Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Kremnica
Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta

Kontaktná osoba: Ing. Jana Kyselicová
e-mail: jana.kyselicova@kremnica.sk
Tel.č.: +421 45 678 27 75

Fax: 045/674 25 05

 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, pobočka Kremnica

Číslo účtu: 14728422/0200

IČO: 00 320 781

DIČ: 2020529676

DPH: Mesto Kremnica nie je platcom DPH

Mesto Kremnica je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 438/2015 Z. z. a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 438/2015 (ďalej len „zákon”) upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Mesto Kremnica vypracovalo „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky”. Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.