Projekty samosprávy

Projekt Úradu vlády SR

Viacúčelové ihrisko pri ZŠ na ul. P. Križku.

Prezentácia: [pdf] Multifunkčné ihrisko

 

 


Projekty regionálneho operačného programu

EU

 

Obnova Materskej školy

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: Infraštruktúra vzdelávania
Názov projektu: Obnova materskej školy  v Kremnici
Celkové výdavky projektu: 599 845,83 €
Získaná výška NFP: 489 684,12 € (85% ERDF, 10% štátny rozpočet)
Vlastné zdroje mesta: 110 161,71 €
Termín realizácie: 11/2009 – 08/2010
Prezentácia: [pdf] Obnova materskej skoly.pdf

 

Obnova Základnej školy na Angyalovej ulici

Cieľ projektu:
Zlepšením technických podmienok vzdelávacieho procesu zvýšiť kvalifikovanosť, odbornosť žiakov, a tým prispieť k rastu  zamestnanosti a kvality života.

Východisková situácia:
Základná škola na Angyalovej ulici v Kremnici poskytuje základné vzdelanie 401 žiakom a je najväčšou školou v meste. Areál školy pozostáva zo štyroch samostatných pavilónov – budovy 1. stupňa, 2. stupňa, telocvične a spoločného objektu družiny s jedálňou.
Budovy školy boli postavené v 70-tych rokoch minulého storočia. Priestory bolo potrebné po viac ako 4O ročnej prevádzke modernizovať. Strecha pavilónu 1. stupňa bola vážne poškodená. Počas dažďov bolo nutné dažďovú vodu zachytávať do nádob. Učebne boli z tohto dôvodu zatečené, napadnuté plesňou, omietka na niektorých miestach opadávala. Drevené okenné rámy na objektoch 1. a 2. stupňa boli značne poškodené, prehnité a z bezpečnostných dôvodov nebolo možné na veľkých okenných tabuliach vykonávať základnú údržbu. Nedostatočné tesnenie okien a dverí spôsobovalo vysoké energetické straty. Zariadenia osobnej hygieny podľa Úradu verejného zdravotníctva nespĺňali požadovaný štandard. Na škole boli kapacitné priestorové problémy, chýbali odborné učebne. Havarijný stav vykazovala aj elektroinštalácia. Vzhľadom na záväzný benchmark (maximálnu výšku poskytnutých finančných prostriedkov) sme sa rozhodli prioritne odstrániť nevyhovujúci stav objektu 1. a 2. stupňa.

Očakávaná situácia po ukončení projektu:
Vybudovaním novej sedlovej strechy s nadstavbou na pavilóne 1.stupňa sa odstránila hlavná príčina poškodzovania vnútorných priestorov tried. Vytvorili sa podkrovné priestory pre novú učebňu IKT, ateliér výtvarnej, hudobnej, etickej výchovy, miestnosť pre nácvik pohybovej kultúry, 2 kabinety a sociálne priestory. Zateplením nadstavby I.stupňa a výmenou vonkajších výplní otvorov (okien a dverí)  na oboch pavilónoch sme dosiahli kvalitatívne vyšší stupeň prostredia pre edukačný proces, zvýšila sa energetické hospodárnosť a znížili sa prevádzkové náklady oboch budov.  Rekonštrukciou hygienických priestorov v oboch objektoch sa významným spôsobom zlepšil ich technický stav, estetický vzhľad a vybudovaním toaliet pre imobilných sme zabezpečili bezbariérový prístup. Kompletnou rekonštrukciou elektrických rozvodov v budove 1.stupňa sa predĺžila životnosť stavby a zlepšili sa podmienky a bezpečnosť ich užívania.
Dosiahnuté úspory po modernizácii budú môcť byť vynaložené na nákup IKT vybavenia do odborných učební a interiérového vybavenia priestorov.

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: Infraštruktúra vzdelávania
Názov projektu: Obnova Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici
Celkové výdavky projektu: 1 262 685,96 €
Získaná výška NFP: 864 952,73 € (85% ERDF, 10% štátny rozpočet)
Termín realizácie: 10/2009 – 12/2010
Vlastné zdroje mesta: 397 733,23 €
Prezentácia: [pdf] Obnova Zakladnej skoly na Angyalovej ulici.pdf

 

Obnova Mestského kultúrneho strediska

Ciele projektu:
Rekonštrukcia nevhodne využitej Národnej kultúrnej pamiatky s tým súvisiaci rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu a využitie objektu na kultúrno-spoločenské a osvetové účely. Odstránenie nevyhovujúceho stavu budovy. Zlepšenie bezpečnosti, hygieny a estetickej úrovne. Zvýšenie kvalitatívnej úrovne procesu poskytovaných služieb.

Východisková situácia:
Objekt bol postavený v roku 1900, ako samostatne stojací objekt. Ide o dvojpodlažnú, čiastočne podpivničenú, trojkrídlovú budovu s pôdorysom v tvare „U“. Jestvujúci objekt v náročných klimatických podmienkach vykazoval náročnú prevádzku a zároveň aj údržbu, ktorá však bola nedostatočná z dôvodu dlhodobého nedostatku investícií, čoho výsledkom bol: kritický stav nemenených obvodových výplni, strechy, elektroinštalácií, zdravotechniky, obkladov, podláh, kanalizácie, vykurovacích telies. Ďalšou skutočnosťou bolo, že tepelno-technické vlastnosti zastaraných výplňových otvorov nezodpovedali absolútne dnešným požiadavkám a normám. Prevádzka v zimnom období bola náročná na vykurovanie. Tepelné straty objektu boli vysoké a náklady na prevádzku neúnosné. Problémom bola aj nedostatočná úroveň vybavenia, ktorá by umožnila poskytovanie moderných foriem služieb.

Očakávaná situácia po ukončení projektu:
Stavebno-technické parametre objektu MsKS sú nevyhovujúce súčasným požiadavkám a potrebám a to hlavne v oblasti energetickej náročnosti. Tento stav sme vyriešili výmenou výplní otvorov, strešnej krytiny, modernizáciou elektrotechnických vedení a osvetlenia celého objektu, obnovou vykurovacieho systému (rozvody ústredného kúrenia, vykurovacie telesá) a sanáciou interiéru. Nedostatočnou bola aj bezpečnosť prevádzky a úroveň hygieny, čo sa zlepší obnovou  zdravotechnických rozvodov(rozvody studenej a teplej vody, vnútorná kanalizácia) a zariadení, výmenou podláh, obkladov, opravou stien a vykurovacích zariadení. Ďalším dôležitým faktorom je kvalita poskytovaných služieb, ktorá bola nedostatočná najmä z dôvodu nedostatku moderných prezentačných pomôcok a informačno-telekomunikačných zariadení. Projektom sme sa snažili zlepšiť túto situáciu a to obstaraním nového interiérového vybavenia a  moderných pomôcok, ktoré sa budú používať pri implementácií moderných prezentačných programov. Projektom sa prispeje k odstráneniu bariér a sprístupnenie priestorov MsKS imobilným návštevníkom zakúpením schodolezu. Všetky tieto aktivity prispievajú k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja mesta.

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Posilnenie kult. potenciálu reg. a rozvoj CR
Opatrenie: Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
Názov projektu: Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica
Celkové výdavky projektu: 834 532,39 €
Získaná výška nenávratného finančného príspevku: 714 706,16 € (85% ERDF, 10% štátny rozpočet)
Vlastné zdroje mesta: 119 826,23 €
Termín realizácie: 05/2011 – 04/2012
Prezentácia: [pdf] Obnova MsKS
[pdf] Obnova mestianskeho domu – MsKS.pdf

 

Rekonštrukcia Štefánikovho námestia

Cieľ projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrno-turistického potenciálu mesta, a s tým súvisiace zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev a infraštruktúry. Odstránenie bariér a sprístupnenie zóny zdravotne postihnutým.

Východisková situácia:
Stav centrálnej zóny má vplyv aj na nízku konkurencieschopnosť mesta a to najmä v oblasti turizmu. Táto situácia neprispieva k dlhodobému rozvoju mesta. Najdôležitejší faktor, ktorý túto situáciu spôsobil je dlhodobý nedostatok finančných prostriedkov na ďalší rozvoj a údržbu. Jestvujúce plochy chodníkov, komunikácii a spevnených plôch verejného priestranstva boli už po svojej životnosti, boli poškodené priečnymi a pozdĺžnymi trhlinami resp. sieťovým rozpadom krytu, ako aj priehlbinami. Drobná architektúra nachádzajúca sa v zóne bola po životnosti alebo mechanicky poškodená. Pri neustálom zvyšovaní stupňa motorizácie v rámci mesta za posledné roky už dnes pociťujeme nedostatočnú parkovaciu kapacitu. Zeleň je prestárla, poškodená, neplní už v plnej miere takú estetickú funkciu, ktorá jej prislúcha. Úroveň bezpečnosti občanov vo večerných hodinách je znížená nedostatočným pokrytím, zastaranosťou a nefunkčnosťou časti verejného osvetlenia.

Očakávaná situácia po ukončení projektu:
Po ukončení realizácie aktivít projektu vznikne ucelená kultúrno-oddychová zóna v centrálnej zóne mesta, ktorá bude slúžiť občanom mesta a návštevníkom pre zlepšenie ich životného prostredia, estetizáciu daného priestoru, vylepšenie dopravných pomerov v centre vrátane statickej dopravy a dopravnej obsluhy jestvujúcich objektov. Mesto ráta so zvýšením atraktivity mesta a regiónu z hľadiska turizmu. Zvýši sa bezpečnosť verejných priestranstiev výstavbou a rekonštrukciou verejného osvetlenia. Zvýšenie kvality a odstránenie nedostatkov infraštruktúry rekonštrukciou chodníkov a  miestnych komunikácií. Sprístupnenie centrálnej zóny väčšiemu počtu ľudí, výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch. Zvýšenie estetickej úrovne verejného priestranstva–rekonštrukcia verejných priestranstiev a sadové úpravy. Odstránenie bariér a sprístupnenie zóny zdravotne postihnutým–komplexným riešením bezbariérových prístupov ako aj parkovacích miest pre imobilných užívateľov.

Aktivity projektu sú:

 • Spevnené plochy- komplexná rekonštrukcia spevnených plôch (komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá). Vytvorená sieť komunikácií a chodníkov je historicky overená stáročným užívaním a nie je dôvod ju meniť.
 • Odvedenie dažďových vôd – rieši odvedenie dažďových vôd zo spevnených chodníkov a prístupových komunikácií.
 • Verejné osvetlenie a ozvučenie – vybudovanie nového systému verejného osvetlenia.
 • Sadové úpravy – na základe konzultácií so zástupcami Pamiatkového úradu a MsÚ Kremnica je navrhnuté komplexné riešenie nového rozmiestnenia drevín, vychádzajúceho z podmienky zachovania existujúcich trás alejí.
 • Malá architektúra – výstavba nových prvkov (lavičky, smetné koše).

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Regenerácia sídiel
Opatrenie: Regenerácia sídiel
Názov projektu: Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica
Celkové výdavky projektu: 1 279 498,75 €
Získaná výška nenávratného finančného príspevku: 1 139 138,22 € (85% ERDF, 10% štátny rozpočet)
Vlastné zdroje mesta: 140 360,53 €
Termín realizácie: 09/2010 – 03/2012
Prezentácia: [pdf] Rekonštrukcia Štefánikovho námestia.pdf
[pdf] Rekonstrukcia Stefanikovho namestia.pdf

 


Projekt operačného programu životné prostredie

 

Skládka odpadov Kremnické Bane – Ovčín

Cieľ projektu: rekultivácia skládky odpadov Kremnické Bane – Ovčín.

Východisková situácia:
Skládka odpadov Ovčín sa nachádza v katastrálnom území Kremnické Bane a je situovaná 500 m od hlavnej cesty č. 65 Kremnica – Turčianske Teplice, smerom na vedľajšiu cestu Kunešov. Skládka bola zriadená v roku 1986 ako skládka na nie nebezpečný odpad. Prevádzkovaná bola do roku 2005. Odpady sú uložené na ploche viac ako 20 000 m2, množstvo uloženého odpadu je cca 100 000 m3. Hrúbka odpadu je 2 až 6 m.

Situácia po ukončení projektu:

V rámci uzavretia a rekultivácie skládky boli realizované tieto objekty:

 • Prípravné práce – odstránenie jestvujúceho oplotenia a náletov porastov kríkov a stromov.
 • Úprava telesa skládky – úprava telesa skládky vrátane sklonov svahov do požadovaného tvaru.
 • Odvodňovacia priekopa – zemná priekopa, ktorá slúži pre zabránenie prieniku zrážkových vôd z okolitého terénu do telesa skládky a na odvedenie zrážkových vôd z prekrytého povrchu.
 • Krycia a rekultivačná vrstva – vrstva bola zriadená na celej ploche upraveného telesa skládky.
 • Zberná nádrž priesakovej kvapaliny – jestvujúca nepriepustná železobetónová nádrž bola uzatvorená stropnými panelmi a osadené boli 2 oceľové uzamykateľné poklopy.
 • Monitorovací systém – vybudovanie monitorovacieho systému.

Rekultiváciou skládky došlo k :

 • odstráneniu rušivého krajinotvorného prvku a k začleneniu územia skládky (opticky) do okolitého terénu,
 • zvýšeniu hygienických parametrov rekultivovaného územia, minimalizácia rizika priameho požitia škodlivých látok človekom, zvieratami, ktoré môžu byť súčasťou najmä komunálneho odpadu v dôsledku jeho zakrytia,
 • odstráneniu zdroja potenciálnej  nákazy (uhynuté zvieratá)
 • eliminácii tvorby kontaminovaných vôd, odbúranie potreby čistenia  priesakových vôd,
 • zvýšeniu kvality podzemných vôd,
 • ku kontrolovanému nakladaniu so skládkovými  plynmi( zníženie rizika vznietenia, požiaru …)
 • odstráneniu zdroja prašnosti, polietavého odpadu, zvýšenie estetickej úrovne okolia skládky,
 • získaniu novej plochy využiteľnej ako trvalý trávny porast.

Zároveň bula z dôvodu údržby a hlavne bezpečnosti   vykonaná asanácia  nepotrebných a neudržiavaných objektov nachádzajúcich sa na skládke odpadov.

Operačný program: Operačný program Životné prostredie
Prioritná os: Odpadové hospodárstvo
Opatrenie: Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
Názov projektu: Skládka odpadov Kremnické Bane – Ovčín, rekultivácia, uzatvorenie a monitorovací systém
Celkové výdavky projektu: 666 065,86 €
Získaná výška nenávratného finančného príspevku: 578 917,22 €
(85% KF, 10% štátny rozpočet)
Vlastné zdroje mesta: 87 148,64 €
Termín realizácie: 05/2010 – 09/2010
Prezentácia: [pdf] Skladka Kremnicke Bane-Ovcin.pdf

 


Projekt operačného programu Priemysel a služby

Dobudovanie vybavenosti cestovného ruchu Kremnica-Skalka.

Operačný program: Priemysel a služby
Priorita: č. 2 Rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie:  č. 2.1 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu
Výzva: č. 1112010, Kód projektu: 11120100144
Projekt podporený v hodnote: 120 000 000 Sk
Oprávnené náklady – z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR  a vlastné zdroje Mesta Kremnica
Neoprávnené náklady – vlastné zdroje Mesta Kremnica.
Vyvolané náklady  – vlastné zdroje Mesta Kremnica vo výške cca 8 mil. Sk

[pdf] Tabuľka.pdf

Pôvodný termín začatia a ukončenia celého projektu mal byť 05/2006 až 12/2006. V skutočnosti boli termíny nasledovné:
Hala        05/2006 – 01/2008
Inline dráha    05/2006 – 02/2008
Ihriská        05/2006 – 11/2007
Kalvária    05/2006 – 11/2007
Klub Labyrint    05/2006 – 08/2006
WC        04/2006 – 11/2007
Info systém    05/2006 – 02/2007
Cyklotrasy    05/2006 – 02/2007
Lotrinský    04/2006 – 02/2007