cenník

24. októbra 2012

Cenník za služby poskytované oddelením technických služieb Mestského úradu v Kremnici

druh výkonu merná jed. cena v € bez DPH cena v € s DPH Mitsubishi jazdný výkon km 0,59 0,71 3,5 T doba zdržania hod 7,92 9,50 Liaz vyklápač jazdný […]
18. júna 2012

Nový cenník multifunkčného ihriska pri ZŠ na ulici Pavla Križku

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve, 14. júna 2012 poslanci schválili cenník za prenájom multifunkčného ihriska pri Základnej škole na Ul. P. Križku od 01.06.2012 nasledovne: deti a žiaci ZŠ v zriaďovateľskej […]
14. februára 2012

Tržné poplatky – prenájom stánkov na trhovisku

Tržné poplatky boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva číslo 25/02/04 zo dňa 29.4.2002. Denná platba za jeden železný stánok – 3,32 € Denná platba z plochy pri predaji z vlastných stolov […]
22. novembra 2011

Jubileum

Okrúhle životné jubileum 70, 75, 80, 85, 90 a viac ročných organizované štvrťročne v Klube dôchodcov a v Domove dôchodcov – poplatok 0,- € Individuálne životné jubileum (na požiadanie pripraviť […]
22. novembra 2011

Sobáš

Štátny občan Slovenskej republiky predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady: Slobodní   vlastné rodné listy – originál, alebo osvedčenú fotokópiu platné občianske preukazy – […]
29. septembra 2011

Postup pri povoľovaní vodných stavieb (studní)

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie […]
2. septembra 2011

Daňové povinnosti

Daňové povinnosti vybavuje Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít – Úsek správy daní a poplatkov, kancelária č. 3 prízemie, kontakt: Ing. Dáša Olesová, 045/6782 729, dasa.olesova@kremnica.sk Daň z nehnuteľností Tlačivá – […]
31. augusta 2011

Nehnuteľnosť

Potrebujete identifikovať nehnuteľný majetok v katastrálnom území Kremnica (osobne vybavíte cez stránkové dni – jednoduché identifikácie na počkanie, zložitejšie do 30 dní – bez  poplatku) odkúpiť pozemok mesta (na základe […]