poštou:
zuzana.lanckova@kremnica.sk

Žiadosť musí obsahovať:
1. Identifikáciu povinnej osoby, ktorej je žiadosť určená
2. Identifikáciu žiadateľa – meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo.
3. Predmet žiadosti – ktorých informácií sa žiadosť týka resp. aké informácie žiadateľ požaduje zverejniť .
4. Určenie spôsobu sprístupnenia informácií – akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (e-mail, list, fax…).
5. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Lehota vybavenia:
Povinná osoba musí žiadosť vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmych pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. (v taxatívne vymedzených prípadoch môže byť výnimočne lehota predĺžená najviac o ďalších 8 pracovných dní, resp. 15 pracovných dní – žiadateľ je písomne oboznámený o predĺžení lehoty s uvedením dôvodov).

Možnosti vybavenia žiadosti:
1. Ak žiadosť obsahuje minimálne všetky zákonom predpísané náležitosti a informácie, ktoré žiadateľ žiada sú zverejnené.

Najneskôr do 5 dní od podania žiadosti oznámime žiadateľovi, kde má prístup ku zverejneným informáciám. V prípade ak aj napriek tomu žiadateľ trvá na sprístupnení týchto informácií, začína plynúť lehota na sprístupnenie informácií dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.
2. Žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti, ale povinná osoba nemá požadované informácie k dispozícii, ale má vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať.

Povinná osoba postúpi predmetnú žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii a bezodkladne oznámi žiadateľovi postúpenie žiadosti.

3. Žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti ale povinná osoba nemá požadované informácie k dispozícii a nemá vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať.

Povinná osoba ku ktorej žiadosť smeruje, najneskôr do 8 pracovných dní, resp. do 15 pracovných dní odo dňa podania žiadosti žiadosť odmietne rozhodnutím z toho dôvodu, že požadovanú informáciu nemá k dispozícii a ani nemá vedomosť o tom, kto je príslušná povinná osoba.

4. Žiadosť neobsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti.

Povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa aby v lehote nie kratšej ako 7 dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak žiadateľ nedoplní v lehote žiadosť a pre tento nedostatok nie je možné informácie sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

5. Žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti.

Povinná osoba sprístupní požadované informácie najneskôr do 8 pracovných dní, resp. do 15 pracovných dní
Opravné prostriedky
Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.
O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. O odvolaní rozhoduje primátorka mesta.
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní
Z odvolania musí byť zrejmé:
1. Kto ho podáva
2. Voči ktorému rozhodnutiu smeruje
3. Zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva
4. Návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť

Vzor žiadosti: [doc] Vzor žiadosti

Dokumenty:
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.